"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteratur i praktiken II, 30 hp

Engelskt namn: Literature in practice II

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1LV064

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-09-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-06-28

Innehåll

Under kursen fortsätter tillämpningen av litteraturvetenskapliga kunskaper i praktiska sammanhang från föregående termin. Kursen innehåller ett litteratursociologiskt perspektiv där de litteraturvetenskapliga frågeställningarna ställs i relation till relevanta sociala kontexter, institutioner och yrkesområden. Barn- och ungdomslitteraturens ställning i samhällsdebatten och på det litterära fältet undersöks. Det litterära kretsloppet och dess olika aktörer studeras - alltifrån förlag och bibliotek till litteraturfestivaler. Ekokritiska och postkoloniala perspektiv introduceras och skönlitteraturens möjligheter undersöks i relation till pågående globala samhällsförändringar och hållbarhetsfrågor. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.  Kursens tredje modul består av ett kreativt workshoparbete som bearbetar kursens genomgående litteratursociologiska perspektiv. Kursen utgör termin 4 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Modul 1. Barn- och ungdomslitteratur i samtiden (7,5 hp)
Contemporary Children's Literature

Modulen ger en orientering i barn- och ungdomslitteraturens historia och genrer, med fokus på den samtida barnlitteraturen. Barnlitteraturens roll och ställning på det litterära fältet och i samhället problematiseras. Både skönlitteratur och debatter om barnlitteraturens värden och värderingar undersöks. Viktiga frågor under kursen är: Vilka föreställningar om barn respektive litteratur kommer till uttryck i diskussioner om barnlitteratur? Vad innebär det egentligen att ha ett barnperspektiv? Hur svarar barnlitteraturen själv på samtidens frågor, t.ex. gällande genus, klass och etnicitet?

Modul 2. Den litterära institutionen med förlagskunskap (7,5 hp)
The literary institution and publishing studies

Modulen introducerar ett litteratursociologiskt perspektiv på det litterära kretsloppet och dess aktörer. En av modulens tyngdpunkter ligger på de svenska bokförlagens förändrade roll i det samtida medielandskapet liksom deras status i historisk belysning. Bokbranschen och förlagsprocessens praktiska aspekter belyses och förutsättningarna för bokutgivning idag diskuteras. Relationen mellan litteratur, bokmarknad och samhälle problematiseras med tyngdpunkt i frågor om författarroll, celebritetskultur, marknadsföringsstrategier och föränderliga litterära värdekriterier.

Modul 3. Kreativt workshoparbete: det litterära fältet (7,5 hp)
Creative workshop: the literary field  

I denna modul omsätts de litteratursociologiska kunskaperna från föregående moment i ett praktiskt och kreativt workshoparbete. Det lokala litterära fältet studeras utifrån valda teman, frågeställningar och arbetsmetoder. Olika aktörer på fältet undersöks: exempelvis författare, organisationer, förlag, läsare, journalister, bibliotek och skola. Modulen innehåller teoretisk och metodologisk fördjupning och fungerar uppsatsförberedande.

Modul 4. Ekokritik, postkolonialism och det norrländska perspektivet (7,5 hp)
Ecocriticism and postcolonialism in Northern Swedish literature

Under modulen introduceras ekokritiska perspektiv och postkolonial teori i relation till norrländsk litteratur. Både skönlitteratur och andra medier undersöks i förhållande till aktuella frågeställningar i lokalt och globalt perspektiv. Modulen placerar skönlitteraturen i ett historiskt sammanhang och undersöker hur historiska och ekonomiska omständigheter har påverkat och fortsätter påverka föreställningar om Norrland.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

Kunskap och förståelse

 • grundläggande kunskap om barnlitteraturens historia, genrer och teman
 • förståelse för barnlitteraturens ställning på det litterära fältet
 • kunskap om det litterära fältets sammansättning
 • förståelse för förutsättningarna för bokutgivning i ett förändrat medielandskap
 • kunskap om litteraturens sociala, ekonomiska och politiska funktioner
 • grundläggande kunskap om ekokritik och postkolonial teori samt deras nyckelbegrepp och utveckling med särskilt fokus på norrländsk litteratur

Färdigheter och förmåga

 • förmåga att analysera barn- och ungdomslitteratur ur maktkritiska perspektiv
 • förmåga att identifiera positioner och intressekonflikter i litteraturdebatter
 • förmåga att självständigt identifiera och analysera aktörer i det litterära kretsloppet
 • förmåga att planera, genomföra och redovisa en undersökning med litteratursociologiskt fokus
 • förmåga att använda ekokritiska och postkoloniala begrepp på olika material
 • förmåga att självständigt skapa stil- eller genretypiska texter i enlighet med god skrivpraxis

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att reflektera över litteraturens uppdrag
 • förmåga att problematisera och förhålla sig till normer och stereotyper i barn- och ungdomslitteratur
 • förmåga att själv ta ställning i debatter om litteraturens värde och värderingar
 • förmåga att anlägga litteratursociologiska perspektiv på litteratur- och kulturhändelser
 • förmåga att värdera och kritiskt reflektera över sina egna och andras arbetsprocesser och redovisade resultat, enskilt och i grupp
 • förmåga att kritiskt reflektera över miljöbeskrivningar och naturbegrepp och deras konsekvenser för texters uttryck och budskap/innehåll
 • utvecklat sin förmåga att identifiera problem och frågeställningar relevanta för de ekokritiska och postkoloniala fälten

Behörighetskrav

Godkänd på termin 1 till 3 på HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas på termin 3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Kursen innehåller obligatoriska utbildningsmoment.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Löpande examination sker vid seminarier, muntliga och skriftliga gruppredovisningar samt genom individuella skrivuppgifter och hemtentamen. Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd på modulerna 1, 2 och 4. På modul 3 ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1LV048 Barn- och ungdomslitteratur i samtiden 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektorn för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Modul 1. Barn- och ungdomslitteratur i samtiden, 7.5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursens start.

Facklitteratur

Edström Vivi
Astrid Lindgren : vildtoring och lägereld
Stockholm : Rabén&Sjögren : 1992 : 322 s. :
ISBN: 91-29-59611-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt lärares anvisning

Jönsson Maria
När du är bättre än vi. Jantelagen, skammen och barnlitteraturen
Ingår i:
Du ska inte tro att du är något
Umeå : h:ström : [2017] : 197 sidor :
Obligatorisk
Läsanvisning: S 163-183. Tillhandahålles av inst.

Kostenniemi Peter
Gotisk barnlitteratur: en samhällsspegel med potenital
Svenskläraren: nr 3 : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nikolajeva Maria
Barnbokens byggklossar
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 393 sidor :
ISBN: 9789144114675
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nodelman Perry
The other. Orientalism, colonialism, and children's litterature
Ingår i:
Children's Literature Association quarterly [Elektronisk resurs].
[Baltimore, Md.] : Johns Hopkins University Press : 1 :
Obligatorisk

Rhedin Ulla
Bilderboken : på väg mot en teori
2., rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2001 : 280 s., [8] pl.-s. :
ISBN: 91-501-0092-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: S 71-126.

Söderberg Eva
Upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig) gjort, av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund
Ingår i:
Barnboken
Stockholm : Svenska barnboksinstitutet : 2005- : sid. 5-18 :
Obligatorisk

Thorson Staffan
Den goda viljan och den dolda rasismen
Ingår i:
Opsis kalopsis
Stockholm : Opsis kalopsis : 1986-2008 : sid. 48-52 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av inst.

Warnqvist Åsa
Att vägra normen och att omsluta den. Pija Lindenbaum som normkritiker
Ingår i:
Barnlitteraturens värden och värderingar
Lund : Studentlitteratur : 2012 : 346 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: S 181-204.

Warnqvist Åsa
Samtida svensk ungdomslitteratur : analyser
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-44-10795-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

William-Olsson Magnus
Förvuxen barnlitteratur
Ingår i:
Pedagogiska magasinet
Stockholm : Lärarförbundet :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av inst.

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
Andersson Maria, Druker Elina
Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
ISBN: 9789144111810
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn
Axelsson Malin, Persson Klara
1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [31] s. :
ISBN: 9789187208195
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den arge
Dahle Gro, Nyhus Svein, Eklund Lotta
Göteborg : Daidalos : 2009 : [38] s. :
ISBN: 9789171732880
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gripe Maria
Agnes Cecilia : en sällsam historia
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 296 s. :
ISBN: 9789163882036
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Höglund Anna
Mina i vildmarken
Stockholm : Alfabeta : 2014 : [60] s. :
ISBN: 9789150116915
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Höglund Anna
Om detta talar man endast med kaniner
Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : [55] s. :
ISBN: 9789187027499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Höglund Anna
Resor jag aldrig gjort, av Syborg Stenstump
Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1992 : [46] s. :
ISBN: 91-48-52030-6 (inb.) ; 135:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Veckan före barnbidraget
Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
ISBN: 9789129702446
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett rum till Lisen
Johansson Elin, Svedjeland Ellen, Adbåge Emma
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 134 sidor :
ISBN: 9789129729788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindenbaum Pija
Lill-Zlatan och morbror raring
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindenbaum Pija
Siv sover vilse
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2009 : [32] s. :
ISBN: 978-91-29-67003-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ronja rövardotter
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1981 : 235, [4] s. :
ISBN: 91-29-54877-2 (inb.) ; 65:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindström Eva
Bron
Stockholm : Alfabeta : [2020] : 25 onumrerade sidor :
ISBN: 9789150121247
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kärleken vi inte förstår
Moeyaert Bart, Moeyaert Bart, Johansson Annika
[Stockholm] : Gilla böcker : [2019] : 106 sidor :
ISBN: 9789178131075
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Per
Korpens sång
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1994 : 390, [1] s. :
ISBN: 91-29-62907-1 (inb.) ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dom som är kvar
Saler Karin, Ahmed Backström Siri
1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [25] s. :
ISBN: 9789187208157
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sjögren Viveka
Om du skulle fråga Micha
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
ISBN: 9789176590171
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Katitzi ; & Katitzi och Swing
Taikon Katarina, Hellgren Joanna
[Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 285 s. :
ISBN: 9789127141506
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Borttappad
Tan Shaun, Roseen Ulla
Göteborg : Kabusa böcker : 2012 : [36] s. :
ISBN: 978-91-7355-224-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Min brorsa heter Noa
Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
ISBN: 9789150117127
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Turtschaninoff Maria
Maresi : krönikor från röda klostret
Helsingfors : Schildt & Söderström : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789515234711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wirsén Stina
Gul!
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : [17] s. :
ISBN: 978-91-638-7154-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fjädrar
Woodson Jacqueline, Dahl Alva
Stockholm : Natur & Kultur : 2019 : 157 sidor :
ISBN: 9789127161108
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma. Kompendium med litteraturdebatter, tillhandahålles av institutionen.

Modul 2. Den litterära institutionen med förlagskunskap, 7.5 hp

Bonnier Eva
Börs och katedral : sex generationer Bonniers
Stockholm : Bonnier : 2003 : 28, [1] s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-108252
ISBN: 91-87702-19-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns på nätet: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:756279/FULLTEXT01.pdf

Björkman Margareta
Böcker och bibliotek : bokhistoriska texter
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 447 s. :
ISBN: 91-44-00510-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Författaren som kändis
Forslid Torbjörn, Ohlsson Anders
Malmö : Roos & Tegnér : 2011 : 202 s. :
ISBN: 978-91-86691-05-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Höstens böcker : litterära värdeförhandlingar 2013
Forslid Torbjörn, Helgason Jon, Larsson Lisbeth, Lenemark Christian, Ohlsson Anders, Steiner Ann
Göteborg : Makadam : 2015 : 410 s. :
ISBN: 9789170611889
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteraturens offentligheter
Forslid Torbjörn, Ohlsson Anders
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 254 s. :
ISBN: 9789144052472
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
Furuland Lars, Svedjedal Johan
Lund : Studentlitteratur : cop. 1997 : 572 s. :
ISBN: 91-44-00304-8 (inb.) ; 490:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Steiner Ann
Förlag och utgivning av litteratur
Ingår i:
Litteraturen i mediesamhället
Lund : Studentlitteratur : 2012 : 245 s. :
Obligatorisk

Ytterligare litteratur tillkommer på lärarens anvisning

Modul 3. Kreativt workshoparbete: det litterära fältet, 7.5 hp

Etnografiska observationer
Arvastson Gösta, Ehn Billy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
ISBN: 978-91-44-05748-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Humanister i fält. Metoder och möjligheter
Andersson Erik, Arping Åsa, Bohlin Anna, Börjesson Mats, Feiler Yael, Gardfors Johan, Hansén Linn, Holmberg Linn, Kärnfelt Johan, Larsson Lisbeth, Lenemark Christian, Ragnhage Linus, von rosen Astrid, Sunegård Johan, Vigsø Orla, Arping Åsa, Ekholm Christer, Leppänen Leppänen
2016-09-30 :
http://hdl.handle.net/2077/48354
Obligatorisk

Ytterligare litteratur tillkommer och väljs i samråd med läraren.

Modul 4. Ekokritik, postkolonialism och det norrländska perspektivet, 7.5 hp

Facklitteratur

Carrigan Anthony
Postcolonial tourism : literature, culture, and environment
New York : Routledge : 2012 : xvii, 259 pages :
ISBN: 9780415810999
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Chen Cecilia
Thinking with Water
2013 :
Obligatorisk

Heise Ursula K
The Hitchhiker's Guide to Ecocriticism
Ingår i:
PMLA
New York : The Inst. : 1886- : 121 : sid. 503-516 :
Obligatorisk

Plumwood Val
Environmental culture : the ecological crisis of reason
London : Routledge : 2002 : vii, 291 s. :
ISBN: 978-0-203-99643-0-
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Postcolonial ecologies : literatures of the environment
DeLoughrey Elizabeth M., Handley George B.
New York : Oxford University Press : cop. 2011. : xi, 348 p. :
ISBN: 9780195394436 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Orientalism
Said Edward W., Sjöström Hans O.
Nyutg. : Stockholm : Ordfront : 2016 : 517 s. :
ISBN: 978-91-7037-926-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sandgren Håkan
Lyssna till jordens sång : ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen
Ingår i:
Tidskrift för litteraturvetenskap
Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen : 2007- :
Obligatorisk

The ecocriticism reader : landmarks in literary ecology
Glotfelty Cheryll, Fromm Harold
Athens : Univ. of Georgia Press : cop. 1996 : xxxvii, 415 s. :
ISBN: 0-8203-1780-2 (inb.) ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norrland
Tidholm Po, Eriksson Dennis, Teglund Anders
Teg Publishing : 2014 :
Omslagsbild
ISBN: 9789197911542
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Öhman Anders
De förskingrade : Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 159, [1] s. :
ISBN: 91-7139-643-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material kan tillkomma enligt lärarens anvisning.

Skönlitteratur

Ekman Kerstin
Händelser vid vatten : [roman]
Stockholm : Bonnier : 1993 : 466, [1] s. :
ISBN: 91-0-055676-9 (inb.) ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Franzén Frans Mikael
Eemeli eller en afton i Lappland
Ingår i:
Frans Michaël Franzéns samlade dikter.
Örebro : 1867-1869 : 7 bd :
Obligatorisk

Grundström Helmer
När skogens källa sinar
Stockholm : LT : 1974 : 59 s. :
ISBN: 91-36-00411-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det är något som inte stämmer
Haag Martina, Haag Martina
Piratförlaget : 2015 : 16015 sek. :
Omslagsbild
ISBN: 9789164233196
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jonsson Mats
Nya Norrland : en serieroman
Stockholm : Galago : [2017] : 263 sidor :
ISBN: 9789170379505
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gruva
Lidman Sara, Uhrbom Odd
Stockholm : Bonnier : 1968 : 136 s., [24] pl.-bl. :
Obligatorisk

Lidman Sara
Varje löv är ett öga
Stockholm : Bonnier : 1980 : 178, [1] s. :
ISBN: 91-0-045105-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindholm Valdemar
När skogen dör : berättelser
3 uppl. : Stockholm : Geber : 1911 : 152 s. :
Obligatorisk

Molin Pelle
Historien om Gunnel
Ingår i:
Ådalens poesi
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1897 : [2], 192 s. :
Obligatorisk

Niemi Mikael
Fallvatten
Stockholm : Piratförlaget : 2012 : 275 s. :
ISBN: 978-91-642-0397-7 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läget i landet
Tidholm Po, Tidholm Po, Skoglund Carl Anders, Teglund Anders
nnnn :
ISBN: 9789188035110
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Solen, min far.
Valkeapää Nils-Aslak, Gaski Harald
Kautokeino ; [Arjeplog] : DAT : Ca 140 s. : ill. :
ISBN: 82-90625-11-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vikgren David
Skogen Malmen Vattenkraften
Luleå : Black Island Books : 2013 : Ca 250 s. :
ISBN: 9789186115562
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Marken
Väyrynen David, Väyrynen David
nnnn :
ISBN: 9789188035165
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Östman Karl
En fiol och en kvinna och andra historier.
Stockholm : Bonnier : 1912 : 116, [1] s. :
Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar