"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bilden som vetenskaplig källa, 7,5 hp

Engelskt namn: Images as scientific resources

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KB022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-10-10

Innehåll

I många vetenskapliga publikationer, forskningsprocesser och studentarbeten förekommer ett rikligt bildmaterial. Denna kurs syftar till att skapa en medvetenhet om hur bilder kan användas som källmaterial liksom till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot bilder och bildbruk. Med hjälp av konst- och bildvetenskapliga analysmetoder får studenten verktyg att undersöka och använda sig av bildmaterial på ett medvetet, kreativt och konstruktivt sätt. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse 

  • kunna redogöra för olika metoder att tolka bilder  

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 

  • kunna analysera bilders funktioner i vetenskapliga processer och i tillgängliggörandet av vetenskapliga resultat.  

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • kunna tolka och bedöma olika typer av bildgenrer i vetenskapliga publikationer 

samt 

  • kritiskt granska användningen av bilder som vetenskaplig källa.    

 

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, skriftliga och muntliga övningar samt självständigt utförda skriftliga och muntliga redovisningar. Därtill krävs självstudier av kurslitteratur samt självständigt arbete i arkiv, databaser och/eller fältstudier. 
 
I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.  
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum. 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom att studenten skriver en inlämningsuppgift i form av ett paper samt genomför en muntlig presentation.

Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för inlämningsuppgift och muntlig presentation är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, inlämningsuppgift och muntlig presentation. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och betyget Väl godkänd på inlämningsuppgift och muntlig presentation.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga inlämningsuppgiften och den muntliga presentationen.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande   
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).  
  
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Litteratur

The Image of Objectivity
Daston Lorraine, Galison Peter
Representations (Berkeley, Calif.), 1992, Vol.40 (40), p.81-128 : 1992 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_A1992KD44900004
Obligatorisk

Jones Amelia
Seeing differently [Elektronisk resurs] : a history and theory of identification and visual arts
London : Routledge : 2012 : 1 PDF-fil (254 s.) : ISBN: 0203146816 : 2012 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 1-16

Jordanova L. J.
The look of the past : visual and material evidence in historical practice / Ludmilla Jordanova. [electronic resource]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781316142257
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 1-34.

Manghani Sunil
Image studies [Elektronisk resurs] : theory and practice
Abingdon, Oxon : Routledge : 2013 : PDF (xxix, 271 p. : ISBN: 9780203134917 : 2013 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk

The technical image : a history of styles in scientific imagery
Bredekamp Horst, Dünkel Vera, Schneider Birgit
Chicago : The University of Chicago Press : 2015 : 198 pages :
ISBN: 9780226258843
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (208 s)

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar.