"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs III, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for International Students, Beginner's Course III

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 1SV044

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-23

Innehåll

I kursen ges möjlighet till allsidig träning av receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter i svenska på nivå B1 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk.

 1. Muntlig framställning och uttal (4hp)
 2. Skriftlig framställning och grammatik (4hp)
 3. Läsförståelse och ordkunskap (4hp)
 4. Hörförståelse (3hp)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

1. Muntlig framställning och uttal (4hp)

 • tala svenska med ett gott uttal och varierat ordförråd
 • delta aktivt i samtal om ämnen av personligt intresse och om vardagslivet samt bidra till att kommunikationen fungerar
 • muntligt sammanfatta huvudinnehållet i tidningsartiklar eller händelseförloppet i en bok eller film
 • tillämpa morfologiska och syntaktiska regler i sin muntliga produktion

2. Skriftlig framställning och grammatik (4hp)

 • skriftligt sammanfatta huvudinnehållet i tidningsartiklar eller händelseförloppet i en bok eller film
 • skriva sammanhängande texter av olika slag med tydlig struktur och för olika syften
 • tillämpa morfologiska och syntaktiska regler i sin skriftliga produktion

3. Läsförståelse och ordkunskap (4hp)

 • läsa och förstå olika texter som hör till vardagslivet och arbete
 • följa instruktioner på svenska
 • använda sig av adekvat vokabulär i egen produktion

4. Hörförståelse (3hp)

 • förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser och redovisa detta både muntligt och skriftligt

Behörighetskrav

Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner i helklass samt par- och gruppövningar. Utöver den undervisning som ges krävs självstudier och hemarbete för att den studerande ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt resultat. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad och undervisningsspråket är svenska.

Examination

Examinationen sker på de sätt som anges nedan.

Muntlig framställning och uttal (4 hp)
En muntlig presentation.

Skriftlig framställning (2 hp)
Skriftligt prov.

Grammatik (2 hp)
Skriftligt prov.

Läsförståelse (2 hp)
Skriftligt prov.

Ordkunskap (2 hp)
Skriftligt prov

Hörförståelse (3hp)
Skriftligt prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.    
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 11 högskolepoäng där Muntlig framställning och uttal, 4 hp, Grammatik, 2 hp, samt Skriftlig framställning, 2 hp ska ingå.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 35

Kurslitteratur

Rivstart : B1 + B2 Textbok
Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 287 s. :
ISBN: 9789127434233
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Fasth, Cecilia; Kannermark, Anita Form i fokus : Del A Övningsbok i svensk grammatik. Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag, 2016 - 263 sidor ISBN:9789174346947 LIBRIS-ID:19882703