Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska C, Språk, litteratur och språkfärdighet, 15 hp

Engelskt namn: Russian C, Language, Literature and Language Proficiency

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1RY016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-04-30

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Studier av rysk språk-, litteratur- och kulturvetenskap samt övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Kursen består av fyra moment:
Moment 1: Rysk litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp (Russian Literature)
Fördjupade studier inom rysk litteratur samt studium av litteraturvetenskapliga frågeställningar och metoder. I urvalet av texter ska såväl 1800-talets som 1900-talets litteratur vara representerade
Russian Literature I (discussion), 5 credits
Russian Literature II (oral exam), 2,5 credits

Moment 2: Språkhistoria, 3 hp (History of the Russian Language)
Grundläggande studium av rysk språkhistoria.
Moment 3: Muntlig språkfärdighet, 2 hp (Oral Proficiency)
Fortsatt färdighetsträning baserad på aktuellt tidningsmaterial.
Moment 4: Skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp (Written Proficiency)
Skrivuppgifter i anslutning till lästa texter samt övningar i översättning med grammatisk och stilistisk analys.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för huvuddragen i rysk språkhistoria
 • kunna redogöra för och diskutera några centrala metoder och begrepp inom språkhistorisk forskning
Färdighet och förmåga
 • analysera samtida texter med hjälp av vedertagna begrepp i syfte att förstå och beskriva kulturella värderingar och attityder;
 • tillämpa litteraturvetenskapliga metoder på skönlitterära texter inom ett avgränsat tema;
 • uttrycka sig någorlunda ledigt och varierat i tal och skrift på ryska med hög grad av korrekthet och viss anpassning till kommunikationssituationen;
 • överföra ett givet innehåll från svenska till ryska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter inom rysk språk- och litteraturvetenskap
 • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina slutsatser
 • kritiskt granska vetenskaplig argumentation inom rysk språk- och litteraturvetenskap

Behörighetskrav

Univ: 30 hp ryska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp ryska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Flertalet moment löper parallellt under terminen. Lektionsundervisning och gruppövningar är de vanligast förekommande undervisningsformerna. Icke schemalagd tid används för självstudier.

Moment 1 Rysk litteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)
Lektionsundervisning med gruppdiskussioner.

Moment 2 Språkhistoria (3 hp)
Seminarier och lektionsundervisning.

Moment 3 Muntlig språkfärdighet (2 hp)
Lektionsundervisning med gruppdiskussioner.

Moment 4 Skriftlig språkfärdighet (2,5 hp)
Lektionsundervisning.
 

Examination

Moment 1 Rysk litteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)
a) Litteratur I: Fortlöpande examination i samband med undervisningen (5 hp).
b) Litteratur II: Muntlig sluttentamen (2,5 hp).
Moment 2 Språkhistoria (3 hp)
Skriftligt prov.
Moment 3 Muntlig språkfärdighet (2 hp)
Fortlöpande examination.
Moment 4 Skriftlig språkfärdighet (2,5 hp)
Två inlämningsuppgifter i översättning samt skriftligt slutprov i fri produktion.

Varje prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 9,5 högskolepoäng.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  Moment 1 Rysk litteratur och litteraturhistoria

  Egeberg Erik
  Mennesker og temaer i sovjetlitteraturen : en artikkelsamling
  Oslo : Univ.-forl. : cop. 1979 : 287 s. :
  ISBN: 82-00-01785-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  A history of Russian literature : comprising A history of Russian literature and Contemporary Russian literature
  Mirskij Dmitrij Svjatopolk, Whitfield Francis J.
  London : Routledge : 1949 : 518 s. :
  ISBN: 0-7100-1862-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur och övrig facklitteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  Moment 2 Rysk språkhistoria

  Press Ian
  A history of the Russian language and its speakers
  München : LINCOM : 2007 : 362 s. :
  ISBN: 978-3-89586-806-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Steensland Lars
  Slavisk språkhistoria : ett studiematerial
  4., [rev.] uppl. : Uppsala : Slaviska institutionen : 1995 : 92 s. :
  ISBN: 91-506-1229-8 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vlasto Alexis Peter
  A linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century
  Oxford : Clarendon : 1986 : 408 s. :
  ISBN: 0-19-815660-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moser Charles.
  The Cambridge History of Russian Literature [Elektronisk resurs]
  Cambridge : Cambridge University Press : 1992 : 1 online resource (720 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139055444
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  Moment 3 och 4 Muntlig och skriftlig språkfärdighet

  Rysk satsfogning : lärobok i rysk syntax = Složnopodčinennye predloženija v russkom jazyke : posobie po sintaksisu
  Eiche Alexandra, Borelius-Rohnström Cecilia
  Stockholm : Proprius : 1976 : 194, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-230-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Using Russian : a guide to contemporary usage
  Offord Derek, Gogolitsyna Natalia
  2. ed., rev. and augm. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 978-0-521-54761-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aktuellt tidningsmaterial, bl.a. ur Argumenty i fakty. Övrig litteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  För samtliga moment rekommenderas följande referenslitteratur:

  Tvåspråkiga ordböcker Birgegård, Ulla m.fl. (red.): Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk/svensk-rysk. Stockholm, 2006. Davidsson, Carin (red.): Prismas rysk-svenska ordbok. Stockholm, 1992 el. senare. Gunnarsson, Gunnar m.fl. (red.): Rysk-svenskt lexikon. Uppsala, 1948. Milanova, Diza (red.): Prismas svensk-ryska ordbok. Stockholm, 1992 el. senare.

  Mittelman, Israel: Rysk-svensk svensk-rysk fickordbok. Stockholm, 1990 el. senare. Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Moment 1 Rysk litteratur och litteraturhistoria

  Egeberg Erik
  Mennesker og temaer i sovjetlitteraturen : en artikkelsamling
  Oslo : Univ.-forl. : cop. 1979 : 287 s. :
  ISBN: 82-00-01785-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  A history of Russian literature : comprising A history of Russian literature and Contemporary Russian literature
  Mirskij Dmitrij Svjatopolk, Whitfield Francis J.
  London : Routledge : 1949 : 518 s. :
  ISBN: 0-7100-1862-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moser Charles A.
  The Cambridge history of Russian literature
  Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1989 : ix, 685 s. :
  ISBN: 0-521-30994-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur och övrig facklitteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  Moment 2 Rysk språkhistoria

  Press Ian
  A history of the Russian language and its speakers
  München : LINCOM : 2007 : 362 s. :
  ISBN: 978-3-89586-806-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Steensland Lars
  Slavisk språkhistoria : ett studiematerial
  4., [rev.] uppl. : Uppsala : Slaviska institutionen : 1995 : 92 s. :
  ISBN: 91-506-1229-8 (korr.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vlasto Alexis Peter
  A linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century
  Oxford : Clarendon : 1986 : 408 s. :
  ISBN: 0-19-815660-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  Moment 3 och 4 Muntlig och skriftlig språkfärdighet

  Rysk satsfogning : lärobok i rysk syntax = Složnopodčinennye predloženija v russkom jazyke : posobie po sintaksisu
  Eiche Alexandra, Borelius-Rohnström Cecilia
  Stockholm : Proprius : 1976 : 194, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-230-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Using Russian : a guide to contemporary usage
  Offord Derek, Gogolitsyna Natalia
  2. ed., rev. and augm. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 978-0-521-54761-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aktuellt tidningsmaterial, bl.a. ur Argumenty i fakty. Övrig litteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  För samtliga moment rekommenderas följande referenslitteratur:

  Tvåspråkiga ordböcker Birgegård, Ulla m.fl. (red.): Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk/svensk-rysk. Stockholm, 2006. Davidsson, Carin (red.): Prismas rysk-svenska ordbok. Stockholm, 1992 el. senare. Gunnarsson, Gunnar m.fl. (red.): Rysk-svenskt lexikon. Uppsala, 1948. Milanova, Diza (red.): Prismas svensk-ryska ordbok. Stockholm, 1992 el. senare.

  Mittelman, Israel: Rysk-svensk svensk-rysk fickordbok. Stockholm, 1990 el. senare. Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  Moment 1 Rysk litteratur och litteraturhistoria

  Egeberg Erik
  Mennesker og temaer i sovjetlitteraturen : en artikkelsamling
  Oslo : Univ.-forl. : cop. 1979 : 287 s. :
  ISBN: 82-00-01785-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  A history of Russian literature : comprising A history of Russian literature and Contemporary Russian literature
  Mirskij Dmitrij Svjatopolk, Whitfield Francis J.
  London : Routledge : 1949 : 518 s. :
  ISBN: 0-7100-1862-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moser Charles A.
  The Cambridge history of Russian literature
  Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1989 : ix, 685 s. :
  ISBN: 0-521-30994-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skönlitteratur och övrig facklitteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  Moment 2 Rysk språkhistoria

  Press Ian
  A history of the Russian language and its speakers
  München : LINCOM : 2007 : 362 s. :
  ISBN: 978-3-89586-806-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Steensland Lars
  Slavisk språkhistoria : ett studiematerial
  4., [rev.] uppl. : Uppsala : Slaviska institutionen : 1995 : 92 s. :
  ISBN: 91-506-1229-8 (korr.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vlasto Alexis Peter
  A linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century
  Oxford : Clarendon : 1986 : 408 s. :
  ISBN: 0-19-815660-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig litteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  Moment 3 och 4 Muntlig och skriftlig språkfärdighet

  Rysk satsfogning : lärobok i rysk syntax = Složnopodčinennye predloženija v russkom jazyke : posobie po sintaksisu
  Eiche Alexandra, Borelius-Rohnström Cecilia
  Stockholm : Proprius : 1976 : 194, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-230-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Using Russian : a guide to contemporary usage
  Offord Derek, Gogolitsyna Natalia
  2. ed., rev. and augm. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 978-0-521-54761-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aktuellt tidningsmaterial, bl.a. ur Argumenty i fakty. Övrig litteratur väljs i samråd med kursens examinator.

  För samtliga moment rekommenderas följande referenslitteratur:

  Tvåspråkiga ordböcker Birgegård, Ulla m.fl. (red.): Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk/svensk-rysk. Stockholm, 2006. Davidsson, Carin (red.): Prismas rysk-svenska ordbok. Stockholm, 1992 el. senare. Gunnarsson, Gunnar m.fl. (red.): Rysk-svenskt lexikon. Uppsala, 1948. Milanova, Diza (red.): Prismas svensk-ryska ordbok. Stockholm, 1992 el. senare.

  Mittelman, Israel: Rysk-svensk svensk-rysk fickordbok. Stockholm, 1990 el. senare. Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.