Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Communication

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 till 2016-04-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-17

Innehåll

Kursen behandlar: • informationssökning • hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning • hur man kommunicerar ett budskap klart och effektivt i ett skriftligt arbete • hur man följer akademiska normer för skriftlig kommunikation • betydelsen av ord- och frasval • strategier för framgångsrika muntliga presentationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten: • ha förståelse för de tekniker som krävs för att producera klar och effektiv text • kunna avgränsa och formulera en vetenskaplig frågeställning • kunna använda bibliografiska databaser på ett lämpligt sätt • kunna kritiskt granska en annans text och upptäcka redundans och logiska brister globalt och lokalt • kunna strukturera en text logiskt • kunna använda idémeningen på ett effektivt sätt • kunna använda lämplig styckeindelning och strukturera stycken logiskt • visa förståelse för när en referens eller ett citat ska användas • kunna presentera en rapport muntligt med nödvändigt visuellt och auditivt stöd • vara medveten om olika akademiska skrivtraditioner och kunna anpassa sitt akademiska skrivande på ett lämpligt sätt

Behörighetskrav

Univ:En termins högskolestudier

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, seminarier och handledning. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång samt genom redovisning av en rapport dels i skriftlig, dels i muntlig form. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. Studerande som godkänts i prov har inte rätt att genomgå prövning för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Tillgodoräknande I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Kursen är till innehållet identisk med moment 4 i kursen 1LI001 Lingvistik B, 30 högskolepoäng och kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med denna kurs. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till humanistiska fakultetsnämnden, Umeå universitet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande riktas till Överklagandenämnden för högskolan och skall inkomma till Registrator, Umeå universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 1998 el senare.

Artiklar enligt anvisningar.