"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet, 15 hp

Engelskt namn: Spanish C, Linguistics, Literature and Language Proficency

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1SP021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-26

Innehåll

Spanskspråkig litteratur och kultur samt litteraturhistoria, lingvistik, skriftlig språkfärdighet och översättning. Kursen omfattar följande moment:

Moment 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning, 7,5 högskolepoäng
Fördjupade studier i modern lingvistik med fokus på spanskan. Vidareutveckling av kunskaper och färdigheter i spansk syntax och idiomatik, textproduktion och översättning med inriktning mot olika genrer.

Moment 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng
Studier av spanskspråkig litteratur ur olika genrer från medeltiden fram till sekelskiftet 1900. De litterära verken läses i förhållande till aktuell epok samt analyseras med tillämpbara litteraturvetenskapliga metoder.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse

 • kunna förklara och sammanfatta grundläggande teoretiska begrepp inom språkvetenskap och litteraturvetenskap;
 • uppvisa fördjupade kunskaper om spansk litteraturhistoria;

Färdighet och förmåga

 • i sin skriftliga produktion uppvisa en hög grad av språklig korrekthet samt kunna tillämpa fördjupade kunskaper om spansk morfologi, syntax och idiomatik;
 • kunna tillämpa litteraturvetenskapliga metoder i analys av skönlitterära verk ur olika genrer;  
 • uppvisa fördjupade kunskaper om teori och metod inom pragmatisk analys;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna sammanfatta och förklara de viktigaste litterära strömningarna från den spanska medeltiden fram till sekelskiftet 1900 samt relatera till dessa i sin läsning av litterära verk från olika epoker;
 • kunna analysera och förklara kommunikativa och språkliga situationer utifrån dess kulturella kontext;

Behörighetskrav

Univ: 30 hp spanska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp spanska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Moment 1 består undervisningen av
- lektioner och gruppövningar i spansk lingvistik;
- övningar i skriftlig översättning, syntax, skriven produktion, samt övningar över valda problem inom den spanska grammatiken.

Moment 2 består undervisningen av
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Närvaro är obligatorisk i de moment som ej har avslutande skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro skall den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
Undervisningen är helt nätbaserad och genomförs via en lärplattform. Delar av undervisningen och examinationen kan ske på i förväg angivna tider. Närvaro kan vara obligatorisk vid dessa tillfällen. Se dokumentet ”Tekniska krav för nätkurser” på följande sida: http://www.sprak.umu.se/student/dokument/

Examination

Examinationen utgörs av:
Moment 1

 • Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation i Lingvistik (3,5 hp)
 • Prov i skriftlig produktion och översättning (4 hp).

Moment 2

 • En skriftlig inlämningsuppgift och fortlöpande, muntlig examination av textkursen (4,5 hp);
 • Skriftligt prov i litteraturhistoria (3 hp).

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 11,5 högskolepoäng. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Moment 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning (7,5 h p)

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reyes Graciela
  El abecé de la pragmática
  Madrid : Arco libros : 1995 : 71 s. :
  ISBN: 84-7635-169-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Temas de gramática española para estudiantes universitarios : una aproximación cognitiva y funcional
  Fernandez Susana S., Falk Johan
  New York : Peter Lang : cop. 2014. : 317 s. :
  ISBN: 9783631626993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ruiz Gurillo Leonor
  La lingüística del humor en español
  Madrid : Arco/ Libros : 2012 : 163 s. :
  ISBN: 9788476358351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och övningskompendium i lingvistik (tillhandahålls av institutionen)
  Institutionen för språkstudier 6 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)

  Cejador y Frauca Julio
  La vida de Lazarillo de Tormes : y de sus fortunas y adversidades
  Madrid : Espasa-Calpe : 1962 : 253 s. :
  ISBN: 84-239-3025-4 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La vida es sueño
  Calderón de la Barca Pedro, Gaston Rafael
  2. ed., ilustrada : Zaragosa : Ebro : 1949 : 141 s. :
  Obligatorisk

  Burgos Carmen de
  El perseguidor
  Madrid: La novela corta : 1917 :
  http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000232736
  Obligatorisk

  Cervantes Saavedra Miguel
  El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
  . :
  http://gutenberg.org/ebooks/2000 (eller valfri komplett utgåva)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval enl. lärares anvisningar

  Gomez De Avellaneda Gertrudis
  Sab
  Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes : 2000 :
  http://www.cervantesvirtual.com/obra/sab--0/
  Obligatorisk

  Los pazos de Ulloa
  Pardo Bazán Emilia, Mayoral Marina
  Madrid : Castalia : 1986 : 416 s. :
  ISBN: 84-7039-476-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Las épocas de la literatura Española
  Pedraza Jiménez Felipe B., Rodríguez Cáceres Milagros
  [2]a ed., 2. impr. : Barcelona : Ariel : 2010. : 413 p. :
  ISBN: 8434425114
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och textkompendier (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Moment 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning (7,5 h p)

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reyes Graciela
  El abecé de la pragmática
  Madrid : Arco libros : 1995 : 71 s. :
  ISBN: 84-7635-169-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Temas de gramática española para estudiantes universitarios : una aproximación cognitiva y funcional
  Fernandez Susana S., Falk Johan
  New York : Peter Lang : cop. 2014. : 317 s. :
  ISBN: 9783631626993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ruiz Gurillo Leonor
  La lingüística del humor en español
  Madrid : Arco/ Libros : 2012 : 163 s. :
  ISBN: 9788476358351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och övningskompendium i lingvistik (tillhandahålls av institutionen)
  Institutionen för språkstudier 6 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)

  Cejador y Frauca Julio
  La vida de Lazarillo de Tormes : y de sus fortunas y adversidades
  Madrid : Espasa-Calpe : 1962 : 253 s. :
  ISBN: 84-239-3025-4 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La vida es sueño
  Calderón de la Barca Pedro, Gaston Rafael
  2. ed., ilustrada : Zaragosa : Ebro : 1949 : 141 s. :
  Obligatorisk

  Niebla
  Unamuno Miguel de, Valdes Mario de
  19, ed. : Madrid : Catedra : 2004 : 300 s. :
  ISBN: 84-376-0347-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cervantes Saavedra Miguel
  El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
  . :
  http://gutenberg.org/ebooks/2000 (eller valfri komplett utgåva)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval enl. lärares anvisningar

  Gomez De Avellaneda Gertrudis
  Sab
  Digital utgåva tillgänglig via Biblioteca Virtual Universal : 2003 :
  http:www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70100
  Obligatorisk

  Los pazos de Ulloa
  Pardo Bazán Emilia, Mayoral Marina
  Madrid : Castalia : 1986 : 416 s. :
  ISBN: 84-7039-476-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Las épocas de la literatura Española
  Pedraza Jiménez Felipe B., Rodríguez Cáceres Milagros
  [2]a ed., 2. impr. : Barcelona : Ariel : 2010. : 413 p. :
  ISBN: 8434425114
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och textkompendier (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Moment 1. Lingvistik, syntax, idiomatik samt översättning (7,5 h p)

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Reyes Graciela
  El abecé de la pragmática
  Madrid : Arco libros : 1995 : 71 s. :
  ISBN: 84-7635-169-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Temas de gramática española para estudiantes universitarios : una aproximación cognitiva y funcional
  Fernandez Susana S., Falk Johan
  New York : Peter Lang : cop. 2014. : 317 s. :
  ISBN: 9783631626993
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ruiz Gurillo Leonor
  La lingüística del humor en español
  Madrid : Arco/ Libros : 2012 : 163 s. :
  ISBN: 9788476358351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och övningskompendium i lingvistik (tillhandahålls av institutionen)
  Institutionen för språkstudier 6 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Spanskspråkig litteratur och litteraturhistoria (7,5 hp)

  Cejador y Frauca Julio
  La vida de Lazarillo de Tormes : y de sus fortunas y adversidades
  Madrid : Espasa-Calpe : 1962 : 253 s. :
  ISBN: 84-239-3025-4 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La vida es sueño
  Calderón de la Barca Pedro, Gaston Rafael
  2. ed., ilustrada : Zaragosa : Ebro : 1949 : 141 s. :
  Obligatorisk

  Niebla
  Unamuno Miguel de, Valdes Mario de
  19, ed. : Madrid : Catedra : 2004 : 300 s. :
  ISBN: 84-376-0347-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cervantes Saavedra Miguel
  El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
  . :
  http://gutenberg.org/ebooks/2000 (eller valfri komplett utgåva)
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läses i urval enl. lärares anvisningar

  Gomez De Avellaneda Gertrudis
  Sab
  Digital utgåva tillgänglig via Biblioteca Virtual Universal : 2003 :
  http:www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=70100
  Obligatorisk

  Los pazos de Ulloa
  Pardo Bazán Emilia, Mayoral Marina
  Madrid : Castalia : 1986 : 416 s. :
  ISBN: 84-7039-476-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana
  Pedraza Jiménez Felipe B., Rodríguez Cáceres Milagros
  Madrid : EDAF : 2000 : 783 s. :
  ISBN: 84-414-0789-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och textkompendier (tillhandahålles av institutionen).