"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Påfartskurs (steg 4), 7,5 hp

Engelskt namn: German, Preparatory Course (level 4)

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 1TY055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-08

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika tyskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den egna språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.

Kursen omfattar två delkurser:
1. Textläsning och muntlig färdighet, 4 högskolepoäng  
Läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt ordförrådsövningar och olika typer av muntliga övningar.

2. Grammatik och skriftlig färdighet, 3,5 högskolepoäng
Olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt fria skrivövningar baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Färdighet och förmåga

 • förstå och återge huvudinnehållet samt centrala detaljer i stilistiskt och genremässigt olikartade tyskspråkiga texter;
 • delta aktivt i vardagssamtal och argumenterande samtal samt bidra till att kommunikation hålls igång;
 • muntligt och skriftligt med ett någorlunda korrekt språk utförligt beskriva och berätta om huvuddragen i läst och hörd text, utförligt berätta om något och beskriva gruppers och individers levnadsvillkor, beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser samt argumentera för en ståndpunkt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna delta i muntlig och skriftlig kommunikation på ett respektfullt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Tyska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och handledda självstudier.

Examination

1. Textläsning och muntlig färdighet, 4 högskolepoäng
Fortlöpande examination med redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov.

2. Grammatik och skriftlig färdighet, 3,5 högskolepoäng
Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov i textproduktion.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två delkurserna bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4 högskolepoäng.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 40

  Nöstlinger Christine
  Maikäfer flieg! : mein Vater, das Kriegsende, Cohn und ich : Roman
  Ungekürzte Ausg. nach der 3. Aufl. des lizensgebenden Verlages : München : Deutscher Taschenbuch Vlg : 1989 : 198 s. :
  ISBN: 3-423-07804-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den tyska grammatiken
  Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
  5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
  ISBN: 9789152327180
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grammatik aktiv - Deutsch als Fremdsprache - 2. aktualisierte Ausgabe - A1-B1 : Verstehen, Üben, Sprechen - Übungsgrammatik - Inkl. PagePlayer-App
  Jin Friederike, Voß Ute
  Berlin : Cornelsen Verlag : 2022 : 272 Seiten :
  ISBN: 9783061229641
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: För självstudier.

  Tyskspråkiga texter (ca: 30 s.) tillhandahålls av institutionen eller hämtas på lärplattform resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar. Obligatorisk Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben. Obligatorisk

 • Giltig från: 2022 vecka 36

  Nöstlinger Christine
  Maikäfer flieg! : mein Vater, das Kriegsende, Cohn und ich : Roman
  Ungekürzte Ausg. nach der 3. Aufl. des lizensgebenden Verlages : München : Deutscher Taschenbuch Vlg : 1989 : 198 s. :
  ISBN: 3-423-07804-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den tyska grammatiken
  Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
  5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
  ISBN: 9789152327180
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen A1-B1
  Jin Friederike, Voss Ute
  1. Auflage : Berlin : Cornelsen : 2014 : 256 S. :
  ISBN: 978-3-06-023972-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: för självstudier

  Tyskspråkiga texter (ca: 30 s.) tillhandahålls av institutionen eller hämtas på lärplattform resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar. Obligatorisk Grammatik- och ordförrådsövningar, hämtas från kurswebben. Obligatorisk