"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik, 15 hp

Engelskt namn: Dissertation for the degree of Master of Arts (one-year) in Scandinavian studies

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1SV024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-01-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-09-11

Innehåll

I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om valt problemområde samt en forskningsmetodisk fördjupning. Kursens huvudsakliga innehåll består i ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Kursen består av två moment:
Moment 1. Forskningsplan, 3 hp
Med hänvisning till några centrala teorier och metoder inom skandinavistik väljs område för den individuella fördjupningen. Därefter utformas en utbyggd forskningsplan där syfte och frågeställningar, kort forskningsbakgrund, material och metod presenteras.

Moment 2. Genomförande av forskningsuppgift och rapportering, 12 hp
Genomföra en vetenskaplig studie och färdigställa en vetenskaplig uppsats. Den slutgiltiga versionen av texten ska vara väl strukturerad och uppfylla kraven på vetenskaplig akribi. Uppsatsen ska vara skriven på något av de skandinaviska språken. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna arbetet ingår.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1 Forskningsplan, 3 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna

 • formulera ett avgränsat syfte och konkreta, undersökningsbara frågeställningar;
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskapligt angreppssätt i förhållande till forskningsproblemet;
 • presentera en översikt över adekvat forskningslitteratur och kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen;
 • formulera en sammanhängande och strukturerad presentation av den egna undersökningen där beskrivningar av syfte, frågeställningar, material, metodbeskrivning, forskningsbakgrund samt eventuella hypoteser ingår;
 • sätta upp en tidsplan för arbetet.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift och rapportering, 12 hp
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska den studerande kunna

 • uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom området skandinavistik och god förståelse av nyckelbegrepp;
 • uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur;
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska den studerande kunna

 • formulera ett tydligt syfte och avgränsade frågeställningar;
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningarM
 • välja respektive samla och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen;
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen;
 • diskutera och kritiskt värdera den egna analysmetoden med väl underbyggda argument;
 • dra rimliga slutsatser utifrån den utförda analysen;
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, lösningar och resultat med väl underbyggda argument;
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt;
 • använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention;
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner;
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska den studerande kunna

 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga och, när så är relevant, samhälleliga och/eller etiska perspektiv;
 • diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext;
 • diskutera arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning;
 • där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande huvudområde, inklusive examensarbete om minst 15 hp. Därutöver minst 15 hp i skandinavistik eller motsvarande huvudområde på avancerad nivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier samt handledning i grupp och enskilt. Undervisning och handledning på denna kurs är delvis nätbaserad. En del av kontakten mellan lärare och studenter sköts därför via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

 

Examination

Moment 1 Forskningsplan, 3 hp: Examinationen i moment 1 görs genom bedömning av utarbetad forskningsplan. Godkänt moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment.
Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift och rapportering, 12 hp: Examinationen i moment 2 görs genom bedömning av färdigställt examensarbete. Här krävs att den studerande presenterat och försvarat ett examensarbete som motsvarar de förväntade studieresultaten samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete.

Moment 1 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Moment 2, Genomförande av forskningsuppgift och rapportering, bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 2 Genomförande av forskningsuppgift och rapportering, 12 högskolepoäng.
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.  

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.