"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Experimentell lingvistik, 4,5 hp

Engelskt namn: Experimental linguistics

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1LI075

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-05-21

Innehåll

I kursen behandlas

 • experimentella studiers betydelse för kunskap inom områdena språkproduktion och språkförståelse
 • grundläggande metoder för experimentella studier av språkproduktion och språkförståelse
 • vetenskaplig literacy
 • litteratursökning
 • planering och genomförande av en empirisk undersökning
 • muntlig presentation av forskning
 • viktiga felkällor i experimentella studier

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg ska den studerande
Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för forskningsbakgrund och forskningsfrågor i anslutning till en experimentdesign inom språkproduktion eller språkförståelse
 • uppvisa kunskap om experimentella metoder för att studera processer vid språkproduktion och språkförståelse
 • uppvisa förståelse för forskningsprocessens delar samt hur dessa redovisas i forskningslitteratur

Färdighet och förmåga

 • kunna planera och förbereda ett experiment i forskningsteam
 • uppvisa grundläggande färdighet i att söka forskningslitteratur av relevans för valt experiment
 • uppvisa förmåga att identifiera felkällor i experiment som rör produktion och förståelse av språk
 • visa förmåga att informera berörda parter om aktuell kunskap inom ett forskningsområde av relevans för den egna undersökningen på ett pedagogiskt sätt
 • visa förmåga att samarbeta i grupp
 • visa förmåga att presentera en forskningsartikel i konferensformat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna värdera och använda kurslitteratur och forskningslitteratur för att kritiskt granska en experimentdesign inom språkproduktion eller språkförståelse

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i Logopedprogrammets termin 1-3 samt genomgångna kurser i termin 4, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner och seminarier.

Examination

Examination sker genom fyra inlämningsuppgifter som genomförs under kursens gång:

 • Muntlig individuell uppgift
 • Två muntliga redovisningar av praktiska gruppuppgifter
 • Skriftlig individuell uppgift

Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att uppnå godkänt resultat krävs betyget G på samtliga inlämningsuppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får det första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller del av en kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Föreskrifter vid övergångar
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Understanding research and evidence-based practice in communication disorders : a primer for students and practitioners
Haynes William O., Johnson Carole E.
Boston, Mass. : Pearson : c2009. : xvi, 512 p. :
ISBN: 9780205453634
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Studieverkstaden om muntlig presentation
Studieverkstaden, Umeå universitet : 2012 :
pdf
Obligatorisk