Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande C: Skrivprocess och uppsatsarbete, 30 hp

Engelskt namn: Creative Writing C: Writing process and essay writing

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1KS000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar det kreativa skrivandets problem, målsättningar, arbetsmetoder och teorier. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig både praktiskt och teoretiskt i kreativt skrivande. Detta sker genom eget litterärt skapande, utforskande av skrivprocessens olika steg, samt genom färdigställandet av en uppsats med inriktning på kreativt skrivande. Genom självreflektion och textkritiska seminarier skapas även förståelse för olika litterära genrer och den egna skrivprocessen. Kursen ger därtill aktuella teoretiska perspektiv på det akademiska skrivandets former, problemområden och normer.

Modul 1: Skrivprocessen (7.5 hp)
Literary Project
Under denna del av kursen påbörjar studenten ett litterärt projekt genom att praktisera och reflektera över egna och andras processinriktade skrivande. Skapande av nytt material står i fokus liksom skrivprocessens initiala skeden. Genom en löpande skrivuppgift producerar studenten ett eget litterärt material samtidigt som frågor och problemområden för kreativt skrivande analyseras och diskuteras med hjälp av olika teoretiska perspektiv på andras processinriktade skönlitterära skrivande. 
 
 
Modul 2: Kreativt akademiskt skrivande (7.5 hp)
Creative Academic Writing
Denna modul syftar till att slå en brygga mellan det egna kreativa skrivandet och uppsatsens akademiska form. Detta görs genom att analysera och diskutera olika vetenskapliga och konstnärliga praktiker, däribland konstnärlig forskning och kreativt akademiskt skrivande. Författandet av ett eget processinriktat litterärt material fortgår löpande. Modulen innefattar såväl teoretiskt som praktiskt arbete i form av reflekterande skrivuppgifter, föreläsningar och seminarier. Det akademiska skrivandets former, hantverk och normer utforskas och analyseras i syfte att förbereda studenterna inför uppsatsarbetet under modul 3.

Modul 3: Uppsatsarbete (15 hp)
Degree Project
Modulen går ut på att undersöka ett avgränsat kunskapsområde inom kreativt skrivande samt författa en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett slutseminarium vid terminens slut. Vid samma tillfälle ska studenten opponera på en annan students uppsats. Undervisningen består av handledning som ges enskilt och i seminarieform.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
 
Kunskap och förståelse
 • Kunskap om ett avgränsat område inom kreativt skrivande,
 • kunskap om teoretiska och metodologiska perspektiv inom det valda området,
 • kännedom om olika former av akademiskt skrivande,
 • kunskap om skrivprocessens och responsgivningens olika delar,
 • förståelse för det akademiska och det kreativa skrivandets kunskapsproduktion. 
 
Färdigheter och förmåga
 • Fördjupad förmåga att planera och utföra ett eget litterärt projekt,
 • fördjupad förmåga att självständigt tillämpa ett kreativt, kritiskt och självreflexivt förhållningssätt till det egna skrivandet och i läsningen av andras texter,
 • förmåga att i relation till tidigare forskning kunna urskilja, överblicka och värdera ett vetenskapligt område av betydelse för det litterära skrivandet,
 • förmåga att skriftligen tillämpa teoretiska perspektiv på ett egenhändigt valt litterärt exempel eller på en egenhändigt författad litterär text,
 • förmåga att författa ett självständigt skriftligt arbete som lever upp till formella vetenskapliga krav,
 • förmåga att muntligt försvara en egen, och kritiskt granska en annan, vetenskaplig uppsats i ett offentligt samtal (opposition).
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Utvecklat ett kritiskt, självreflexivt och kreativt förhållningssätt till relevant aktuell forskning samt olika former av akademiskt skrivande,
 • utvecklat ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till egna och andras skrivprocess,
 • utvecklat en förmåga att identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Kreativt skrivande A 30 hp. Kreativt skrivande B med minst 22,5 hp, inklusive B-uppsats, avklarade

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Modul 1 och 2 examineras genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Modul 3 examineras genom författandet av en uppsats i kreativt skrivande. Vid betygsättning av modul 3 tas hänsyn till uppsatsens vetenskapliga kvalitet, försvar av egen uppsats och opposition på annans uppsats. På modul 1 ges betygen Godkänd och Underkänd. På modul 2 ges betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. På modul 3 ges betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För helkursbetyget Väl godkänd fordras betyget Väl godkänd på modul 2 och modul 3.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.
 
Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Litteratur

Observera att kurslitteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader innan kursstart.

Modul 1: Skrivprocessen (7.5 hp) & Modul 2: Kreativt akademiskt skrivande (7.5 hp)

Litteraturteori : en mycket kort introduktion
Culler Jonathan, Torhell Sven-Erik, Svedjedal Johan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-06734-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hayot Eric
The elements of academic style : writing for the humanities
New York : Columbia University Press : c2014 : vii, 246 pages :
ISBN: 9780231168014
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hjorth Elisabeth
Mutant
[Göteborg] : Glänta produktion : [2021] : 158 sidor :
ISBN: 9789198485134
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norén Lars
En dramatikers dagbok : [D. 1] 2000-2002
Stockholm : Bonnier pocket : 2009 : Ca 960 s. :
ISBN: 9789174290455
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Nyberg Fredrik
Den mjuka texten: Om textsamtal
Enheten för pedagogik och interaktivt lärande (PIL) Göteborgs universitet : 2016 :
https://pil.gu.se/digitalAssets/1564/1564705_nyberg-mjuka-texten.pdf
Obligatorisk

Lee Mara
När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Moi Toril
Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
Duke University : 2011 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
Obligatorisk

Moi Toril
Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
Duke University : 2013 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
Obligatorisk

Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789173828710
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundström Gun-Britt
Skrivliv : från första boken till första barnet
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2018] : 510 sidor :
ISBN: 9789100176952
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Tidskrift för litteraturvetenskap nr 2020:4
Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Modul 3. Uppsatsarbete, 15 hp

Relevant vetenskaplig litteratur i anslutning till valt ämne och perspektiv.

Litteratur väljs i samråd med lärare. Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.