Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Profilkurs: Litteratur och funktionsnedsättning, 7,5 hp

Engelskt namn: Faculty Course: Literature and Disability

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 1PK004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-30

Innehåll

Kursen ger en översikt över Disability Studies genom studier av teori och läsning om  representationer av funktionsnedsättningen i historiska och samtida litterära texter.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • med säkerhet diskutera hur historiska och sociala förändringar avspeglar sig i uppfattningar och vård av funktionsnedsatta personer och deras självuppfattningar och självpresentationer
  • redogöra för taxonomier och terminologi i samband med beskrivningar av funktionsnedsättningar och bedöma i vilken utsträckning dessa  ger uttryck för föreställningar om funktionsnedsättningar

Färdighet och förmåga
  • söka och analysera relevant litteratur på ett självständigt vis
  • kontextualisera samtida teori om och metoder för utforskandet av funktionsnedsättningar med hjälp av historiska erfarenheter i syfte att identifiera kontinuitet och brytningspunkter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • problematisera betydelsen av kön, fysiologi, ålder, samhällsklass och etnicitet i representationer av funktionsnedsättningar
  • utveckla ett nyanserat perspektiv på viktiga historiska och litterära begrepp

 

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp) eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningens uppläggning
Undervisningen är nätbaserad och bygger på studentaktivitet i form av gruppdiskussioner och annan interaktion mellan kursdeltagarna. Därutöver ges nätbaserade introduktioner till kursens olika teman.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. All examination genomförs på engelska.
 
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Under­känd för skriftliga inlämningsuppgifter. För muntliga presentationer används endast Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.
 
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle. 


Tillgodoräknande
 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 2

Kurslitteratur

Hall Alice
Literature and disability [Elektronisk resurs]
2015 :
Obligatorisk

The Cambridge Companion to Literature and Disability
Barker Clare, Murray Stuart
2018 : 1 online resource (280 pages) :
ISBN: 9781316104316
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material tillhandahålles via kurswebben.