Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att forska om språk, 7,5 hp

Engelskt namn: Researching Language

Denna kursplan gäller: 2013-04-01 och tillsvidare

Kurskod: 1NS056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-03-08

Innehåll

Kursen behandlar den vetenskapliga forsknings- och skrivprocessen och syftar till att ge en grund för arbetet med en kandidatuppsats i svenska/nordiskaspråk. Under kursen läses ett urval vetenskapliga artiklar som representerar olika språkvetenskapliga forskningsinriktningar, teorier, metoder och publikationskanaler (t.ex. konferensvolymer, rapportserier, referentgranskade tidskrifter). Med utgångspunkt i artiklarna diskuteras grundläggande frågor om vetenskapligt förhållningssätt, teori, metod, forskningsetik, källkritik, referatteknik, referenssystem och värdering av källors vetenskapliga kvalitet. Vetenskapliga textmönster tas upp liksom grundläggande metodbegrepp (t.ex. replikerbarhet, validitet, reliabilitet, kvalitativ och kvantitativ ansats).

Kursen ger dessutom studenten möjlighet till viss fördjupning inom en forskningsinriktning inom svenska/nordiska språk. Inriktningen väljs i samråd med läraren och fördjupningsuppgiften genomförs till betydande del självständigt. Genom uppgiften tränas förmågan att med ett vetenskapligt förhållningssätt söka, sammanställa och värdera språkvetenskapliga källor (sekundärlitteratur).

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

För betyget Godkänd ska den studerande
  • uppvisa grundläggande kunskap om språkvetenskapliga forskningsinriktningar, teorier, metoder och publikationskanaler
  • uppvisa grundläggande kunskap om vetenskapliga metodbegrepp

Färdighet och förmåga

För betyget Godkänd ska den studerande
  • i ett referat sammanställa språkvetenskapliga källor (sekundärlitteratur) inom en inriktning i ämnet svenska/nordiska språk
  • referera vetenskaplig text och ange källor enligt vetenskapliga normer
  • analysera forskningsartiklars struktur

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För betyget Godkänd ska den studerande
  • bedöma källors vetenskapliga värde utifrån grundläggande källkritiska principer
  • problematisera språkvetenskaplig forskning utifrån grundläggande forskningsetiska aspekter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom två uppgifter: ett artikelseminarium med inlämning av ett skriftligt underlag och en skriftlig fördjupningsuppgift.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Examinerande uppgifter ska lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tentamensskrivningar görs på Campus Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 4

Kurslitteratur

Kurslitteraturen har delats upp i tre avsnitt

Handböcker i teori, metod och vetenskapligt skrivande

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1 t.o.m. 3, 5 t.o.m. 8 (145 sidor)

Hermerén Göran
God forskningssed
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7307-189-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt anvisning.

Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Kjørup Søren, Torhell Sven-Erik
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 381 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-05412-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1 t.o.m. 5 läses enligt anvisning (93 sidor)

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1 t.o.m. 3. (60 sidor)

Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
Nyberg Rainer, Tidström Annika
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-07775-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 17. (8 sidor)

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
ISBN: 978-91-7382-852-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt anvisning.

Artikelseminarium

Dicit scriptura : studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund
Fredriksson Adman Anna, Hedlund Monica, Risberg Sara
Stockholm : Sällskapet Runica et mediævalia : 2006 : 269 s. :
ISBN: 91-88568-28-8 (korr.) (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 11-31. Carlquist, Jonas; Abbedissan lånar böcker. Vadstenasystrarnas tillgång till brödernas bibliotek (20 sidor).

Föreningen Kulturella perspektiv
Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kulturella perspektiv 13:1. S. 53-64. Edlund, Ann-Catrine; Det enda privata rummet? Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal (11 sidor).

En lång historia- : festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen
Baudou Evert, Engelmark Roger, Larsson Thomas B., Rathje Lillian
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier : 2005 : ix, [19], 429, [7] s. :
ISBN: 91-7305-928-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Archaeology and environment 19; Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 57.) S. 107–127. Edlund, Lars-Erik; Bygdeå - ett ortnamn och dess historia (20 sidor).

Västerbotten.
Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund : 1920- :
http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1863z Föreningens hemsida
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 64-74. Eriksson, Lisa; "En kvinna klär sällan i dialekt" (10 sidor).

Håkansson Gisela
Svenskans beskrivning : SvB. 22, Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 18-19 oktober 1996
Lund : Lund University Press : 1997 : 351 s. :
ISBN: 91-7966-446-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 172-186. Karlsson, Anna-Malin; Textnormer i och utanför skolan - att skriva insändare på riktigt och på låtsas (14 sidor).

Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning
Elmevik Lennart, Nordberg Bengt, Thelander Mats
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Tidskriftens webbplats
Obligatorisk
Läsanvisning: Språk och stil 12. S. 173-187. Näslund, Harry; Betalande eller betalning? Om verbalsubstantiv i vetenskaplig text (14 sidor).

Svenskans beskrivning : SvB. 23, Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998.
Lund : Lund University Press : 1999 : 461 s. ; 23 cm :
ISBN: 91-7966-591-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 326-335. Ohlsson, Maria; Att konstruera kön. en studie av skolelever i en enkönad och blandad grupp. (9 sidor).

Red. av Nyström Höög Catharina
Medborgare och myndigheter (TeFa nr 47)
Uppsala: Uppsala universitet : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 85-99. Sundberg, Gunlög; Praktikanten som kommunikationsetnograf. Insocialisering i myndigheters textkulturer (14 sidor). Hämtas via: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:283863

Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift
Nyström Höög Catharina, Söderlundh Hedda, Sörlin Marie
Stockholm : Norstedt : cop. 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-1-304507-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Språkrådets skrifter 14. S. 123-154. Sörlin, Marie; När texten lämnat myndigheten - mottagarupplevelser av ett Skatteverksutskick. (22 sidor).

Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns
Andersson Daniel, Edlund Lars-Erik (red.)
(Nordsvenska 18; Kulturens frontlinjer 57) Umeå: Umeå universitet : 2012 :
Hämtas:
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 67-79. Waldmann, Christian; På gränsen till vuxenspråket. Om egocentrism och inherens i svenska barns tolkning av prepositionerna framför och bakom.

Language - the time machine : papers in honour of Bengt Odenstedt on the occasion of his sixtieth birthday, July 21, 1992
Odenstedt Bengt, Persson Gunnar, Edlund Lars-Erik
Umeå : Univ. : 1992 : [6], iii, [1], 227, [10] s. :
ISBN: 91-7174-683-8 ; 185:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 191-202. Westum Lindmark, Asbjørg; Fransos och finnskott. Något om språklig projicering inom det folkmedicinska ordförrådet (11 sidor).

Fördjupningsuppgift

Litteratur om ca 300 sidor väljs i samråd med läraren. (Totalt ca 1000 sidor varav ca 300 sidor extensivt)