"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys C, 30 hp

Engelskt namn: Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KA030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen tar upp centrala kulturteoretiska perspektiv och hur dessa tillämpas inom kulturanalytisk forskning. Målet är att studenten ska få en fördjupad förståelse för sambanden mellan teoretiska perspektiv, fältmetoder och analys av material. I kursen ingår ett självständigt kulturanalytiskt uppsatsarbete som innebär att studenten formulerar ett problemområde, genomför insamling och analys av material samt författar en vetenskaplig uppsats. Kursen avslutas med en fördjupning i informationspresentation och programvara för digital ljud- och bildhantering samt skapandet av en webbnärvaro.

Modul 1: Kulturanalytisk teori och metod 2 7,5 hp
Theory and Methods of Cultural Analysis
Modulen består av en fördjupning av teori- och metodkunskaper och är särskilt inriktad mot hur teori och metod kan omsättas i empiriskt grundad forskning. Centrala teman är reflexivitet och etik i forskning.

Modul 2: Kandidatuppsats 15 hp
Degree Assignment
Modulen går ut på att undersöka ett avgränsat kulturanalytiskt problemområde samt att författa en vetenskaplig uppsats. Uppsatsarbetet inkluderar fördjupade färdigheter i vetenskaplig bearbetning, problematisering och teoretisk analys av empiriskt material. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och självständig reflektion. Uppsatsen försvaras vid ett slutseminarium vid terminens slut. Vid samma tillfälle ska studenten opponera på en annan uppsats.

Modul 3: Fördjupad digital kompetens 7,5 hp
Advanced digital knowledge
I modulen ingår informationspresentation med hjälp av digitala ljud- och bildmedier. Studenterna skapar även webbnärvaro genom olika former av sociala medier i relation till en potentiell arbetsmarknad. Vidare ger modulen en fördjupad förtrogenhet med ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till digital informationspresentation och sociala medier, både generellt och som redskap i kulturanalytiskt arbete.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kulturanalytisk teori och metod 2 7,5 hp

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för sambandet mellan teoretiska perspektiv och det konkreta genomförandet av kulturanalytiska studier,
 • redogöra för etiska och reflexiva aspekter av kulturvetenskapligt arbete,
 • beskriva och motivera hur man lägger upp och genomför ett kulturanalytiskt fältarbete.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • kritiskt diskutera kulturanalytiska teorier och metoder, deras för- och nackdelar samt deras tillämpbarhet i relation till skilda frågeställningar.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • värdera och bedöma etiska och reflexiva aspekter och problem som kan aktualiseras i samband med insamling och analys av kulturanalytiskt material.

Modul 2. Kandidatuppsats 15 hp

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • uppvisa fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper i kulturanalytisk metod genom att självständigt insamla och problematisera ett empiriskt material,
 • föra en reflekterande teoretisk/analytisk diskussion utifrån insamlat material,
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskapligt skrivande samt författa en vetenskaplig uppsats i enlighet med vedertagen formalia,
 • förmedla grundläggande forskningsresultat i form av en vetenskaplig uppsats,
 • genomföra en konstruktiv kritisk granskning av vetenskaplig uppsats.

Modul 3. Fördjupad digital kompetens 7,5 hp

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för olika former av digital informationspresentation,
 • problematisera olika former av sociala medier,
 • redogöra för hur sociala medier kan användas i kulturanalytiskt arbete.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • skapa en "närvaro" på webben, bl.a. genom att konstruera en hemsida utifrån givna tekniska och kommunikativa krav i relation till en potentiell arbetsmarknad,
 • omsätta kunskaper i ljud- och bildbehandling samt webbdesign för att kommunicera ett budskap på Internet,
 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till olika IT-verktyg,
 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till vad det innebär att vara offentlig på webben.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • värdera och bedöma etiska frågor som kan aktualiseras i arbete med digital informationspresentation och sociala medier.

Behörighetskrav

Kulturanalysprogrammet (HGKUL) termin 1-4, Programmet för kulturentreprenörskap (HGKEN) termin 1-4, eller motsvarande kunskaper. Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Förutom obligatorisk kurslitteratur ges studenten möjlighet att själv och i samråd med lärare/handledare välja kurslitteratur med stöd av kursplanens litteraturlista. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Kulturanalytisk teori och metod 2 7,5 hp
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar samt en avslutande hemtentamen. Betygsskalan för seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 2: Kandidatuppsats 15 hp
Modulen examineras genom författandet av en vetenskaplig uppsats omfattande cirka 30 A4-sidor, ventilerad vid gemensamt seminarium. Vid seminariet beaktas uppsatsens innehåll, struktur, språk och den vetenskapliga betydelsen. Studenten skall även vid seminarium genomföra opposition på en vetenskaplig uppsats. Betygsskalan för uppsatsen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betygsskalan för oppositionen är Underkänd (U) och Godkänd (G). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på uppsatsen och på oppositionen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på oppositionen samt Väl godkänd på uppsatsen.

Modul 3: Fördjupad digital kompetens 7,5 hp
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppövningar och skapandet av en individuell närvaro på webben samt en avslutande hemtentamen. Betygsskalan för seminarier, gruppövningar samt skapandet av en individuell närvaro på webben är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, gruppövningar och skapandet av en individuell närvaro på webben samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, gruppövningar samt skapandet av en individuell närvaro på webben samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 36

  Litteratur

  Observera att litteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader före kursstart.

  Modul 1. Kulturanalytisk teori och metod 2 7,5 hp

  Teori som metod
  Arvidsson A., Nilsson B.
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2022 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN print: 978-91-7855-703-5 ISBN elektronisk version: 978-91-7855-704-2

  Bachmann-Medick Doris
  Cultural turns : new orientations in the study of culture
  Berlin, Germany : Walter de Gruyter : [2016] : 1 online resource [unpaged] :
  ISBN: 9783110403077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
  Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
  Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
  ISBN: 978-91-983690-0-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Elektronisk resurs.

  Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
  Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
  Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
  ISBN: 9789144153261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Vetenskapliga texter, som väljs i samråd med ansvarig lärare, tillkommer.

  Modul 2. Kandidatuppsats 15 hp

  Litteratur väljs i samråd med ansvarig lärare och handledare.

  Modul 3. Fördjupad digital kompetens 7,5 hp

  Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet
  Guldbrand Karin, Englund Hjalmarsson Helena
  Sjunde upplagan : Stockholm : Prodicta förlag : 2020 : 344 sidor :
  ISBN: 9789198125047
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vägledning för webbutveckling
  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen. :
  https://webbriktlinjer.se/webbforalla/
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Litteratur

  Observera att litteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader före kursstart.

  Modul 1. Kulturanalytisk teori och metod 2 7,5 hp

  Teori som metod
  Arvidsson A., Nilsson B.
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2022 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN print: 978-91-7855-703-5 ISBN elektronisk version: 978-91-7855-704-2

  Kulturhistoria : en etnologisk metodbok
  Jönsson Lars-Eric, Nilsson Fredrik
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2017 : 164 s. :
  Fritt tillgänglig via Lund University Publications (LUP)
  ISBN: 978-91-983690-0-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Elektronisk resurs.

  Bachmann-Medick Doris
  Cultural turns : new orientations in the study of culture
  Berlin, Germany : Walter de Gruyter : [2016] : 1 online resource [unpaged] :
  ISBN: 9783110403077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga texter, som väljs i samråd med ansvarig lärare, tillkommer.

  Modul 2. Kandidatuppsats 15 hp

  Litteratur väljs i samråd med ansvarig lärare och handledare.

  Modul 3. Fördjupad digital kompetens 7,5 hp

  Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet
  Guldbrand Karin, Englund Hjalmarsson Helena
  Sjunde upplagan : Stockholm : Prodicta förlag : 2020 : 344 sidor :
  ISBN: 9789198125047
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vägledning för webbutveckling
  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen. :
  https://webbriktlinjer.se/webbforalla/
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.