Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktik inom medier och kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Practical Training in Media and Communication

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KO036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-22

Innehåll

Under kursen får studenten under handledning pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i arbete med strategisk kommunikation. Ett syfte med kursen är att integrera teori och praktik.  Praktiken kan göras inom myndigheter, organisationer eller företag med arbetsuppgifter som är relaterade till strategisk kommunikation, marknadsföring eller PR. Utöver själva praktiken ingår även skriftliga uppgifter och ett seminarium i kursen.

Kursen utgör valbar kurs på termin 6 på HGMED Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten
  • uppvisa förmåga att presentera sig själv, sina kunskaper och kompetenser,
  • kunna tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete inom en organisation, ett företag eller en myndighet, med inriktning mot information, PR och/eller annan strategisk kommunikation, samt
  • uppvisa förmåga att göra en kritisk analys av en organisations arbete med information och kommunikation och ha redovisat detta arbete i en blogg och en rapport.

Behörighetskrav

Univ. Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGMED Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med programföreståndare eller annan lärare vid institutionen. Praktiken förbereds genom en praktikplaneringsuppgift som innebär att studenten utformar ett personligt sökbrev och CV samt kartlägger och kontaktar möjliga praktikplatser - vid behov med stöd av institutionen. Under praktikperioden arbetar studenten i första hand med uppgifter som anvisas av praktikplatsen, men också med en praktikblogg och en praktikrapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats/organisations arbete med information och kommunikation. Praktiken följs upp med ett praktikseminarium. I de fall närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, praktikplaneringsuppgift, praktikblogg och praktikrapport, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar. Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast tre månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i dess helhet. Bedömningen för hela kursen sker enligt graderna Godkänd eller Underkänd. För godkänd på kursen krävs att alla delar av examinationen är godkända.

Studerande som registrerats på en kurs har har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera/prövas minst två gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Eget yrkesarbete räknas inte som praktik, även om det gäller arbete inom informations- och kommunikationsverksamhet.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med 1KO000 Tillämpad strategisk kommunikation 30 hp eller en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KO029 Praktik 15 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med den kursen.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Kurslitteraturen kan ändras vid behov, dock senast två månader före kursens start.