"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och visuell kultur 1950-nutid, 7,5 hp

Engelskt namn: Art and Visual Culture 1950-today

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KB015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-03-01

Innehåll

Konst och visuell kultur 1950-nutid är en historiskt orienterande kurs som behandlar västerländsk visuell kultur och konstteori från 1950 till idag. Modernismens senare uttryck och postmodernismens olika strömningar studeras genom litteraturstudier, seminarier samt övningar i bild- och källtextanalys.
Perspektiv på genus, globalisering och hållbar utveckling lyfts som viktiga aspekter till förståelse av tidens konstnärliga uttryck. Kursen är en fristående fortsättning på Konst och visuell kultur 1870-1950.
Kursen är indelad i två moduler:
Modul 1. Efterkrigstid och postmodernism, 3 hp
The post-war period and Postmodernism
Modulen behandlar västerländsk visuell kultur och teori med start 1950. Modulen berör konstens uttryck efter andra världskriget samt postmodernismens olika strömningar och breddade konstbegrepp.
 
Modul 2. Den globala konstvärlden, 4,5 hp
The global art world
Modulen behandlar västerländsk visuell kultur och teori fram till idag. Modulens fokus ligger främst på globaliseringens framväxt i relation till konstvärlden.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från den period som kursen omfattar,
 • kunna såväl muntligt som skriftligt tillämpa grundläggande analysmetoder inom konst- och bildvetenskap (såsom bildanalys och källtextanalys) i relation till visuella källor och textkällor från den period som kursen omfattar,
 • ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier och med stöd i dem självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från den period som kursen omfattar,
 •  vid kursens slut självständigt kunna formulera och genomföra en avgränsad fördjupningsuppgift som undersöker en konst- och bildvetenskaplig fråga i relation till konst / visuella källor mellan perioden 1950 till idag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftliga uppgifter, litteraturstudier, föreläsningar och seminarier via digitala plattformar. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig samtida offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.
 
I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Modul 1. Efterkrigstid och postmodernism, 3 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.
Modul 2. Den globala konstvärlden, 4,5 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på Modul 1 och 2.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.[MS4] 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KN021 Modernismer - Konstvetenskap A, 30 hp eller samt 1KN025 Konstvetenskap A1: Konsten från impressionismen till andra världskriget, 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen: 1KB004 Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid, 15 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Efterkrigstid och postmodernism, 3 hp

  Joselit David
  American art since 1945
  London : Thames & Hudson : 2003 : 256 s. :
  ISBN: 0-500-20368-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Hessel Katy
  The story of art without men
  London : Hutchinson Heinemann : 2022 : 458 sidor :
  ISBN: 9781529151145
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar kan tillkomma.

  Modul 2. Den globala konstvärlden, 4,5 hp

  Bydler Charlotte
  International Exhibitions: The Art of Global Competition, s. 72-157
  The Global Art World, Uppsala : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: E-resurs via Canvas

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Hessel Katy
  The story of art without men
  London : Hutchinson Heinemann : 2022 : 458 sidor :
  ISBN: 9781529151145
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Harris Jonathan
  The global contemporary art world
  Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921510663404996
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Efterkrigstid och postmodernism, 3 hp

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Joselit David
  American art since 1945
  London : Thames & Hudson : 2003 : 256 s. :
  ISBN: 0-500-20368-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 2. Den globala konstvärlden, 4,5 hp

  Bydler Charlotte
  International Exhibitions: The Art of Global Competition, s. 72-157
  The Global Art World, Uppsala : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: E-resurs via Canvas

  Harris Jonathan
  The global contemporary art world
  Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921510663404996
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.