Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska studier, Muntligt berättande i jojkens form, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi Studies, Story Telling through Joik

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 1SA150

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska studier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-07-24

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Kursen behandlar det muntliga berättandet i samisk berättartradition, med särskild tyngdpunkt på jojken. Kursen behandlar hur traditionell jojk är uppbyggd textmässigt, musikaliskt och hur man genom narrativa analyser kan tolka innehållet. Jämförelser med modern jojk kommer också att ske.
 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • uppvisa fördjupade kunskaper i samisk kultur gällande kulturella uttryck som jojk
  • kunna redogöra för några centrala inriktningar inom modern jojkforskning 
Färdighet och förmåga
  • kunna genom narrativa analyser tolka innehållet av samiska jojkar
  • självständigt kunna använda sig av muntliga berättelser  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser och efter respons utveckla dem
  • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Svenska B/2 eller Svenska som andraspråk B/2 samt Engelska B/6. Univ: Ett av följande alternativ: 1) Minst 90 hp, i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i något av ämnena samiska studier, etnologi eller historia, eller motsvarande; 2) Minst 90 hp, i vilka ska ingå minst 75 ECTS i skandinavistik eller skandinaviska studier varav minst 25 ECTS litteratur, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av den studerandes bidrag i seminariediskussioner under kursens gång samt skriftligt slutprov och inlämningsuppgift.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla delar av examinationen är godkända. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid studentens förmåga att analysera en jojktext, samt förmåga att använda narrativa analyser i berättelser.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.  
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Arvidsson Alf
Jojk som musikalisk råvara : Användningen av samisk musik inom svensk konstmusik under 1900-talet
Ingår i:
Svensk tidskrift för musikforskning [Elektronisk resurs]
Stockholm : Svenska samfundet för musikforskning : Statens musiksamlingar : 2006- :
http://www.musikforskning.se/stm/STM1998/STM1998Arvidsson.pdf
Obligatorisk

Edström Olle
From Yoik to music : Pop, Rock, World, Ambient, Techno, Electronica, Rap and...
Ingår i:
STM online [Elektronisk resurs]
Stockholm : Svenska samfundet för musikforskning : 1998- : 13 :
http://musikforskning.se/stmonline/vol_13/edstrom/index.php?menu=3
Obligatorisk

Gaski Harald
When the thieves became masters in the land of the shamans
Ingår i:
Nordlit. Arbeidstidsskrift i litteratur. [Elektronisk resurs]
Det humanistiske fakultet. Universitetet i Tromsø : sid. 35-45 :
http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/nordlit/article/view/1906
Obligatorisk

Sami folkloristics
Pentikäinen Juha, Gaski Harald
Turku : NFF : 2000 : 280 s. :
ISBN: 952-12-0628-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Harald Gaski. The Secretive Text. In: Sami Folkloristics. Juha Pentikäinen, Harald Gaski, Vuokko Hirvonen & Krister Stoor (red).

Minde Henry
Indigenous peoples : self-determination, knowledge and indigeneity
Delft : Eburon : 2008 : ix, 383 s. :
ISBN: 90-5972-204-3 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Harald Gaski. Yoik - Sami Music in a Global World. S. 3477-361.

Graff Ola
"Om kjæresten min vil jeg joike" : undersøkelser over en utdødd sjøsamisk joiketradisjon
Karasjok : Davvi Girji : 2004 : 281 s. :
ISBN: 82-7374-522-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svensk tidskrift för musikforskning
1919- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ola Graff. 2007. Om å forstå joikemelodier: refleksjoner over et pitesamisk materiale. I: Svensk tidskrift för musikforsning 1919-, 2007 (89) 50-69. http://libris.kv.se/bib/10504018

Nesheim Asbjørn
Kultur på karrig jord : festskrift til Asbjørn Nesheim.
Oslo : Norsk folkemuseum : 1978 : 304 s. : kart., ill. :
ISBN: 82-90036-11-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Nils Jernsletten. Om jojk og kommunikasjon.

Johansson Anna
Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 403 s. :
ISBN: 91-44-03500-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Jones-Bamman Richard
From "I'm a Lapp" to "I am Saami" : popular music and changing images if indigenous ethnicity in Scandinavia
Ingår i:
Ethnomusicology
New York : Routledge : 2006 : 446 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: In: Journal of Intercultural Studies. Vol 22, 2001-189-210

Ruong Israel
Om jojkning : [att minnas, känna och återge]
Stockholm : Inst. för folklivsforskning : 1976 : 14, [1] s. :
ISBN: 91-7352-019-5 ; 4:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Stoor Krister
Juoiganmuitalusat - jojkberättelser : en studie av jojkens narrativa egenskaper
Umeå : Samiska studier, Umeå universitet : 2007 : 199 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1323
ISBN: 978-91-7264-370-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ronström Owe
Musik och kultur
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 320 s. :
ISBN: 91-44-30161-8 ; 320:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Gunnar Ternhag. En jojkares repertoar.

Weinstock John
Wagner's Leitmotifs: A counterpart of Sámi Yoik?
Ingår i:
Vox Germanica
Tempe : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies : 2012. : pages cm. :
Obligatorisk