Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Lingvistik för kognitionsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics for Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2019-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KG006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-09-12

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-04-09

Innehåll

Kursen behandlar språkets roll i kognitionen utifrån teorier om
  • språkutveckling och kognitiv utveckling
  • relationen mellan begreppslig struktur och grammatisk struktur
  • metaforer och metonymi
  • språkets roll för resonerande

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för teorier om språkets roll i kognitionen (KF1.i)
  • kunna använda lingvistiska begrepp i beskrivning och analys (KF1.i)
Färdighet och förmåga
  • kunna söka källor i anslutning till en frågeställning (FF1.i)
  • kunna presentera vetenskapliga resultat och analyser muntligt och skriftligt (FF3.i,FF3.ii)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna argumentera för ett ställningstagande i en teoretisk fråga (VF1.1)

Behörighetskrav

För tilträde till kursen krävs att studenten ska vara godkänd på någon av följande kurser: 2PS021, 1KG005,5DV027, 3BM011, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner, seminarier och övningar. Grupparbeten förekommer.
 

Examination

Examinationen sker genom muntliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter under kursens gång.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.Muntliga gruppuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Skriftliga individuella uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att analysera och problematisera kursinnehållet i relation till sina tidigare studier i kognitionsvetenskap.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som inte uppnått godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie  provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar, ca 200 s..

A user's guide to thought and meaning
Jackendoff Ray, Cohn Neil., Griffith Bill.
Oxford : Oxford University Press : 2012. : xi, 274 p. :
ISBN: 9780199693207
Se bibliotekets söktjänst