"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign, 15 hp

Engelskt namn: Methods and research design in Library and information science

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2BV018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-25

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i kvalitativa och kvantitativa biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder. De olika utgångspunkterna för vetenskapliga forskningsmetoder presenteras. Speciell vikt läggs vid färdighetsträning i olika metoder som används inom forskning om informationsförmedling och informationsförmedlande sammanhang. 

Kursen har kontinuerliga praktiska inslag i form av övningar i biblioteks- och  informationsvetenskapliga metoder som intervju- och observationsmetoder. Övningar i litteratursökning samt i att formulera en vetenskaplig fråga ingår också i kursen. Fokus läggs även på tillämpning av vetenskapliga forskningsmetoder i olika typer av forskningsdesign. 

Under kursen får studenterna utforma en egen forskningsdesign, och frågor rörande syfte, problemformulering, val av forskningsmetoder och teorier diskuteras och seminariebehandlas.

Förväntade studieresultat

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha:

  • kännedom om kvantitativa och kvalitativa biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder
  • förståelse för i vilka sammanhang metoderna är tillämpbara.

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdighet och förmåga

  • använda centrala biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder i en given kontext
  • självständigt utforma och motivera en forskningsdesign
  • kunna söka relevant forskningslitteratur inom ett på förhand definierat problemområde.

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • självständigt problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar
  • självständigt värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar
  • självständigt värdera och bedöma hur analys, resultat och slutsatser presenteras i empiriska undersökningar
  • utforma och motivera en forskningsdesign i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer.

Behörighetskrav

Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang 30 hp samt Informationssystem 30 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, seminarier, samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av en forskningsplan av god vetenskaplig standard. Obligatoriska metodövningar inkluderar litteratursökning, datainsamlingsmetoder, och analys (databearbetning och tolkning).

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Using Thematic Analysis in Psychology
Braun V., Clarke V.
Ingår i:
Qualitative research in psychology
Colchester : Taylor & Francis Group : 2004- : 3 : sid. 77-101 :
Obligatorisk

Dahmström Karin
Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning
5. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 489 s. :
ISBN: 978-91-44-06027-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wildemuth Barbara M.
Applications of social research methods to questions in information and library science
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited : 2017 : vii, 433 s. :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Skrivguiden (elektronisk resurs)
Stockman Anna, et al.
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet & Umeå universitet :
http://skrivguiden.se/

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och andra texter kan tillkomma.