Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Systematisk teologi och etik: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Systematic Theology and Ethics: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare

Kurskod: 1RE211

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-02-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-06-14

Innehåll

Kursens ska ge den studerande möjlighet att få specialiserade kunskaper inom ett valfritt område inom systematisk teologi och etik, samt uppöva färdighet i självständig bearbetning och analys. Inom ramen för kursen väljer den studerande i samråd med examinator en specialisering omfattande 15 högskolepoäng. För förslag på olika fördjupningsomåden och litteraturlistor, kontakta kursansvarig lärare. Även andra fördjupningsområden kan förekomma.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

-    visa kunskaper om och förståelse av centrala tankegångar inom det valda delområdet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

-    kritiskt analysera argumentation inom det valda delområdet
-    kritiskt jämföra och relatera olika teoretiska positioner till varandra,
-    analysera och argumentera för olika teoretiska positioner, både metodiskt och innehållsmässigt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

-    göra bedömningar av teoretiska ståndpunkter och argument
-    visa insikt om den vetenskapliga, kyrkliga och samhälleliga relevansen av kunskap inom det valda delområdet


 

Behörighetskrav

Univ: Teologi och/eller Religionsvetenskap omfattande minst 60 högskolepoäng med godkänt resultat på minst 45 högskolepoäng, där minst 15 högskolepoäng utgörs av systematisk teologi och etik

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning, men litteraturseminarier kan förekomma.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av individuella och skriftliga inlämningsuppgifter (7 hp) och hemtentamen (8 hp). Inlämningsuppgifterna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd, och hemtentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs betyget Godkänd på inlämningsuppgifterna samt betyget Väl godkänd på tentamen.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 24

Litteraturen väljs i samråd med lärare.