Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och visuell kultur 1950-nutid, 7,5 hp

Engelskt namn: Art and Visual Culture 1950-today

Denna kursplan gäller: 2021-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 1KB015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Konst och visuell kultur 1950-idag är en historiskt orienterande kurs som behandlar västerländsk visuell kultur och konstteori från 1950 till idag. Modernismens senare uttryck och postmodernismens olika strömningar studeras genom litteraturstudier, källtextseminarier och övningar i bildanalys. Perspektiv på genus, globalisering och hållbar utveckling lyfts som viktiga aspekter till förståelse av tidens konstnärliga uttryck. Kursen är en fristående fortsättning på Konst och visuell kultur 1870-1950,

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från den period som kursen omfattar,
  • kunna såväl muntligt som skriftligt tillämpa grundläggande analysmetoder inom konst- och bildvetenskap (såsom bildanalys och källtextanalys) i relation till visuella källor och textkällor från den period som kursen omfattar,
  • ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier och med stöd i dem självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från den period som kursen omfattar,
  •  vid kursens slut självständigt kunna formulera och genomföra en avgränsad fördjupningsuppgift som undersöker en konst- och bildvetenskaplig fråga i relation till konst / visuella källor mellan perioden 1950 till idag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består huvudsakligen av skriftliga instruktioner via en digital läroplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter, tillsammans med källtextseminarier i digitalt mötesforum. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.
För den som är registrerad på kursen och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga uppgifter vilka läggs upp på läroplattformen under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum. Bedömningen sker enligt högskoleförordningen individuellt, eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG (Väl godkänd), G (Godkänd) och U (Underkänd). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på den sista examinerande uppgiften.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KN021 Modernismer - Konstvetenskap A, 30 hp eller samt 1KN025 Konstvetenskap A1: Konsten från impressionismen till andra världskriget, 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen: 1KB004 Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid, 15 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 44

Litteratur

För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Chadwick Whitney
Women, Art, and Society
Thames Hudson Ltd : 2020 :
https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
ISBN: 9780500204566
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Foster Hal
Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
ISBN: 9780500239537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Harris Jonathan
The global contemporary art world
Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2017 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921510663404996
Obligatorisk

Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
Harrison Charles, Wood Paul
2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
ISBN: 0-631-22708-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Johannesson Lena
Konst och visuell kultur i Sverige.
Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Artiklar och digitala resurser tillkommer, enligt lärares anvisningar.