Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i teologi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Essay in Theology

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1RE175

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Idé och samhällsstudier, 2013-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-04-12

Innehåll

Den studerande genomför ett  självständigt uppsatsarbete. Inom ramen för kursen skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskaper om hur man analyserar och presenterar ett forskningsproblem på ett vetenskapligt sätt inom något av teologins delområden historisk och praktisk teologi, systematisk teologi och etik eller exegetik.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Beskriva tillämpliga teorier och metoder inom ämnet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- söka, värdera och kritiskt tolka relevant information
- analysera texter samt teoretiska frågeställningar
- identifiera forskningsproblem och formulera uppsatssyfte och frågeställningar
- använda lämpliga teorier och metoder
- argumentera för en viss hållning eller slutsats,
- författa en uppsats som ifråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de normer som finns inom ämnet.
- visa förmåga att muntligt redogöra för information
- visa förmåga att skriftligt och muntligt diskutera vetenskapliga påståenden och resonemang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till kunskapskällor
-bedöma den vetenskapliga och samhälleliga relevansen hos forskningsproblem inom delämnesområdet.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 75 hp i vilka ingår exegetik 15hp, historisk och praktisk teologi 15 hp samt systematisk teologi och etik 15hp alla på påbyggnadsnivå eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av handledning och seminarier.
Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.


 

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen ventileras vid seminarium. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår.

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crossley James G.
  Reading the New Testament : contemporary approaches
  1st ed. : London : Routledge : 2010 : x, 188 p. :
  ISBN: 9780415485302
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar. Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår.

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interpreting the New Testament text : introduction to the art and science of exegesis
  Bock Darrell L., Fanning Buist M.
  Wheaton, Ill. : Crossway Books : 2006 : 480 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024375.html
  ISBN: 1-58134-408-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar. Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår.

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interpreting the New Testament text : introduction to the art and science of exegesis
  Bock Darrell L., Fanning Buist M.
  Wheaton, Ill. : Crossway Books : 2006 : 480 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024375.html
  ISBN: 1-58134-408-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar. Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.