Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Examensarbete med litteraturvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: German, Dissertation for the Degree of Master of Arts (One Year) in Literature

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2014-01-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-12-22

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats på mycket god tyska. I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om valt problemområde samt en forskningsmetodisk fördjupning. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna - uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper inom germanistisk litteraturvetenskap genom att redogöra för forskningsläget inom ett valt område; - formulera en undersökningsbar frågeställning, välja lämplig forskningsmetod samt diskutera och motivera sitt val; - söka, kritiskt läsa och referera adekvat litteratur; - samla in och analysera komplext forskningsmaterial samt dra slutsater utifrån analysen; - redovisa resultaten av den individuellt valda forskningsuppgiften i en vetenskaplig uppsats om c:a 30 sidor som uppfyller vedertagna krav på utformning och redovisning av sekundärlitteratur; - redogöra för resultaten av sin undersökning både muntligt och skriftligt på mycket god tyska; - ta till vara konstruktiv kritik på utkast av uppsatsen som framförs vid seminarier och ges av handledare; - kritiskt granska vetenskaplig argumentation; - opponera på en medstudents uppsats och självständigt försvara den egna.

Behörighetskrav

Univ: Tyska C med allmän eller didaktisk inriktning, 30 hp. För att kunna slutföra kursen på ett framgångsrikt sätt krävs att den studerande besitter eller parallellt förvärvar kunskaper på avancerad nivå inom germanistisk litteraturvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisning och handledning på denna kurs är delvis nätbaserad. En del av kontakten mellan lärare och studenter sköts därför via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/. Seminarier kring val av frågeställning och metod. Handledning i grupp och enskilt samt slut¬seminarium.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen, bland annat genom bedömning av studentens förmåga att försvara egen och opponera på annans uppsats. Bedömning av den färdiga uppsatsen. Vid betygssättning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 3

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.