Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska B, Individuell fördjupning i tysk språk- eller litteraturvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: German B, Individual Specialization

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 1TY057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-08

Innehåll

Introduktion i ett vetenskapligt arbetssätt. Handledd fördjupning i ett språk- eller litteraturvetenskapligt tema som väljs i samråd med handledare. Träning i att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa samt att formulera en fråga, söka och analysera material samt presentera resultaten muntligt och skriftligt. Arbetet presenteras i en kortare uppsats (max 5 000 ord) som utformats enligt vetenskapliga principer och ventileras vid ett seminarium.

Följande delkurser ingår:

1: Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa, 3 hp
2: Individuell fördjupning, 4,5 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    kunna uppvisa goda kunskaper inom ett begränsat delområde inom germanistisk språk- eller litteraturvetenskap;

Färdighet och förmåga
*    med handledning kunna formulera en begränsad frågeställning, söka och referera relevant litteratur samt presentera resultatet av studien skriftligt;
*    kunna analysera vetenskapliga texter ur strukturellt, språkligt och innehållsligt perspektiv:
*    kunna producera kortare texter som möter genrespecifika krav;
*    kunna sammanfatta tyskspråkiga vetenskapliga artiklar;
*    kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
*    kunna skriven tyska med hög grad av korrekthet;
*    kunna muntligt presentera sitt projekt på god tyska;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa viss förmåga att motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv, och när så är relevant även samhälleliga och/eller etiska perspektiv;
*    utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
*    i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp tyska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Seminarier kring vetenskapliga texter samt handledning av fördjupningsuppgiften.

Examination

All examination genomförs individuellt på tyska.

1.Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa examineras genom inlämningsuppgifter.
2. Individuell fördjupning examineras genom bedömning av presentation av uppsatsen och av den färdiga uppsatsen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Delkurs 1 bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. Delkurs 2 bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på 4,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Litteratur väljs i samråd med handledare.