Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöhumanistisk och ekokritisk museipedagogik, 7,5 hp

Engelskt namn: Museum Education from the Perspectice of Environmental Humanities and Ecocriticism

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU048

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Den här kursen handlar om det snabbt växande forskningsfält inom museistudier som med förankring i miljöhumaniora diskuterar hur museerna kan bidra i arbetet med att möta klimatförändringar och ekologiska kriser. Fokus riktas bland annat på hur data kan översättas till berättelser som fångar allmänhetens, och de politiska och ekonomiska aktörernas, uppmärksamhet på ett sätt som vetenskapliga rapporter inte förmår. Kursen behandlar hur museerna med hjälp av ekokritiska perspektiv kan tänka utanför de traditionella ramarna för pedagogik och kommunikation och hur museerna kan erbjuda berättelser som kan tala till både intellekt och känslor, för att på så sätt kunna hjälpa den enskilda individen att få grepp om och förstå de komplexa relationerna mellan människa, ekologi och planet.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • Visa grundläggande kunskaper om den forskning som finns inom fältet miljöhumanistiska museistudier och ekokritisk museipedagogik,
  • Visa förståelse för skillnaden mellan modernismens och nymaterialismens världsbilder,
  • Visa förståelse för vad det innebär att arbeta med ekokritisk pedagogik,
  • Med utgångspunkt från kursens innehåll självständigt kunna formulera, problematisera och diskutera hur museerna kan arbeta med ekokritiska berättelser i sina verksamheter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av kursbrev, digitala seminarier, övningar med en app, och inlämningsuppgifter. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet och en smartphone/platta för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker löpande genom obligatoriska uppgifter samt en fördjupning. Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på fördjupningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Representing climate change in museum space and places
Cameron Fiona, Hodge Bob, Francisco Salazar Juan
John Wiley & Sons, Inc : 2021 :
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.200
Obligatorisk
Läsanvisning: 13 sidor.

Climate change and museum futures
Cameron Fiona, Neilson Brett
London : Routledge : 2015 : 287 s. :
ISBN: 978-0-415-84391-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 100 sidor.

Clark
The Value of Ecocriticism [Elektronisk resurs]
Cambridge University Press : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 50 sidor.

Images of the Anthropocene in Speculative Fiction Narrating the Future Tereza Dědinová, Maria Quigley, Weronika Łaszkiewicz, Sylwia Borowska-Szerszun, Anna Bugajska, Britta Maria Colligs, Lykke Guanio-Uluru, Jiří Jelínek, Dariya Khokhel, and Aleksandr Kolesnikov [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781793636645
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 100 sidor.

Deep Time Walk C.I.C.
Deep Time Walk
Deep Time Walk C.I.C. : 2021 :
https://www.deeptimewalk.org/
Obligatorisk

Garrard Greg.
Ecocriticism [electronic resource]. [Elektronisk resurs]

Obligatorisk
Läsanvisning: 36 sidor.

Mueller Martin Lee
Being salmon, being human : encountering the wild in us and us in the wild
White River Junction, Vermont : Chelsea Green Publishing : [2017] : xxii, 344 pages :
ISBN: 9781603587457
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 150 sidor.

Curating the future : museums, communities and climate change
Newell Jennifer, Robin Libby, Wehner Kirsten
Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2017 : xxiv, 298 pages :
ISBN: 9781138658523
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 50 sidor.

Ekokritik och museipedagogik i skuggan av Antropocen
Nordbäck Carola, Rotbain Avigail, Palmbren Christine
Världskulturmuseerna : 2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-91-986645-1-5 (tryck) ISBN: 978-91-986645-2-2 (pdf) 200 sidor.

Special Theme: Curating Climate
Þórsson Bergsveinn, Nørskov Vinne
Nordisk Museologi Vol. 30 No. 3 2020 : 2021 :
https://journals.uio.no/museolog/issue/view/762
Obligatorisk
Läsanvisning: 50 sidor.

Stockholm resilience center
Planetary Boundaries.
Stockholm resilience center, Stockholms universitet :
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
Obligatorisk