"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Språklig interaktion, 4,5 hp

Engelskt namn: Linguistic Interaction

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1LI023

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-17

Innehåll

Kursen behandlar:

  • samtalsspråk
  • transkriptionsprinciper för samtal
  • grundbegrepp i samtalsanalys
  • pragmatiska grundbegrepp
  • språkliga processer i dialog
  • transkribering av samtal
  • samtalsanalys

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse

  • kunna redogöra för grundläggande begrepp gällande talspråkets struktur, dialogers uppbyggnad och språkliga processer i dialog

Färdighet och förmåga

  • kunna transkribera och analysera samtal enligt samtalsanalytiska principer.

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i Logopedprogrammets termin 1

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner, seminarier och övningar. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av en gruppuppgift i samtalsanalys.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Norrby Catrin
Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra.
2., [rev.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 254 s. :
ISBN: 91-44-03496-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar enligt lärarens anvisningr. Övningsmaterial tillkommer.