Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska A, Grammatik, 7,5 hp

Engelskt namn: Russian A, Grammar

Denna kursplan gäller: 2013-01-07 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RY022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-05-05

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-12-10

Innehåll

I kursen ingår grundläggande studier av ryskans grammatiska strutkur, främst formlära.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
• beskriva ryskans grundläggande morfologiska och syntaktiska drag samt tillämpa kunskaperna vid analys av texter och i skriftlig produktion.

Behörighetskrav

Ryska, steg 2 Eller: Ryska 2 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Ryska, Kvalifikationskurs, 15 hp eller Ryska, Nybörjarkurs, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av lektionsundervisning med redovisning av grammatiska uppgifter och enklere översättningsövningar.

Examination

Examinationen utgörs av
a) Grammatik och översättning: skriftligt prov (5 hp);
b) Grammatik: inlämningsuppgifter (2,5 hp).
Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande erhållit betyget Väl godkänd på prov omfattande sammanlagt minst 4,5 hp.
För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Obligatorisk litteratur

  Ruslan ryska 3 : [kommunikativ kurs i ryska för avancerade studier]
  Langran John, Frid Ulla
  Rev. : Birmingham : Ruslan : 2014 : 184 s. :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Florby, Gunilla & Erik Fält: Grammatiskt ABC. 4 uppl., Uppsala, 2009. Fält, Erik: Kort rysk grammatik. 3 uppl Uppsala, 2004. Wade, Terence: A comprehensive Russian grammar. Oxford, 2000 el. senare. Wikland, Lennart: Modern rysk grammatik. Uppsala, 1974 el. senare.

  Därutöver rekommenderas följande ordböcker:

  Tvåspråkiga ordböcker Norstedts ryska fickordbok, Stockholm 2011 Norstedts stora ryska ordbok, Stockholm 2012 Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.

 • Giltig från: 2013 vecka 2

  Obligatorisk litteratur

  Hellström Anette
  Aspektboken : [ett läromedel om de ryska verbens aspekter]
  1. uppl. : Stockholm : Språkförl. Laterna : 2001 : 168 s. :
  ISBN: 91-974265-0-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Daum, Edmund & Werner Schenk: Die russischen Verben. Leipzig, 1954 el. senare. Florby, Gunilla & Erik Fält: Grammatiskt ABC. Uppsala, 2001. Fält, Erik: Kort rysk grammatik. Uppsala, 1998. Paulsson, Terho: Nybörjarkompendium i rysk formlära. Lund, 2003 el. senare. Wade, Terence: A comprehensive Russian grammar. Oxford, 2000 el. senare. Wikland, Lennart: Modern rysk grammatik. Uppsala, 1974 el. senare.

  Därutöver rekommenderas följande ordböcker:

  Tvåspråkiga ordböcker Birgegård, Ulla m.fl. (red.): Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk/svensk-rysk. Stockholm, 2006. Gunnarsson, Gunnar m.fl. (red.): Rysk-svenskt lexikon. Uppsala, 1948. Mittelman, Israel: Rysk-svensk svensk-rysk fickordbok. Stockholm, 1990 el. senare. Enspråkiga ordböcker Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.