Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska A, Nordsamiska, 30 hp

Engelskt namn: North Sami A

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1SA135

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Innehåll

I kursen ingår introduktion till nordsamisk grammatik, ljudlära och morfologi. Dessutom ingår textläsning, skriftliga och muntliga övningar samt studier av samernas litterära produktion genom tiderna. Ett gemensamt projektarbete på nordsamiska bygger på en direkt kontakt med det samiska samhället och har som mål att producera en föreställning eller material som är till nytta i skolan, äldreomsorgen eller en annan del av det samiska samhällslivet. Det mest framträdande tematiska perspektivet som genomsyrar hela kursen är inifrån-perspektivet. Med detta menas de synsätt och perspektiv samt andra särdrag som har sin grund i det samiska samhället.

Kursen består av följande moment

Mom. 1. Nordsamisk grammatik I, 7,5 hp
North Sami Grammar I
Grunderna i Nordsamiskans uppbyggnad: fonologi, morfologi och syntax.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Nordsamisk syntax, 3 hp
b) Nordsamisk morfologi, 3 hp
c) Nordsamisk ljudlära, 1,5 hp

Mom. 2. Nordsamisk språkfärdighet I, 7,5 hp
North Sami Language Proficiency I
Momentet bygger helt på ett gemensamt samiskt projektarbete. Projektet utformas utifrån studentgruppens storlek och intressen och ska ha som mål att producera samiskspråkigt material och/eller en föreställning alternativt en aktivitet som har en direkt anknytning till det samiska samhället, den samiska skolverksamheten eller äldreomsorgen. Projektarbetet har som ett av huvudsyften att lära ut strategier för val av ett lämpligt verktyg och en arbetsmetod för projekt med samiskt innehåll och på samiska. Momentets språkliga mål är att lära sig använda samiskan i praktiken och som språkligt medium i planering, genomförande och redovisning av ett projekt. Muntlig språkfärdighet i nordsamiska prövas i samband med det gemensamma projektarbetet.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Praktiskt projektarbete med planering och redovisning 6 poäng
b) Muntlig språkfärdighet 1,5 poäng

Mom. 3. Texter och textanalys I, 7,5 hp
Texts and Text Analysis I
Läsning av texter ur olika litterära genrer från äldre och nyare tid skrivna på eller översatta till nordsamiska. Tyngdpunkten i val av kurslitteratur ligger på det här momentet på ungdomslitteratur och traditionella samiska berättelser. Momentet lägger fokus på grammatisk och strukturell samt litteraturvetenskaplig analys av olika litterära verk. Introduktion till litteraturens termer på nordsamiska. Användning av nyare och äldre nordsamiska ordböcker.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Skriftligt prov, 4,5 poäng
b) Uppsats, 3 poäng

Mom. 4. Ordkunskap och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Vocabulary and Written Proficiency
Momentet bygger på olika teman kring vilka studenter producerar och analyserar egna texter och läser texter med särskilt ordförråd för dessa teman. Särskilt fokus läggs på innehåll som handlar om den samiska kulturen och samhället nu och förr och samiskan i vetenskapliga sammanhang. Förutom texter analyserar man filmer, radioprogram och annat medieinnehåll med fokus på ordkunskaper och ordförråd. Användning av facktermer samt nya ord i nordsamiska. Analys av nordsamiskt myndighetsspråk. Momentet ger dessutom en introduktion till sökning av information om samiska och samiska förhållanden.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Skriftlig produktion, 4,5 poäng
b) Ordkunskap, 2 poäng
c) Informationssökning, 1 poäng

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna använda grammatiska begrepp och regler för att granska, analysera, korrigera och skriva nordsamiska med avseende på ljud-, form- och satslära,
 • kunna redogöra för grunderna i nordsamisk grammatik,
 • känna till och i analyserande syfte korrekt använda litteraturvetenskapliga termer som tagits upp under kursen.
Färdighet och förmåga
 • kunna skriva nordsamiska korrekt med avseende på form och betydelse,
 • kunna delta i diskussioner och samtal på nordsamiska,
 • kunna skriva och muntligt presentera en projektredovisning på nordsamiska,
 • kunna på nordsamiska både skriftligt och muntligt argumentera för valet av en lämplig metod eller verktyg i samband med kursens projektarbete,
 • uppvisa kunskaper om användandet av den metod eller de verktyg som valts för genomförandet av projektet på kursen,
 • med hjälp av ordböcker, lexikon och andra hjälpmedel kunna läsa olika typer av texter, såväl skönlitterära verk som myndighetstexter, med syfte att redogöra för och diskutera deras innehåll,
 • uppvisa goda kunskaper i skrivandet av olika slags texter och stilar på nordsamiska så som nyhetsartiklar, barnberättelser och recensioner,
 • kunna på nordsamiska skriva en enklare litteraturvetenskaplig analys av en dikt, roman eller novell som valts ur kurslitteraturen,
 • kunna planera och genomföra ett projektarbete tillsammans med andra,
 • kunna använda nya och gamla nordsamiska ordböcker i ordsökssyfte och som grammatisk hjälpreda,
 • kunna uppvisa god ordkunskap inom teman som tagits upp under kursen,
 • kunna uppvisa goda kunskaper i informationssökning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar ett språkligt fenomen inom ämnet samiska språk,
 • i de egna projektarbeten som innehåller fältarbete, möten med informanter eller hantering av känsligt språkligt material visa förtrogenhet med det etiska arbetssättet och de värderingar som presenterats under kursen.

Behörighetskrav

Gy: Nordsamiska Steg 3 Eller: Nordsamiska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller
Gy: Nordsamiska som modersmål A eller Univ: Nordsamiska, introduktionskurs 30 hp eller Nordsamiska, kvalifikationskurs 15 hp.

Undantag kan göras från kravet på svenska. Viss litteratur är på engelska, norska och svenska varför läsförståelse i dessa språk behövs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, projektarbete och enskilda arbeten dels via lärplattformen och dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Närvaro på ett antal sammanfattande nätseminarier och examinerande slutseminarier är obligatoriskt. Deltagandet i schemalagda träffar på studieorten är också obligatoriskt men kan ske genom en internetuppkoppling. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator och högtalare/hörlurar och mikrofon (alternativt head-set) krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Beskrivning av eventuella ytterligare krav på utrustning ges i välkomstbrevet.

Examination

På moment 1 och 3 sker examination med skriftlig hemtentamen (via nätplattformen) i slutet på momentet. På moment 2 sker examination genom bedömning av studentens aktivitetsgrad i projektarbetet löpande under hela momentet och genom bedömning av en muntlig och skriftlig redovisning av projektet på nordsamiska i slutet på momentet. På moment 4 genom bedömning av inlämningsuppgifter fortlöpande över hela momentet.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  Litteratur

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen. Publikationer märkta * finns tillgängliga på Institutionen för språkstudier eller via nätplattform.

  I kurslitteraturlistan finns ibland alternativ som studenten kan välja mellan, vilket beror på den begränsade tillgängligheten på nordsamisk litteratur. Detta påverkar också det årliga utbudet av kompendier och övningar samt orsakar att delar av litteraturen måste läsas som tillkommande material.

  Moment 1. Nordsamisk grammatik I, 7,5 högskolepoäng

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Outakoski Hanna
  Davvisámegiela giellaoahppa-hárjehusat. Övningskompendium.*
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámi giellaoahppa
  Kiruna : Ravda Lágádus : [2019] : 277 sidor :
  ISBN: 9789198279641
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svonni Mikael
  Modern nordsamisk grammatik
  Kiruna : Ravda Lágádus : [2018] : 308 sidor :
  ISBN: 9789198279634
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Om du behöver en grammatik som är på svenska kan du använda den.

  Dessutom tillkommer kompendier som hämtas från kursens lärplattform.

  Moment 2. Nordsamisk språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng

  Material, övningar och projektplan tillhandahålls av institutionen via en nätplattform.

  Moment 3. Texter och textanalys, 7,5 högskolepoäng

  Muitalus sámiid birra
  Turi Johan, Svonni Mikael, Demant Hatt Emilie
  Karasjok : CállidLágádus : 2010 : 198 s. :
  ISBN: 978-82-8263-019-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller en annan version.

  Hirvonen Vuokko
  Láidehus čáppagirjjálašvuođa lohkamii *
  Guovdageaidnu/Allaskuvla : 1992/2012 :
  Obligatorisk

  Magga Arla
  Dál de leat guovžžabađa cummán: Davvisámegiela giellagovaid guorahallan *
  Oulu: Oulu universiteahtta, Giellagas Instituhtta (Pro Gradu uppsats) :
  http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201709142899.pdf
  Obligatorisk

  Fredriksen Lill Tove
  The art of hinting and allusions in Sámi literature: a reading of Jovnna-Ánde Vest’s novel trilogy Árbbolaččat.
  AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2021. Vol. 17(1), 15–22. : 2021 :
  Se bibliotekets söktjänst
  Obligatorisk

  Olika textövningar och textanalysmaterial (noveller, myndighetstexter och dikter)tillhandahålls via nätplattform. En obligatorisk skönlitterär nordsamisk ungdomsbok väljs i samråd med läraren.

  Moment 4. Ordkunskap och skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Outakoski Hanna
  Momeanta 4: Davvisámegiela sátnedáidu ja čállinhárjehusat.
  Institutionen för språkstudier : 2016 :
  Obligatorisk

  En samling nordsamiska myndighetstexter, övningar och annat material tillhandahålls via lärplattformen. Valda delar av äldre ordlistor och ordböcker i form av hand-outs.

 • Giltig från: 2015 vecka 35

  Litteratur

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen. Publikationer märkta * finns tillgängliga på Institutionen för språkstudier eller via nätplattform.

  I kurslitteraturlistan finns ibland alternativ som studenten kan välja mellan, vilket beror på den begränsade tillgängligheten på nordsamisk litteratur. Detta påverkar också det årliga utbudet av kompendier och övningar samt orsakar att delar av litteraturen måste läsas som tillkommande material.

  Moment 1. Nordsamisk grammatik I, 7,5 högskolepoäng

  Grammatikor: Antingen Saitton Burman, Ellen eller Svonni, Mikael

  Giellaoahpa terminologiija. Romsa: Romsa universitehta UNIKOM.20 s
  Berg Tor Magne, Ijäs Johanna
  Romsa universitehta : 1999 :
  Obligatorisk

  Sammallahti Pekka
  Gielladutkama terminologiija
  Kárášjohka : Davvi girji : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-82-7374-689-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Korhonen Olavi
  Ruota-sámegiel hálddahussáni. Giera 3.*
  Institutionen för språkstudier : 1993 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Outakoski Hanna
  Davvisámegiela giellaoahppa-hárjehusat. Övningskompendium.*
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Saitton Burman Ellen
  Grammatik
  Jokkmokk : Ellens förl. : 1999 : 198 s.a (S. 3-198) :
  ISBN: 91-973300-0-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svonni Mikael
  Samisk Grammatik. Kompendium version 2. Universitetet i Tromsö. (*om ingen ny version har tryckts när kursen startar): 2009
  Universitetet i Tromsö : 2009 :

  Dessutom tillkommer kompendier som hämtas från kursens lärplattform.

  Moment 2. Nordsamisk språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng

  Material, övningar och projektplan tillhandahålls av institutionen via en nätplattform.

  Moment 3. Texter och textanalys, 7,5 högskolepoäng

  Gaski Harald
  Ivdnesuotna : sámi čáppagirjjálašvuođa čoakkáldat
  Guovdageaidnu [Kautokeino] : DAT : 2008 : 303 s. :
  ISBN: 978-82-90625-59-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gaski Harald
  Girjjálasvuoda tearpmat. Guovdageaidnu: Sámi oahpahusráddi. (*Låneexemplar)
  . : 1992 :
  Obligatorisk

  Hirvonen Vuokko
  Girjjálasvuohta-Sátnedaidda. Häfte. *
  . : 1992 :
  Obligatorisk

  Min njálmmálaš árbevierru : máidnasat, myhtat ja muitalusat
  Gaski Harald, Solbakk John Trygve, Solbakk Aage
  Karasjok : Davvi girji : 2004 : 282 s. :
  ISBN: 82-7374-436-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (S.19-77)

  Sms:at Sohpparis
  Laestadius Ann-Helén, Labba Kristina
  Språkligt rev. utg. : Stockholm : Podium : 2011 : 114 s. :
  ISBN: 978-91-89196-52-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Beställs via förlaget: http://www.podium.nu/index.php?option=com content&task=view&id=5&Itemid=73)

  Mienna Jens Martin
  Seavdnjadasa hástalusat
  [Kárášjohka] : Davvi girji : 2009 : 343 s. :
  ISBN: 978-82-7374-635-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Muitalus sámiid birra
  Turi Johan, Svonni Mikael, Aikio Samuli
  [Ny utg.] : Jokkmokk : Sámi girjiit [distributör] : 1987 : 192 s. :
  ISBN: 91-86604-07-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Denna eller någon av dessa två utgåvor: se de närmaste två här nedan.

  Muitalus sámiid birra
  Turi Johan, Svonni Mikael, Aikio Samuli
  [Ny utg.] : Jokkmokk : Sáami girjjit : 1996 : 192 s. :
  ISBN: 91-86604-41-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Muitalus sámiid birra
  Turi Johan, Svonni Mikael, Demant Hatt Emilie
  Karasjok : CállidLágádus : 2010 : 198 s. :
  ISBN: 978-82-8263-019-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vars Ellen Marie
  Okto
  Kárášjohka : Davvi girji : 1991 : 189 s. :
  ISBN: 82-7374-106-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olika textövningar och textanalysmaterial (noveller, myndighetstexter och dikter)tillhandahålls via nätplattform.

  Moment 4. Ordkunskap och skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

  Outakoski Hanna
  Cállinhárjehusat ja teavsttat.*
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En samling nordsamiska myndighetstexter, övningar och annat material tillhandahålls via lärplattformen. Valda delar av äldre ordlistor och ordböcker i form av hand-outs.