Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik för kognitionsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics for Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1KG006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-09-12

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-11

Innehåll

Kursen behandlar språkets roll i kognitionen utifrån teorier om
  • språkutveckling och kognitiv utveckling
  • relationen mellan begreppslig struktur och grammatisk struktur
  • metaforer och metonymi
  • språkets roll för resonerande

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna 

Kunskap och förståelse 
  • redogöra för teorier om språkets roll i kognitionen 
  • använda lingvistiska begrepp i beskrivning och analys 
Färdighet och förmåga 
  • söka källor i anslutning till en frågeställning 
  • presentera vetenskapliga resultat och analyser muntligt och skriftligt  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • argumentera för ett ställningstagande i en teoretisk fråga. 

Behörighetskrav

Univ: Kunskap och minne (7,5 högskolepoäng), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner, seminarier och övningar. Grupparbeten förekommer.

Examination

Examination sker genom muntliga gruppuppgifter som presenteras i seminarier (3 hp) samt skriftliga individuella uppgifter under kursens gång (4,5 hp). 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Muntliga gruppuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att analysera och problematisera kursinnehållet i relation till sina tidigare studier i kognitionsvetenskap.  
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet. 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid näta omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar, ca 200 s..

A user's guide to thought and meaning
Jackendoff Ray, Cohn Neil., Griffith Bill.
Oxford : Oxford University Press : 2012. : xi, 274 p. :
ISBN: 9780199693207
Se bibliotekskatalogen Album