Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Communication

Denna kursplan gäller: 2016-04-25 till 2019-01-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-03-14

Innehåll

Kursen behandlar:

• informationssökning
• hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning
• hur man kommunicerar ett budskap klart och effektivt i ett skriftligt arbete
• hur man följer akademiska normer för skriftlig kommunikation
• betydelsen av ord- och frasval
• strategier för framgångsrika muntliga presentationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:
 • ha förståelse för de tekniker som krävs för att producera klar och effektiv text
 • kunna avgränsa och formulera en vetenskaplig frågeställning
 • kunna använda bibliografiska databaser på ett lämpligt sätt
 • kunna kritiskt granska en annans text och upptäcka redundans och logiska brister globalt och lokalt
 • kunna strukturera en text logiskt
 • kunna använda idémeningen på ett effektivt sätt
 • kunna använda lämplig styckeindelning och strukturera stycken logiskt
 • visa förståelse för när en referens eller ett citat ska användas
 • kunna presentera en rapport muntligt med nödvändigt visuellt och auditivt stöd
 • vara medveten om olika akademiska skrivtraditioner och kunna anpassa sitt akademiska skrivande på ett lämpligt sätt
 • visa förmåga att kommunicera på engelska

Behörighetskrav

Univ:En termins högskolestudier eller kursen Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp - som ingår i kandidatprogram i kognitionsvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, seminarier och handledning. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång samt genom redovisning av en rapport dels i skriftlig, dels i muntlig form. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 17

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 1998 el senare.

Artiklar enligt anvisningar.