"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp

Engelskt namn: Sami C, Degree assignment for Bachelor's degree in Sami Language and Linguistics

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 1SA141

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-04-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

Studenten ska göra en självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom ämnet samiska med språkvetenskaplig inriktning alternativt tillämpad språkvetenskaplig inrikting inom samisk sociolingvistik, språksosiologi eller språkdidaktik. Redovisning av uppgiften på god samiska (nord-, lule- eller sydsamiska beroende på studentens inriktning) sker i form av en uppsats om 8 000-10 000 ord med tillämpning av allmänt vedertagna principer för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare. 
 
Kursen består av följande delkurser: 

1. Forskningsplan, 1,5 hp  
2. Utkast vid 70%-seminarium, 6 hp  
3. Färdigställt examensarbete 7,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget godkänd ska den studerande kunna
1. Forskningsplan, 1,5 hp

 • formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • referera ett urval av relevant forskningslitteratur
 • välja och beskriva forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • sätta upp en realistisk tidsplan för arbetet

2. Utkast vid 70 %-seminarium, 6 hp

 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen

3. Färdigställt examensarbete 7,5 hp

 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • visa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt motivera och tillämpa forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
 • dra rimliga slutsatser av undersökningen och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på god samiska
 • använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga och forskningsetiska perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga perspektiv
 • placera sin studie i en vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
 • tydligt redovisa hur studien är avgränsad
 • kritiskt diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext

Behörighetskrav

Univ: 7,5 hp från Samiska C, Samisk språkvetenskap (1SA139) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier kring ett språkvetenskapligt tema inriktade på teori samt metodik (litteratursökning, materialsamling, problemformulering, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning i grupp och individuellt.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen (delkurs 1 och 2) samt bedömning av det färdiga examensarbetet (delkurs 3). 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Delkurs 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70%-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

För påbörjande av studierna på delkurs 2 krävs godkänt betyg på delkurs 1 och för godkänt betyg på delkurs 3 krävs godkänt betyg på delkurs 2. 

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på delkurs 3. För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till refererad forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Litteratur väljs i samråd med handledare.