"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sara Lidman - från Tjärdalen till Jernbanan, 7,5 hp

Engelskt namn: Sara Lidman - Writings and Novels from Tjärdalen to Jernbanan

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-10-12

Innehåll

Sara Lidmans författarskap tillhör de mest mångsidiga och rika i svensk modern litteraturhistoria. Kursen följer utvecklingen av Lidmans romankonst från debuten Tjärdalen (1953) via afrika-romanerna på 1960-talet och fram till sviten Jernbanan (1977-1999). Romanerna läses parallellt med valda delar ur den politiska delen av författarskapet. Syftet är att ge en sammanhållen bild av Lidmans verk, med västerbottensförfattaren och den radikala samhällsdebattören som ömsesidigt inspirerande delar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha: - förvärvat grundläggande kunskaper om Sara Lidmans författarskap. - studerat och analyserat ett representativt urval texter ur Sara Lidmans författarskap. - fått en första orientering om samt teoretiska och litteraturhistoriska redskap för att förstå den samtida norrländska litteraturen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

När kursen ges som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs ges all undervisning via Internet. När kursen ges inom Kulturhögskolan är det i form av en nätkurs med en fysisk träff på respektive kursort. Examination sker löpande i form av individuella skrivuppgifter samt aktivt deltagande.

Examination

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Får den studerande underkänt på en hemtentamen kan som alternativ till omprov restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning, fastställd av Rektor 2002-12-17. http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

Kursen läses som fristående kurs. Ingår även i Kulturhögskolan, samt kan även ingå som moment 3 i Litteraturvetenskap B.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 3

Skönlitteratur

Gruva
Lidman Sara, Uhrbom Odd
Stockholm : Bonnier : 1968 : 136 s., [24] pl.-bl. :

Lidman Sara
Hjortronlandet
Stockholm : Bonnier : 1955 : 274 s. :

Lidman Sara
Kropp och skäl
Stockholm : Bonnier : 2003 : 141, [3] s. :
ISBN: 91-0-010059-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (urval)

Lidman Sara
Med fem diamanter : roman
Stockholm : Bonnier : 1964 : 282 s. :

Lidman Sara
Nabots sten
Stockholm : Bonnier : 1981 : 311, [1] s. :
ISBN: 91-0-045376-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Lidman Sara
Tjärdalen
Stockholm : Bonnier : 1953 : 207 s. :

Lidman Sara
Varje löv är ett öga
Stockholm : Bonnier : 1980 : 178, [1] s. :
ISBN: 91-0-045105-3
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Urval)

I anslutning till examinationen tillkommer ytterligare en valfri roman.

Facklitteratur

Bränström Öhman Annelie

Säter : Pang : 2008 : 237 s. :
http://www.sdist.se/images/highres/75353.jpg
ISBN: 978-91-976739-1-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Holm Birgitta
Sara Lidman - i liv och text
[Ny, rev. utg.] : Stockholm : Bonnier : 2005 : 470, [2] s. :
ISBN: 91-0-010868-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 1998 eller senare (urval)

Nordisk kvinnolitteraturhistoria.n Bd 4,p På jorden : 1960-1990
Møller Jensen Elisabeth, Langås Unni, Larsson Lisbeth, Seeberg Ann-Mari, Swedrup Görel
Höganäs : Wiken : 1997 : 597 s. :
ISBN: 91-7119-261-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eva Adolfsson, "Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman" , s. 20-27

Öhman Anders
"Rötter och rutter" : Norrland och den kulturella identiteten
Umeå : Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk : 2001 : 101 s. :
ISBN: 91-7305-067-9 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Vad är en norrländsk identitet? " s.9-16

Olsson Annika
Att ge den andra sidan röst
[Ny, omarb. utg.] : Stockholm : Atlas : 2004 : 346 s. :
ISBN: 91-7389-120-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: kap.3

Sjöberg Lina
Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser
Hedemora : Gidlund : 2006 : 350, [1] s. :
urn:nbn:se:uu:diva-7440
ISBN: 978-91-7844-727-5
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (urval)

Öhman Anders
De förskingrade : Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 159, [1] s. :
ISBN: 91-7139-643-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Norrland i litteraturhistoriebeskrivningen" s.11-44

Persson, Anders, Men Gud finns du då . Anfäktelsetematiken i Sara Lidmans Tjärdalen och i Tore Nilssons romaner i Från Sara Greta till Lilla Svarta Sara. Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Skellefteå 2009, s. 97-114. Ytterligare ariklar och essäer kan tillkomma.