"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och teorier inom teologi: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Methods and theories in theology: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2023-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 1RE223

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-05-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2023-02-21

Innehåll

Kursen innehåller en orientering i metoder och teorier inom det teologiska ämnesfältet med fördjupningar inom exegetik, systematisk teologi samt historisk och praktisk teologi. Vid sidan av de teoretiska delarna ingår övningar i formalia och akademiskt skrivande samt framställning av en projektplan för examensarbete på kandidatnivå inom teologi.  

I kursen ingår modulerna: Metoder och teorier inom exegetik, 3 hp; metoder och teorier inom systematisk teologi och etik 3 hp; metoder och teorier inom historisk och praktisk teologi 3 hp; övningar i formalia och akademiskt skrivande 3 hp; framställning av projektplan för examensarbete på kandidatnivå 3 hp.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

  •  redogöra självständigt för ett antal teorier och metoder inom exegetisk forskning; 
  •  redogöra självständigt för ett antal teorier och metoder inom systematiskteologisk forskning; 
  •  redogöra självständigt för ett antal teorier och metoder inom historisk- och praktiskteologisk forskning. 

 
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

  • använda sig på ett korrekt sätt av referenssystem som ansluter till de riktlinjer som finns inom huvudområdet;  
  • använda sig av biblioteksresurser samt självständigt inhämta forskningsmaterial för ett delämne inom huvudområdet; 
  • framställa en skriftlig projektplan för examensarbete på kandidatnivå som i fråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de regler och riktlinjer som finns inom huvudområdet; 
  • kritiskt analysera exegetiska, systematiskteologiska samt historisk- och praktiskteologiska teorier och metoder; 
  • argumentera för bruk av olika teoretiska och metodiska val i teologisk forskning. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

  • värdera den teologiska forskningens betydelse i det vidare samhället; 
  • förhålla sig reflexiv till kunskap och tillämpning av teori och metod i teologisk forskning.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7,5 hp samt Kristendomens utveckling: grundkurs 7,5 hp samt Systematisk teologi: grundkurs 7,5hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform. Den studerande som deltar i nätkurs förväntas vara tillgänglig via datoruppkoppling vissa tider för undervisning över kursplattformen.  
För att möjliggöra integrering av kursens olika delar kan undervisning på flera moduler ske parallellt under kursens gång.

Examination

På kursen sker examination individuellt. Modulerna: Metoder och teorier inom exegetik 3 hp; metoder och teorier inom systematisk teologi och etik 3 hp; metoder och teorier inom historisk och praktisk teologi 3 hp examineras muntligt och skriftligt med seminarier och med inlämningsuppgifter.

Modulen övningar i formalia och akademiskt skrivande 3 hp examineras muntligt och skriftligt genom deltagande i seminarier samt inlämningsuppgift.  

Modulen framställning av projektplan för examensarbete 3 hp examineras muntligt och skriftligt genom framläggning av projektplan samt muntlig och skriftlig opponering.   

Samtliga examinationer bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Godkänd på samtliga moduler samt Väl godkänd på minst 9 hp.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 24

Metoder och teorier inom exegetik 3 hp

Crossley James G
Reading the New Testament: Contemporary Approaches
2010 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Artiklar och textutdrag tillhandahålls av läraren vid momentstart

Referenslitteratur

McKenzie Steven L.
The Oxford encyclopedia of biblical interpretation
New York : Oxford University Press : [2013] : 1 online resource :
Online access for UMUB
ISBN: 9780199832279
Se Umeå UB:s söktjänst

Metoder och teorier inom systematisk teologi och etik 3 hp

Allen Paul L.
Theological method [electronic resource] / Paul L. Allen
uuuu-uuuu :
Online access for UMUB
ISBN: 9780567256867
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och textutdrag tillhandahålls av läraren vid momentstart -

Metoder och teorier inom historisk och praktisk teologi 3 hp

Jarlert Anders
Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009 : 108 s. :
https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/1472/kyrkohistoria
ISBN: 9789174023862
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

”Tema: Praktisk teologi”
Svensk Teologisk Kvartalskrift 97, no. 1 (2021): 1–90. :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Artiklar och textutdrag tillhandahålls av läraren vid momentstart

Referenslitteratur

Heitink Gerben
Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Övningar i formalia och akademiskt skrivande 3 hp

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vikström Björn
Den skapande läsaren : hermeneutik och tolkningskompetens
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 144 s. :
ISBN: 9144038461
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, textutdrag samt övningsmaterial tillhandahålls av läraren vid momentstart

Referenslitteratur

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 308 sidor :
Online access for UMUB
ISBN: 9789147125227
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, textutdrag samt övningsmaterial tillhandahålls av läraren vid momentstart

Framställning av projektplan för examensarbete 3 hp

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, textutdrag samt övningsmaterial tillhandahålls av läraren vid momentstart

Referenslitteratur

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 308 sidor :
Online access for UMUB
ISBN: 9789147125227
Se Umeå UB:s söktjänst