"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska B, Grammatik, skriftlig kommunikation och realia, 15 hp

Engelskt namn: Russian B, Grammar, written communication and culture

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1RY029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-09

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-06

Innehåll

Kursen består av följande moment:
1. Rysk grammatik (Russian grammar), 8 hp: Fördjupade studier av rysk grammatik inklusive grunderna i rysk ordbildning.
2. Skriftlig språkfärdighet (Written language proficiency), 3 hp: Övningar i skriftlig språkfärdighet
3. Realia (Culture and society), 4 hp: Studier av Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse

  • kunna beskriva systematiska skillnader mellan ryska och svenska vad gäller fonologi, morfologi och syntax;
  • kunna redogöra för grundläggande fakta om Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur.

Färdighet och förmåga

  • kunna tillämpa kunskaper i rysk morfologi och syntax vid analys av texter och i egen produktion;
  • kunna reflektera över och diskutera lästa texter om Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur;
  • kunna uttrycka sig på någorlunda korrekt ryska i skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
  • i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp ryska inom intervallet 1-30 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Undervisningens uppläggning preciseras under varje kursmoment (se nedan). Flertalet moment löper parallellt under terminen. Icke schemalagd tid används för självstudier.
MOMENT 1: Rysk grammatik (8 hp): Lektionsundervisning med redovisning av grammatiska uppgifter; översättningsövningar.
MOMENT 2: Skriftlig språkfärdighet (3 hp): Lektionsundervisning och gruppövningar.
MOMENT 3: Realia (4 hp): Föreläsningar och seminarier.

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Examinationen sker enligt nedan:

MOMENT 1: Rysk grammatik: a) skriftligt prov i grammatik och översättning (5 hp); b) skriftligt prov i ordbildning (3 hp).
MOMENT 2: Skriftlig språkfärdighet: Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp).
MOMENT 3: Realia: Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter (4 hp).

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 11 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

När kursen ges som campuskurs görs tentamensskrivningar vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Moment 1 Rysk grammatik

Townsend Charles E.
Russian word-formation
Corrected repr., [2. pr.] : Columbus, Ohio : Slavica : 1975, pr. 1980 : 272 s. :
ISBN: 0-89357-023-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

A comprehensive Russian grammar
Wade Terence Leslie Brian, Gillespie David
3. ed. : Malden, MA : Wiley-Blackwell : 2011, [eg. 2010] : 596 s. :
ISBN: 978-1-4051-3639-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Offord, Derek & Natalia Gogolitsyna: Using Russian : a guide to contemporary usage. 2. ed., rev. and augm. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : 493 s. :
ISBN: 978-0-521-54761-1. Sjirsjov, Ivan: Tolkovyj slovoobrazovatelnyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 2004. ISBN 5-17-019718-7.

Moment 2 Skriftlig språkfärdighet

Ruslan ryska 3 : [kommunikativ kurs i ryska för avancerade studier]
Langran John, Frid Ulla
Rev. : Birmingham : Ruslan : 2014 : 184 s. :
Obligatorisk

Moment 3 Realia

The Russia reader : history, culture, politics
Barker Adele Marie, Grant Bruce
Durham, [N.C.] : Duke University Press : 2010. : xiii, 769 p., [8] p. of plates :
ISBN: 0-8223-4648-6 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

National identity in Russian culture : an introduction
Franklin Simon, Widdis Emma
New York : Cambridge University Press : 2004 : xiii, 240 s. :
ISBN: 0-521-83926-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Billington, James H.: The icon and the axe – an interpretive history of Russian culture. New York, 1970. ISBN 0-394-70846-6. Bodin, Per- Arne: Ryssland – idéer och identiteter. Skellefteå, 2000. ISBN 91-7217-022-0. Comrie, Bernard, Stone, Gerald & Maria Polinsky: The Russian language in the twentieth century. Oxford, 1996. ISBN 0-19-824066-X. Freeze, Gregory L. (red.): Russia – a history. Oxford, 2009. ISBN 978-0-19-956041-7.

Gyllin, Roger & Ingvar Svanberg: Slaviska folk och språk. Lund, 2000. ISBN 91-44-00977-1. Kochan, Lionel & John Keep: The making of modern Russia. London, 1997. ISBN 0-14-015715-8.

För samtliga moment rekommenderas därutöver följande referenslitteratur:

Tvåspråkiga ordböcker

Norstedts stora ryska ordbok : rysk-svensk, svensk-rysk = Bolʹšoj russko-švedskij, švedsko-russkij slovarʹ Izdatelʹstva "Norstedts" : [144.000 ord och fraser]
Birgegård Ulla, Marklund Sharapova Elisabeth
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 78, 859, 1004, 14 s. :
ISBN: 978-91-1-304128-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Enspråkiga ordböcker

Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. ISBN 5-7711-0015-3 Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare. ISBN 5-902-638-09-7