Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs, 30 hp

Engelskt namn: Intensive Course in Swedish 2: Continuation Course

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SV041

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-27

Innehåll

Modul1. Hörförståelse (3 hp)
Hörförståelseövningar baserade på t.ex. radioprogram med ämnen av allmänt informativ karaktär och med olika dialektala och talspråkliga varianter.

Modul2. Skriftlig framställning och grammatik (7,5hp)
Repetition och fördjupning av den svenska grammatiken med fokus på formläran, syntaxen samt svenskans verb- och tempuslära. Övningar i skriftlig framställning inriktade på ordval, textbindning, begriplighet och korrekthet i den egna produktionen.

Modul3. Muntlig framställning och uttal (7,5hp)
Övningar i interaktion och presentation. Uttalsundervisning med särskilt fokus på betoning, prosodi och svenskans ljudsystem.

Modul4. Textläsning och ordkunskap (7,5hp)
Närläsning, huvudsakligen av texter av sakprosakaraktär, med särskilt fokus på ord och fraser samt sakprosans framställningssätt och olika grammatiska konstruktioner. Översiktsläsning av framför allt skönlitterära texter samt tidningsartiklar med fokus på innehållet.

Modul5. Samhälls-och kulturkunskap (4,5hp)
Svenskt samhällsliv och svensk kultur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa förmåga att

Modul1. Hörförståelse (3 hp)
(Listening comprehension)
 • redogöra för innehållet i nyhetssändningar och radioprogram, även när dessa innehåller dialektala eller talspråkliga varianter av standardsvenska.
Modul2. Skriftlig framställning och grammatik (7,5 hp)
(Written proficiency and grammar)
 • i sin skriftliga produktion tillämpa grammatiska regler och använda ett, i sammanhanget, lämpligt och korrekt ordförråd;
 • producera en text av utredande karaktärdär egna åsikter framförsi överensstämmelse med etablerade skrivregler och normer så att innehållet framgårpå ett tydligt sätt.
Modul3. Muntlig framställning och uttal (7,5 hp)
(Oral production and pronunciation)
 • i sin muntligaproduktion tillämpa grammatiska regler och använda ett, i sammanhanget, lämpligt och korrekt ordförråd; använda ett uttal som inte hindrar förståelsen;
 • sammanfatta en text så att struktur och huvudtankar framgår;
 • hålla väl strukturerade redovisningar baserade på sammanställt material;
 • diskutera ämnen av allmänt informativkaraktär sombehandlar aktuella samhällsfrågor.


Modul4. Textläsning och ordkunskap (7,5 hp)
(Reading comprehension and vocabulary)
 • läsa tidningstext och populärvetenskaplig text, besvara innehålls-och språkfrågor;
 • återge huvudinnehållet i ett svenskt skönlitterärt verk samt ge ett omdöme om verket;
 • välja lämpliga ord, fraser och grammatiska strukturer anpassade till en given kontext.
Modul5. Samhälls-och kulturkunskap (4,5 hp)
(Culture and civilization)
 • redogöra för viktiga samhälleliga och kulturella institutioner och funktioner i det svenska samhället.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Intensivkurs i svenska 1: nybörjarkurs, eller motsvarande. Kontakta institutionen för språkstudier för prövning av reell kompetens.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar på campus i Umeå. Därutöver krävs hemarbete med självstudier. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad.

Viss del av undervisningen kommer att ske med internetbaserade läromedel och läraktiviteter, till exempel inom Modul1 Hörförståelse. Tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling krävs.

Examination

Examinationen sker på de sätt som anges nedan.

Modul1. Hörförståelse: Ettskriftligt delprov och ett skriftligt slutprov i hörförståelse.

Modul2. Skriftlig framställning och grammatik: Skriftlig sluttentamen samt inlämningsuppgifter.

Modul3. Muntlig framställning och uttal. Två obligatoriska muntliga uppgifter under kursens gång. Dessutom ett muntligt slutprov bestående av en muntlig presentation samt muntlig artikelredovisning med efterföljande gruppdiskussion.

Modul4. Textläsningoch ordkunskap: Muntlig presentation av skönlitterär bok av en svensk författare under kursens gång samt skriftligt slutprov i textförståelse, grammatik och ordkunskap.

Modul5. Samhälls-och kulturkunskap: Två muntliga och två skriftliga delprov under kursens gång.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Betyget Väl Godkänd ges endast på slutprov samt på skriftliga delprov inom modul 5. Obligatoriska inlämningsuppgifter, presentationer samt muntliga delprov ges betygen Underkänd eller Godkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 22,5 högskolepoäng där modulerna 2, 3 och 4 ska ingå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omproveterbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort skaminst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Hörförståelse (3 hp)

  Material som tillhandahålles av institutionen (stencilerat) delas ut under kursen

  Mathlein Marianne
  Sju svenskar : texter med övningar på CD-ROM
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 64 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08145-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriftlig framställning och grammatik (7,5hp)

  Material som tillhandahålls av institutionen

  Form i fokus : övningar i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  1. uppl. : Lund : Kursverksamheten : 1997 : 251 s. :
  ISBN: 91-7434-400-5 ; 270:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mathlein Marianne
  Gram : [övningar i grammatik]
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 80 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08146-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Muntlig framställning och uttal (7,5hp)

  Material som tillhandahålls av institutionen Tidnings-och tidskriftsartiklar

  Muntlig interaktion i akademiska sammanhang
  Blomström Vendela, Persson Catarina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144089768
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textläsning och ordkunskap (7,5hp)

  Ett skönlitterärt verk (omfattning ca 300 sidor) samt ett antal noveller som väljs i samråd med läraren. Material som tillhandahålls av institutionen Tidnings-och tidskriftsartiklar

  Text i fokus. : [läsförståelse, svenska som andraspråk] 1 Övningar i läsförståelse och ordkunskap
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita, Söderman Marie
  1. uppl. : Lund : Folkuniversitetets förlag : 2003 : 112 s. :
  ISBN: 91-7434-505-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mathlein Marianne
  Ord : [ordövningar]
  3., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 115 s. :
  Facit
  ISBN: 978-91-47-01944-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: kapitel 1-10

  Samhälls-och kulturkunskap(4,5hp)

  Kompass till samhällskunskap.
  Eliasson Maria, Nolervik Gunilla
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 243 s. :
  ISBN: 978-91-40-67532-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Muntlig framställning och uttal (7,5hp)

  Brandeby Unni
  Hör och härma : uttalsträning i svenska som andraspråk. Gröna boken - lite svårare.
  3. uppl. : Västra Frölunda : Unniversus : cop. 2011 : 72 s. :
  ISBN: 978-91-633-9486-7
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Hörförståelse (3 hp)

  Material som tillhandahålles av institutionen (stencilerat) delas ut under kursen

  Mathlein Marianne
  Sju svenskar : texter med övningar på CD-ROM
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 64 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08145-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skriftlig framställning och grammatik (7,5hp)

  Material som tillhandahålls av institutionen

  Form i fokus : övningar i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  1. uppl. : Lund : Kursverksamheten : 1997 : 251 s. :
  ISBN: 91-7434-400-5 ; 270:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mathlein Marianne
  Gram : [övningar i grammatik]
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 80 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08146-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Muntlig framställning och uttal (7,5hp)

  Material som tillhandahålls av institutionen Tidnings-och tidskriftsartiklar

  Muntlig interaktion i akademiska sammanhang
  Blomström Vendela, Persson Catarina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
  ISBN: 9789144089768
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textläsning och ordkunskap (7,5hp)

  Ett skönlitterärt verk (omfattning ca 300 sidor) samt ett antal noveller som väljs i samråd med läraren. Material som tillhandahålls av institutionen Tidnings-och tidskriftsartiklar

  Text i fokus. : [läsförståelse, svenska som andraspråk] 1 Övningar i läsförståelse och ordkunskap
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita, Söderman Marie
  1. uppl. : Lund : Folkuniversitetets förlag : 2003 : 112 s. :
  ISBN: 91-7434-505-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mathlein Marianne
  Ord : [ordövningar]
  3., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 115 s. :
  Facit
  ISBN: 978-91-47-01944-1 (korr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: kapitel 1-10

  Samhälls-och kulturkunskap(4,5hp)

  Kompass till samhällskunskap
  Eliasson Maria, Nolervik Gunilla
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 200 s. :
  ISBN: 91-40-67210-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Muntlig framställning och uttal (7,5hp)

  Brandeby Unni
  Hör och härma : uttalsträning i svenska som andraspråk. Gröna boken - lite svårare.
  3. uppl. : Västra Frölunda : Unniversus : cop. 2011 : 72 s. :
  ISBN: 978-91-633-9486-7
  Se bibliotekskatalogen Album