Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bibeln i filmen: kandidatkurs i exegetik, 15 hp

Engelskt namn: The Bible in Film: Specialization Course in Exegesis

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 1RE195

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2015-11-06

Innehåll

Kursen innehåller en film- och receptionshistorisk presentation av ett hundratal av de viktigaste filmerna med manus byggt på bibliska berättelser. Vidare berörs några figurativa bibelfilmer. Några filmer med bas i bibliska berättelser analyseras grundligt. Ett centralt tema i kursen är den intertextuella spänningen mellan bibeltexten och filmens alla beståndsdelar. Den studerande skolas i konsten att göra intertextuella analyser och ska också själv presentera ingående analyser av några kortare avsnitt ur någon av de studerade filmerna. Generella receptionshistoriska metodologiska frågeställningar bearbetas också.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
  • uppvisa grundläggande kunskaper om Bibelns böcker och innehåll,
  • redogöra för de bibliska filmernas historia,
  • redogöra för det nuvarande läget inom receptionsforskningen kring film och Bibel.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten muntligt och skriftligt kunna
  • använda filmvetenskapliga termer på ett relevant sätt,
  • ingående analysera det intertextuella förhållandet mellan filmmanus och bibeltext,
  • ingående analysera hur övriga delar (kameraarbete, musik etc) påverkar tolkningen av bibeltexten.
  • uppvisa god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
  • diskutera och värdera hur de studerade filmerna kan påverka förståelsen av bibliska texter,
  • diskutera och värdera olika receptionshistoriska metoder,
  • förhålla sig kritiskt till hur samhälleliga och ideologiska faktorer påverkat de studerade filmernas produktion och innehåll.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där momentet Kristendomens rötter (grundkurs 7.5 hp) eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av föreläsningar, filmvisningar och gruppövningar.

Examination

Kunskapsredovisning sker 1) genom skriftlig tentamen omfattande 7,5 hp, 2) genom aktivt deltagande i seminarier omfattande 2 hp, samt 3) genom individuella intertextuella analyser av filmavsnitt omfattande 5,5 hp.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 1

Litteratur

Savior on the silver screen
Stern Richard C., Jefford Clayton N., DeBona Guerric
New York : Paulist Press : cop. 1999 : viii, 363 s. :
ISBN: 0-8091-3855-7 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tatum W. Barnes.
Jesus at the movies : a guide to the first hundred years : revised and expanded
Santa Rosa, Calif. : Polebridge Press : 2004. : xiv, 293 p. :
ISBN: 0-944344-67-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lang J. Stephen
The Bible on the Big Screen: A Guide from Silent Films to Today’s Movies.
Grand Rapids, Mich.: Baker Books : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9780801068041

Larsson Tord
Evangelierna och den vita duken: En bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus
Under utgivning : 2015 :
Obligatorisk

Solomon Jon
The ancient world in the cinema
Rev. and exp. ed. : New Haven : Yale University Press : 2001 : xix, 364 s. :
ISBN: 0-300-08335-1 (inb.) ; £30.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artikeln " Film i Nationalencyklopedien. Obligatoriskt

DVD

Matteusevangeliet. Pier Paolo Pasolinis film från 1964 på DVD. Svensktextad på Studio S, eller engelsktextad under titeln The Gospel according to St. Matthew på Eureka: Masters of Cinema eller TartanVideo. Undvik engelskdubbade utgåvor! Obligatorisk Kristi sista frestelse. Martin Scorseses film från 1988 på DVD. Svensktextad på Universal eller NordiskFilm eller engelsktextad under titeln The Last Temptation of Christ på Universal eller CriterionCollection. Obligatorisk

Artiklar