"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sara Lidman - från Tjärdalen till Jernbanan, 7,5 hp

Engelskt namn: Sara Lidman - Writings and Novels from Tjärdalen to Jernbanan

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1LV033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-10-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-01-10

Innehåll

Sara Lidmans författarskap tillhör de mest mångsidiga och rika i svensk modern litteraturhistoria. Kursen följer utvecklingen av Lidmans romankonst från debuten Tjärdalen (1953) via afrika-romanerna på 1960-talet och fram till sviten Jernbanan (1977-1999).

Romanerna läses parallellt med valda delar ur den politiska delen av författarskapet och diskuteras med utgångspunkt i aktuell litteraturforskning. Syftet är att ge en sammanhållen bild av Lidmans verk, med västerbottensförfattaren och den radikala samhällsdebattören som ömsesidigt inspirerande delar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • ha förvärvat grundläggande kunskaper om Sara Lidmans författarskap.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • ha studerat och självständigt analyserat ett representativt urval texter ur Sara Lidmans författarskap.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • ha fått en första orientering om samt teoretiska och litteraturhistoriska redskap för att förstå och kritiskt förhålla sig till hur synen på den samtida norrländska litteraturen präglats av värdehierarkier rörande förhållandet mellan centrum och periferi.
     

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

När kursen ges som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs genomförs undervisningen digitalt och via webbaserad lärplattform.

I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum. 

Examination

Examination sker löpande i form av individuella skrivuppgifter och aktivt deltagande.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  

 

Examination

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande  
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02) .  
   
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Kursen läses som fristående kurs. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.  

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Skönlitteratur

Gruva
Lidman Sara, Uhrbom Odd
Stockholm : Bonnier : 1968 : 136 s., [24] pl.-bl. :
Obligatorisk

Lidman Sara
Hjortronlandet
Stockholm : Bonnier : 1955 : 274 s. :
Obligatorisk

Lidman Sara
Kropp och skäl
Stockholm : Bonnier : 2003 : 141, [3] s. :
ISBN: 91-0-010059-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval.

Lidman Sara
Med fem diamanter : roman
Stockholm : Bonnier : 1964 : 282 s. :
Obligatorisk

Lidman Sara
Nabots sten
Stockholm : Bonnier : 1981 : 311, [1] s. :
ISBN: 91-0-045376-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lidman Sara
Tjärdalen
Stockholm : Bonnier : 1953 : 207 s. :
Obligatorisk

Lidman Sara
Varje löv är ett öga
Stockholm : Bonnier : 1980 : 178, [1] s. :
ISBN: 91-0-045105-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval.

I anslutning till examinationen tillkommer ytterligare en valfri roman.

Facklitteratur

Bränström Öhman Annelie

Säter : Pang : 2008 : 237 s. :
http://www.sdist.se/images/highres/75353.jpg
ISBN: 978-91-976739-1-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval. "Sara Lidman och den kärleksfulla blicken"

Stilens munterhet : Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985
Lidman Sara, Bränström Öhman Annelie
Stockholm : Bonnier : 2014 : 621 s. :
ISBN: 9789100138233
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval.

Grahn Lisa
Jernbanans mödrar : moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbaneepos
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : [2022] : 218 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-468084
ISBN: 9789151314235
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval.

Holm Birgitta
Sara Lidman - i liv och text
[Ny, rev. utg.] : Stockholm : Bonnier : 2005 : 470, [2] s. :
ISBN: 91-0-010868-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 1998 eller senare. I urval.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 4, På jorden : 1960-1990.
Møller Jensen Elisabeth, Langås Unni, Larsson Lisbeth, Seeberg Ann-Mari, Swedrup Görel
Höganäs : Wiken : 1997 : 597 s. : ill. (vissa i färg) :
ISBN: 91-7119-261-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eva Adolfsson, "Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman" , s. 20-27

Olsson Annika
Att ge den andra sidan röst
[Ny, omarb. utg.] : Stockholm : Atlas : 2004 : 346 s. :
ISBN: 91-7389-120-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 3.

Från Sara Greta till Lilla svarta Sara : väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur
Persson Anders, Lindmark Daniel
Skellefteå : Artos : 2009 : 340 s. :
ISBN: 9789175804453
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Men Gud finns du då . Anfäktelsetematiken i Sara Lidmans Tjärdalen och i Tore Nilssons romaner, s. 97-114.

Salomonsson Anna
"Skeendet på stället" : röster och samtidigheter i tre verk av Sara Lidman
Växjö : Linnaeus University Press : [2017] : 245 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789188357984
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval.

Sjöberg Lina
Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser
Hedemora Gidlund : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: I urval.

Öhman Anders
De förskingrade : Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 159, [1] s. :
ISBN: 91-7139-643-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Norrland i litteraturhistoriebeskrivningen" s.11-44

Öhman Anders
"Rötter och rutter" : Norrland och den kulturella identiteten
Umeå : Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk : 2001 : 101 s. :
ISBN: 91-7305-067-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Vad är en norrländsk identitet? " s.9-16

Ytterligare artiklar och essäer kan tillkomma enligt lärarens anvisning.