"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

PR, medier och samhälle, 15 hp

Engelskt namn: PR, Media and Society

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1KO037

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Journalistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-09-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-11-02

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om centrala teorier och begrepp inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap, med fokus på digitala medier och strategisk kommunikation . Målet är att den studerande ska ha uppnått ökad förmåga att i skrift föra analytiska resonemang om ämnesspecifika frågor och kritiskt reflektera över de roller som strategisk kommunikation och digitala medier spelar i samhället.

I kursen ingår nedanstående moment:

Moment 1. PR och journalistik (7,5 hp)
PR and journalism
Momentet introducerar och problematiserar begreppen propaganda, övertalning (persuasion) och strategisk kommunikation. Momentet ger en historisk inblick i propaganda, framväxten av PR, s.k. brand journalism och andra former av strategisk kommunikation. Momentet behandlar den senaste utvecklingen, journalistikens kris och PR branschens expandering.

Moment 2 : Politik, medier och samhälle (7,5 hp)
Politics, Media and Society
Momentet ger en introduktion till politisk kommunikation. Relationen mellan medier och politik samt myndigheter och individ diskuteras. Momentet behandlar det svenska politiska systemets utformning på lokal, nationell och EU-nivå samt förvaltningssystemet och förvaltningspolitiken, dvs. den politik som handlar om hur den offentliga sektorn bör vara organiserad. Vidare diskuteras konsekvenserna av den europeiska integrationen för den svenska samhällsmodellen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kunna visa grundläggande kunskaper om centrala teorier och nyckelbegrepp inom strategisk kommunikation samt kunna diskutera och problematisera förhållandet mellan PR och journalistik,
 • visa grundläggande förståelse för politisk kommunikation och relationen mellan medier och politik,
 • visa grundläggande förmåga att författa såväl akademiska som yrkesrelaterade texter på god svenska.
 • visa förmåga att söka, sålla och kritiskt granska information, samt att sätta in informationen i ett samhälleligt perspektiv,
 • visa förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande genom att noggrant läsa och följa anvisningar och ge och ta skriftlig återkoppling samt planera, anpassa och genomföra uppgifter inom utsatt tid.

Efter avklarat moment 1 (PR och journalistik) ska studenten kunna:

 • på ett övergripande sätt kunna beskriva fältets historiska utveckling och kunna diskutera och problematisera centrala nyckelbegrepp, exempelvis propaganda, övertalning och strategisk kommunikation,
 • visa kunskaper och problematisera förhållandet mellan PR, strategisk kommunikation och journalistik,
 • visa färdighet i att självständigt formulera korta akademiska texter,
 • individuellt och i grupp sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelevanta problem som behandlas under föreläsningar, presentationer och i texter.

Efter avklarat moment 2 (Politik, medier och samhälle) ska studenten

 • visa förståelse för det svenska politiska systemet, EU:s politiska system, samt länkarna mellan dem,
 • visa förståelse och kunna förklara relationen mellan politik, medier och samhälle,
 • förstå och analysera teoretiska perspektiv inom politisk kommunikation,
 • kommunicera aktuella samhällsförhållanden utifrån rollen som kommunikatör/journalist.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen på alla moment består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier och handledning.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskilt moment examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter, vilka består av hemskrivningar, loggböcker, seminarier och redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället

På moment 1 och 2 ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje moment. För att bli godkänd på respektive moment krävs minst betyget godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på momentet. Betyget prövas individuellt och sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygen från de olika momenten. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att bägge moment är godkända.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet.  För mer information, kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KO030 Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: PR och journalistik (7,5 hp)

Journalists’ hostility toward public relations: an historical analysis
DeLorme Denise E, Fedler Fred
Ingår i:
Public relations review.
29 : sid. 99-124 :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811103000195
Obligatorisk
Läsanvisning: PDF-fil som kan laddas ned via UB.

Strategisk kommunikation : en introduktion
Falkheimer Jesper, Heide Mats
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
ISBN: 9789144077222
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Propaganda & persuasion
Jowett Garth, O'Donnell Victoria
Seventh edition : Los Angeles : Sage : [2019] : 400 sidor :
ISBN: 9781506371344
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Blurred lines : German freelance journalists with secondary employment in public relations
Koch Thomas, Obermaier Magdalena
Ingår i:
Public relations review.
40 : sid. 473-482 :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811114000344
Obligatorisk

Macnamara Jim
Journalism and PR : unpacking 'spin', stereotypes and media myths
New York : Peter Lang : 2014 : 284 pages :
ISBN: 978-1-4331-2426-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och artiklar tillkommer.

Referenslitteratur

Fredriksson Magnus
Organisationer och kommunikation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 291 sidor :
ISBN: 9789144139739
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2: Politik, medier och samhälle (7,5 hp)

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömbäck Jesper
Makt, medier och samhälle : en introduktion till politisk kommunikation
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 319 s. :
ISBN: 9789144099873
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och artiklar tillkommer.