Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics B, Language acquisition and learning

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 till 2021-01-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-11-02

Innehåll

 • centrala begrepp och metoder för att beskriva och studera språkutveckling och språkinlärning 
 • barns typiska språktillägnandeprocess 
 • analys av egeninsamlat barnspråksmaterial 
 • faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: 
 • visa förståelse för grundläggande begrepp som används inom forskning om språkutveckling och språkinlärning 
 • visa kunskap om barns typiska språktillägnandeprocess 
 • visa kunskap om faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter 
 • kunna analysera barns språkliga produktion fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt 
 • kunna presentera och diskutera forskningsrön inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning 
 • kunna kritiskt diskutera aktuella frågeställningar inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning i relation till vetenskapliga teorier och egen erfarenhet 

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Lingvistik A, alternativt lägst 60 hp i ett språkämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs därför för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på: http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/. 
Schemalagda webbseminarier kan förekomma.

Examination

Examination sker genom skriftliga eller muntliga seminarie- eller diskussionsuppgifter i anslutning till kurslitteraturen (1,5 hp), en analysuppgift utifrån egeninsamlat barnspråksmaterial (2,5 hp) samt en skriftlig essäuppgift (3,5 hp).  

Seminarie- och diskussionsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd; analysuppgiften samt essäuppgiften bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att koppla teoretiska resonemang till konkreta problem samt förmåga till kritisk diskussion. 

Moduler: 
Diskussionsuppgifter/Discussion seminars 1,5 hp (G-U) 
Analys av barnspråksmaterial/Analysis of child language 2,5 hp (VG-G-U) 
Skriftlig essäuppgift/Written essay 3,5 hp (VG-G-U) 
 
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 
 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. 
 
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/ 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Saxton Matthew
  Child language - acquisition and development
  Sage Publications Ltd : 2017 : 408 sidor :
  ISBN: 978-1-4462-9561-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 3

  How languages are learned
  Lightbown Patsy M., Spada Nina
  4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
  ISBN: 978-0-19-454126-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Saxton Matthew
  Child language - acquisition and development
  Sage Publications Ltd : 2017 : 408 sidor :
  ISBN: 978-1-4462-9561-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album