"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt akademiskt skrivande, 7,5 hp

Engelskt namn: Creative Academic Writing

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1LV070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-03-02

Innehåll

Kursen undersöker det vetenskapliga skrivandets praktiker och utforskar det kreativa akademiska skrivandets möjligheter. Några av de frågor som belyses är de möjligheter och begränsningar som olika skrivsätt innebär och hur de påverkar forskningens innehåll samt den kunskap som produceras. Kursen ger en introduktion till olika typer av vetenskapligt skrivande i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I undervisningen varvas teoretiska och praktiska inslag. Särskild vikt läggs vid utvecklingen av det egna kreativa akademiska skrivandet.
 
Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
 

  • Visa kunskap om relationen mellan skrivande och kunskapsproduktion samt kunna reflektera över det akademiska skrivandets komplexitet och mångfald av genrer i ett tvärvetenskapligt och internationellt perspektiv
  • Ha förståelse för olika vetenskapliga praktiker och skrivsätt, både vad gäller deras möjligheter och begränsningar  

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna självständigt tillämpa ett kreativt och självreflexivt förhållningssätt i det egna skrivandet och i läsningen av andras texter
  • Kunna ge och ta emot textkritik på avancerad nivå

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och består av seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning och skrivuppgifter. Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som kursen omfattar. Speciell tonvikt läggs vid jämförande perspektiv och självreflektion kring vetenskapligt skrivande i olika genrer.  I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

Föreläsningar, nätseminarier och litteratur kan vara på svenska och engelska. Litteratur på norska och danska kan även förekomma. 

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande i nätseminarier, gruppövningar, genomförda skrivuppgifter och en avslutande individuell essäuppgift.
 
Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuell essäuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, skrivuppgifter och på den individuella essäuppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och skrivuppgifter samt Väl godkänd på och på den individuella essäuppgiften.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst/minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande 

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1LV075 Det moderna genombrottet och kreativt akademiskt skrivande 15 hp eller 1LV071 Litteraturvenskapliga studier på avancerad nivå 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Genus och det akademiska skrivandets former
Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
ISBN: 978-91-44-02947-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva
Duras Marguerite, Klemets Kennet
[Lund] : Ellerströms : [2019] : 110 sidor :
ISBN: 9789172475724
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: urval s. 10-48

Klinkenborg Verlyn
Several short sentences about writing
Vintage Books : 2012 :
Obligatorisk

Lee Mara
När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Lie Sissel
Fri som foten : om å skrive fagtekster
Oslo : Gyldendal : 2000 : 158 s. :
ISBN: 82-417-0591-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Linton Magnus
Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 239 sidor :
ISBN: 9789127823938
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lykke Nina
Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing
London : Routledge : 2014 : 238 p. :
ISBN: 041550225X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Moi Toril
Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
Duke University : 2011 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
Obligatorisk

Moi Toril
Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
Duke University : 2013 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
Obligatorisk

Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Richardson Laurel
Writing strategies : reaching diverse audiences
Newbury Park, Calif. : Sage Publications : cop. 1990 : 71 s. :
ISBN: 0-8039-3521-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Österholm Maria Margareta
Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005
Årsta : Rosenlarv : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:9789197793582 LIBRIS-ID:13593036

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisningar