"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande B: Litterärt projekt och uppsatsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Creative writing B: Literary project and essay writing

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1KS007

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen har som mål att studenten ska fördjupa sina kunskaper i kreativt skrivande, både praktiskt och teoretiskt. Det sker dels genom ett eget litterärt skrivprojekt och dels genom en individuell fördjupningsuppgift/uppsats av reflekterande karaktär. Det egna arbetet sker i dialog med handledare och kurskamrater. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet och den egna reflektionen fungerar i mötet med olika läsare. I kursen ingår ett examensarbete för högskoleexamen.
 
Modul 1: Individuellt litterärt projekt (7.5 hp)
Literary project
 
Under denna del av kursen genomför studenten ett litterärt projekt genom processinriktat skrivande. Projektet diskuteras i seminariegrupp och individuell handledning ges kontinuerligt.
 
Modul 2: Uppsatsarbete (7.5 hp)
Essay writing

Under denna del av kursen fördjupar sig studenten i ett avgränsat kunskapsområde inom kreativt skrivande/litterär gestaltning. Studenten får handledning och presenterar sin undersökning skriftligt i form av en uppsats, som ventileras i en seminariegrupp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
 
Kunskap och förståelse

  • Kunskap om ett avgränsat område inom kreativt skrivande/litterär gestaltning
  • Kunskap om teoretiska och/eller metodologiska perspektiv inom det valda området
  • Kunskap om skrivprocessens och responsgivningens olika delar 

Färdigheter och förmåga

  • Förmåga att i relation till tidigare forskning undersöka ett område av betydelse för det skönlitterära skrivandet
  • Förmåga att planera och genomföra ett eget litterärt projekt
  • Fördjupad förmåga att ge och ta kritik på egna och andras texter 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till egna och andras texter
  • Fördjupat sin förmåga att reflektera över skrivprocessen
  • Utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till det skönlitterära skrivandet

Behörighetskrav

30 hp Kreativt skrivande eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För helkursbetyget Väl godkänd (VG) fordras betyget Väl godkänd (VG) på båda modulerna.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Litteratur för modul 1 & 2

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Elleström Lars
Lyrikanalys : en introduktion
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
ISBN: 91-44-00805-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Granwald Therése
Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
ISBN: 9789144126005
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Epikanalys : en introduktion
Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jordahl Anneli
Orm med två huvuden : essä
[Stockholm] : Norstedts : [2019] : 140 sidor :
ISBN: 9789113093758
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789173828710
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Söderlund Mats
Skriva poesi : om diktandets hantverk
Göteborg : Offside Press : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-85279-50-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur väljs i samråd med lärare. Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.