Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs, 30 hp

Engelskt namn: Intensive Course in Swedish 2: Continuation Course

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1SV041

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Delkurs 1. Hörförståelse (3 hp) 
I delkursen ingår hörförståelseövningar baserade på t.ex. radioprogram med ämnen av allmänt informativ karaktär och med olika dialektala och talspråkliga varianter. 
 
Delkurs 2. Skriftlig framställning och grammatik (7,5 hp) 
Delkursen innefattar repetition och fördjupning av den svenska grammatiken med fokus på formlära, syntax samt svenskans verb- och tempuslära. I delkursen ingår även övningar i skriftlig framställning inriktade på ordval, textbindning, begriplighet och korrekthet i den egna produktionen. 
 
Delkurs 3. Muntlig framställning och uttal (7,5 hp) 
I delkursen ingår övningar i interaktion och presentation samt uttalsundervisning med särskild fokus på betoning, prosodi och svenskans ljudsystem. 
 
Delkurs 4. Textläsning och ordkunskap (7,5 hp) 
Fokus i denna delkurs ligger på närläsning, huvudsakligen av texter av sakprosakaraktär, med särskilt fokus på ord och fraser samt sakprosans framställningssätt och olika grammatiska konstruktioner. Översiktsläsning av framför allt skönlitterära texter samt tidningsartiklar med fokus på innehållet ingår också. 
 
Delkurs 5. Samhälls-och kulturkunskap (4,5 hp) 
I delkursen fokuseras svenskt samhällsliv och svensk kultur.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna uppvisa förmåga att 
 
Delkurs 1. Hörförståelse (3 hp) 
 • redogöra för innehållet i nyhetssändningar och radioprogram, även när dessa innehåller dialektala eller talspråkliga varianter av standardsvenska. 

Delkurs 2. Skriftlig framställning och grammatik (7,5 hp) 
 • i sin skriftliga produktion tillämpa grammatiska regler och använda ett, i sammanhanget, lämpligt och korrekt ordförråd; 
 • producera en text av utredande karaktär där egna åsikter framförs i överensstämmelse med etablerade skrivregler och normer så att innehållet framgår på ett tydligt sätt. 

Delkurs 3. Muntlig framställning och uttal (7,5 hp) 
 •  i sin muntliga produktion tillämpa grammatiska regler och använda ett, i sammanhanget, lämpligt och korrekt ordförråd;  
 • använda ett uttal som inte hindrar förståelsen; 
 • sammanfatta en text så att struktur och huvudtankar framgår; 
 • hålla väl strukturerade redovisningar baserade på sammanställt material; 
 • diskutera ämnen av allmänt informativ karaktär som behandlar aktuella samhällsfrågor. 
 
Delkurs 4. Textläsning och ordkunskap (7,5 hp) 
 • läsa tidningstext och populärvetenskaplig text, besvara innehålls-och språkfrågor; 
 • återge huvudinnehållet i ett svenskt skönlitterärt verk samt ge ett omdöme om verket; 
 • välja lämpliga ord, fraser och grammatiska strukturer anpassade till en given kontext. 

Delkurs 5. Samhälls-och kulturkunskap (4,5 hp) 
 •  redogöra för viktiga samhälleliga och kulturella institutioner och funktioner i det svenska samhället. 

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Intensivkurs i svenska 1: nybörjarkurs, eller motsvarande. Kontakta institutionen för språkstudier för prövning av reell kompetens.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar på campus i Umeå. Därutöver krävs hemarbete med självstudier. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad. 
 
Viss del av undervisningen kommer att ske med internetbaserade läromedel och läraktiviteter, till exempel inom Delkurs 1, Hörförståelse. Tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling krävs.

Examination

Delkurs 1, Hörförståelse, examineras genom bedömning av ett skriftligt delprov och ett skriftligt slutprov i hörförståelse. 
 
Delkurs 2, Skriftlig framställning och grammatik, examineras genom bedömning av skriftlig sluttentamen samt inlämningsuppgifter. 
 
Delkurs 3, Muntlig framställning och uttal, examineras genom bedömning av två obligatoriska muntliga uppgifter under kursens gång, samt ett muntligt slutprov bestående av en muntlig presentation samt muntlig artikelredovisning med efterföljande gruppdiskussion. 
 
Delkurs 4, Textläsning och ordkunskap, examineras genom bedömning av muntlig presentation av skönlitterär bok av en svensk författare under kursens gång samt skriftligt slutprov i textförståelse, grammatik och ordkunskap. 
 
Delkurs 5, Samhälls-och kulturkunskap, examineras genom bedömning av en muntlig och en skriftlig sluttentamen. 

Vid examination av obligatoriska inlämningsuppgifter, presentationer samt muntliga och skriftliga delprov används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid examination av muntliga och skriftliga slutprov används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (G).  
  
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 22,5 högskolepoäng där delkurserna 2, 3 och 4 ska ingå. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Hörförståelse (3 hp)

Material som tillhandahålles av institutionen (stencilerat) delas ut under kursen

Mathlein Marianne
Sju svenskar : texter med övningar på CD-ROM
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 64 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08145-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skriftlig framställning och grammatik (7,5hp)

Material som tillhandahålls av institutionen

Form i fokus : övningar i svensk grammatik.
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
1. uppl. : Lund : Kursverksamheten : 1997 : 251 s. :
ISBN: 91-7434-400-5 ; 270:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mathlein Marianne
Gram : [övningar i grammatik]
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 80 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-47-08146-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Muntlig framställning och uttal (7,5hp)

Material som tillhandahålls av institutionen Tidnings-och tidskriftsartiklar

Muntlig interaktion i akademiska sammanhang
Blomström Vendela, Persson Catarina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
ISBN: 9789144089768
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Textläsning och ordkunskap (7,5hp)

Ett skönlitterärt verk (omfattning ca 300 sidor) samt ett antal noveller som väljs i samråd med läraren. Material som tillhandahålls av institutionen Tidnings-och tidskriftsartiklar

Text i fokus. : [läsförståelse, svenska som andraspråk] 1 Övningar i läsförståelse och ordkunskap
Fasth Cecilia, Kannermark Anita, Söderman Marie
1. uppl. : Lund : Folkuniversitetets förlag : 2003 : 112 s. :
ISBN: 91-7434-505-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mathlein Marianne
Ord : [ordövningar]
3., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 115 s. :
Facit
ISBN: 978-91-47-01944-1 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: kapitel 1-10

Samhälls-och kulturkunskap(4,5hp)

Kompass till samhällskunskap.
Eliasson Maria, Nolervik Gunilla
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 243 s. :
ISBN: 978-91-40-67532-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Muntlig framställning och uttal (7,5hp)

Brandeby Unni
Hör och härma : uttalsträning i svenska som andraspråk. Gröna boken - lite svårare.
3. uppl. : Västra Frölunda : Unniversus : cop. 2011 : 72 s. :
ISBN: 978-91-633-9486-7
Se bibliotekskatalogen Album