Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4, 15 hp

Engelskt namn: Lule Sámi, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2015-01-19 och tillsvidare

Kurskod: 1SA130

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-09

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av lulesamisk grammatik och utökande av ordförråd med praktisk tillämpning i tal och skrift, samt träning i hörförståelse och läsförståelse av lulesamiska texter.

Kursen består av följande moment:

Mom. 1. Lulesamisk grammatik, (Lule Sámi Grammar), 5 hp
Fortsatta studier av grundläggande lulesamisk grammatik och stavning.

Mom. 2. Ordförråd, (Vocabulary), 2 hp
Fortsatta studier av ett basordförråd.

Mom. 3. Skriftlig kommunikation, (Written communication), 5 hp
Läsförståelse och skrivövningar med utgångspunkt från texter (och ordlistor till dessa) inom för den studerande välbekanta områden.

Mom. 4. Muntlig kommunikation, (Oral communication), 3 hp
Hörförståelseövningar av mer komplex talad lulesamiska inom för den studerande välbekanta områden med stöd av ordlistor. Egen muntlig produktion.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • med hjälp av ordlistor förstå och återge talad lulesamiska och skrivna texter med ett vardagligt innehåll;
  • kunna delta i samtal om vardagliga ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar;
  • muntligt och skriftligt med viss komplexitet och korrekthet kunna återberätta huvuddragen i läst och hörd text;
  • kunna kommunicera muntligt och skriftligt inom för den studerande bekanta områden och därvid kunna använda ett relevant ordförråd och tillämpa grundläggande regler i lulesamisk grammatik och stavning.

Behörighetskrav

Gy: Lulesamiska steg 2 (Områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffarna. Självstudier utifrån kursmaterial. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator, högtalare/hörlurar och mikrofon krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För att kunna göra egna ljudinspelningar används gratisprogrammet Audacity (eller motsvarande programvara). För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

 

Examination

Mom. 1: Skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen via nätplattformen. 
              
Mom. 2: Skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen via nätplattformen. 
           
Mom. 3: Skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via nätplattformen.  
           
Mom. 4: Muntliga inlämningsuppgifter (studentens inspelade ljudfiler) samt muntlig sluttentamen via nätplattformen.

Moment 1 – 4: alla inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det avslutande provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.   

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 11,5 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 3

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar.

Giellaj hilá
Tuolja Karin, Angéus Kuoljok Susanna, Korak Annelie
Ny, rev., uppl. : Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2013 : 240 s. :
ISBN: 9789197381581
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare litteratur (c:a 50 s.) tillkommer som dels hämtas från kurswebben, dels delas ut under de obligatoriska fysiska träffarna.