"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design & kläder A, 30 hp

Engelskt namn: Design & Clothes A

Denna kursplan gäller: 2021-03-01 och tillsvidare

Kurskod: 1TX011

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-03-15

Innehåll

Modul 1 Hantverkskunnande, 4,5 hp
Momentet syftar till att utveckla kunskaper i design och kläder. Tyngdpunkten ligger på tekniska färdigheter och hantverkskunnande i skapandet av kläder. Metoder för designprocessens idéfas påbörjas.

Modul 2 Form, 6 hp
I momentet utvecklas färdigheter kring designprocessens delar. Tyngdpunkten ligger i fördjupat idéarbete genom att studenterna prövar och utvecklar metoder och uttryck för de olika designelementen i sitt individuella klädskapande. Genom tekniska färdigheter så som mönsterkonstruktion och sömnad utforskar studenten plaggformer i relation till kroppen. Metoder för skissande och modellteckning utvecklas. Modeteori introduceras.
 
Modul 3 Hållbar utveckling inom textil- och klädtillverkning, 4,5 hp
Momentet syftar till att utveckla kunskaper och kritiskt tänkande kring textil- och klädtillverkningens påverkan på miljö och samhälle. Designprocessen ger färdriktningen för ett gestaltande arbete.

Modul 4 Tematiskt fördjupningsarbete, 15 hp
I momentet breddar eller fördjupar studenterna sina ämneskunskaper inom området design och kläder. Idéprocesserna skall utgöra grund för fördjupat experimentellt arbete med form, färg, material och hantverk. Via ett undersökande arbetssätt skapar och förändrar studenten material samt utforskar plaggs uttryck i relation till kropp. Kursen innefattar ett tematiskt arbete med en klädkollektion - från idé till uttryck, där temat skall, tillsammans med färg, form, teknik och material, stödja nytänkande.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande 

Modul 1
Kunskap och förståelse

 • kunna relatera sitt idéarbete till enklare inspirationskällor
 • visa förståelse för hantverkskunnandets och kvaliténs betydelse för det färdiga plagget

Färdighet och förmåga

 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 • kunna använda tekniska färdigheter i arbetet med framställning av ett plagg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna förhålla sig och relatera till modulens ingående litteratur

Modul 2
Kunskap och förståelse

 • visa på medvetenhet om innebörden av idéprocesser
 • kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor

Färdighet och förmåga

 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 • kunna använda mönsterkonstruktion för att skapa ett plagg till den egna kroppen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna förhålla sig och relatera till i modulens ingående litteratur

Modul 3
 Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om och i hållbar design av kläder
 • visa förståelse för arbetsprocessens betydelse för skapandet av plagg

Färdighet och förmåga

 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 • kunna använda skissmetoder i arbete med idéutveckling
 • kunna redogöra för den egna arbetsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i skapandet av hållbara plagg
 • kunna förhålla sig och relatera till i modulens ingående litteratur

Modul 4
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om och i design av kläder
 • visa på medvetenhet om innebörden av idéprocesser
 • kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
 • visa förståelse för arbetsprocessens betydelse för den egna kollektionen

Färdighet och förmåga

 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 • kunna använda olika skissmetoder i arbete med idéutveckling och i framställning av presentationsmaterial
 • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera arbetet med en mindre klädkollektion
 • kunna redogöra för den egna arbetsprocessen
 • kunna presentera sin klädkollektion i utåtriktad form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna förhålla sig och relatera till i modulens ingående litteratur
 • visa förmåga att kunna analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden för genomförandet.

Examination

Formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram, samt på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget VG på hel kurs krävs VG på modul 4, Tematiskt fördjupningsarbete (15 hp) samt VG på ytterligare en av de övriga modulerna.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 27

Barnard Malcolm
Fashion theory : an introduction
2014 : vii, 235 p. :
ISBN: 9780415496209
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mönster och konstruktioner för damkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
ISBN: 978-91-27-12005-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Välj en av mönsterkonstruktionsböckerna, båda behöver inte införskaffas

Mönsterkonstruktion : herrkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor
Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-36-02722-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Välj en av mönsterkonstruktionsböckerna, båda behöver inte införskaffas

Remake: Design Foundations
Lidström Anna, Hallnäs Lars
Borås : The Swedish School of Textiles, University of Borås : 2020 : 210 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23927
Obligatorisk

Acts of seeing : seeing as a methodological tool in fashion design
Malmgren de Oliveira Stefanie, Hallnäs Lars
Borås : The Swedish School of Textiles, University of Borås : [2018] : 475 sidor :
Fulltext
ISBN: 9789188269980
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordegren Katarina
Sy enkelt och rätt : rationell sömnad för hemmabruk
3. tr. : Uppsala : Medborgarskolan : 2001 : 70 s. :
ISBN: 91-7096-239-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Eller motsvarande sömnadshandbok

Mbonu Ezinma
Fashion Design Research
Laurence King Publishing : 2014 :
Obligatorisk

Den omätbara kvaliteten
Brülde Bengt, Strannegård Lars
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 216 s. :
ISBN: 9789172275225
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Sandin, Kersti. 2007. Design = kvalitet? (Utvalda sidor tillhandahålles av institutionen)

Modevetenskap : perspektiv på mode, stil och estetik
Severinsson Emma, Warkander Philip
Första upplagan : Stockholm : Appell förlag : [2021] : 383 sidor :
ISBN: 9789198548563
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

kadolph Sara J
Textiles: Pearson New International Edition
2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Senare version från 2017 rekommenderas

Artiklar och kompendier tillhandahålles av institutionen