"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historisk och praktisk teologi - Liturgik och kyrkosyn: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Historical and Practical theology - Liturgy and Ecclesiology: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 1RE190

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-11-02

Innehåll

Kursen innehåller en bred belysning av liturgi och kyrkosyn i historia och nutid med utgångspunkt i olika liturgiska traditioner och ger introduktion till den nutida forskningen inom området. Kursen aktualiserar olika tematiska perspektiv där förhållandet mellan teologi, ecklesiologi och liturgik bearbetas kritiskt med tyngdpunkt från tidigmodern tid till nutid. 

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för teologihistoriska huvudlinjer inom liturgi och kyrkosyn,
 • redogöra för innehåll i och inre sammanhang mellan liturgi och kyrkosyn,
 • redogöra för vetenskapssyn och metoder i tidigare och aktuell forskning inom området liturgik och kyrkosyn.

Färdighet och förmåga

 • förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av liturgi och kyrkosyn,  
 • identifiera betydelsen av social-, etnisk- och könstillhörighet vid tolkningen av liturgier och kyrkosyner som utvecklats i anslutning till religiösa traditioner,
 • diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas,
 • reflektera över relevansen av kunskap inom liturgi och kyrkosyn i ett vidare samhällssammanhang,
 • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska tolkningar för kyrka, samhälle och individ.
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens utveckling: grundkurs 7,5 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen. 

Examination

Examinationen består av: seminarier (5 hp), uppsats (5 hp) och skriftlig tentamen (5 hp). Uppsats samt tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs betyget VG på sammanlagt minst 10 hp.  För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 25

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: : Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

  Sundmark Stina Fallberg
  Kristen gudstjänst : en introduktion
  Skellefteå : Artos : [2018] : 311 sidor :
  ISBN: 9789177770602
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Christian assembly : marks of the church in a pluralistic age
  Lathrop Gordon W., Wengert Timothy J.
  Minneapolis, Minn. : Augsburg Fortress : 2004. : 200 p. :
  ISBN: 0-8006-3660-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Rosenius Marie
  ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’ ” i Svensk Teologisk Kvartalskrift Vol 91, Nr 3
  * : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt. 11s.

  Rosenius Marie
  Spänning och samspel - En orientering i ecklesiologi och liturgi
  Artos & Norma Bokförlag : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789177770947
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Senn Frank C.
  Christian liturgy : Catholic and Evangelical.
  Minneapolis : Fortress Press : 1997 : 747 s. :
  ISBN: 0-8006-2726-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Textutdrag ur handböcker, bokkapitel samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Eller annan utgåva

  Liturgy and tradition : theological reflections of Alexander Schmemann.
  Schmemann Alexander, Fisch Thomas
  Crestwood, N.Y. : St. Vladimir's Seminary Press : 1990 : 157 s. :
  ISBN: 0-88141-082-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Christian assembly : marks of the church in a pluralistic age
  Lathrop Gordon W., Wengert Timothy J.
  Minneapolis, Minn. : Augsburg Fortress : 2004. : 200 p. :
  ISBN: 0-8006-3660-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Rosenius Marie
  ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’ ” i Svensk Teologisk Kvartalskrift Vol 91, Nr 3
  * : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt. 11s.

  Rosenius Marie
  Spänning och samspel - En orientering i ecklesiologi och liturgi
  Artos & Norma Bokförlag : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789177770947
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Senn Frank C.
  Christian liturgy : Catholic and Evangelical.
  Minneapolis : Fortress Press : 1997 : 747 s. :
  ISBN: 0-8006-2726-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Utdrag ur handböcker, bokkapitel samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.

 • Giltig från: 2017 vecka 23

  Bexell Oloph.
  The meaning of Christian liturgy : recent developments in the Church of Sweden
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : 2012. : 177 s. :
  ISBN: 978-0-8028-6848-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller annan utgåva

  Liturgy and tradition : theological reflections of Alexander Schmemann.
  Schmemann Alexander, Fisch Thomas
  Crestwood, N.Y. : St. Vladimir's Seminary Press : 1990 : 157 s. :
  ISBN: 0-88141-082-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kärkkäinen Veli-Matti
  An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical&global perspectives.
  Downers Grove, IL : InterVarsity Press : 2002 : 238 s. :
  ISBN: 0-8308-2688-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Christian assembly : marks of the church in a pluralistic age
  Lathrop Gordon W., Wengert Timothy J.
  Minneapolis, Minn. : Augsburg Fortress : 2004. : 200 p. :
  ISBN: 0-8006-3660-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenius Marie
  ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’ ” i Svensk Teologisk Kvartalskrift Vol 91, Nr 3
  * : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls genom institutionen.

  Senn Frank C.
  Christian liturgy : Catholic and Evangelical.
  Minneapolis : Fortress Press : 1997 : 747 s. :
  ISBN: 0-8006-2726-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Textkompendium, utdrag ur handböcker samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.

 • Giltig från: 2017 vecka 22

  Bexell Oloph.
  The meaning of Christian liturgy : recent developments in the Church of Sweden
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : 2012. : 177 s. :
  ISBN: 978-0-8028-6848-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller annan utgåva

  Liturgy and tradition : theological reflections of Alexander Schmemann.
  Schmemann Alexander, Fisch Thomas
  Crestwood, N.Y. : St. Vladimir's Seminary Press : 1990 : 157 s. :
  ISBN: 0-88141-082-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kärkkäinen Veli-Matti
  An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical&global perspectives.
  Downers Grove, IL : InterVarsity Press : 2002 : 238 s. :
  ISBN: 0-8308-2688-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Christian assembly : marks of the church in a pluralistic age
  Lathrop Gordon W., Wengert Timothy J.
  Minneapolis, Minn. : Augsburg Fortress : 2004. : 200 p. :
  ISBN: 0-8006-3660-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rosenius Marie
  ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’ ” i Svensk Teologisk Kvartalskrift Vol 91, Nr 3
  * : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls genom institutionen.

  Senn Frank C.
  Christian liturgy : Catholic and Evangelical.
  Minneapolis : Fortress Press : 1997 : 747 s. :
  ISBN: 0-8006-2726-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Textkompendium, utdrag ur handböcker samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.