Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att utvärdera en affärsverksamhet, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Business Analysis

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2FE150

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-02-04

Reviderad av: lewi0001, 2009-05-28

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: 1. Redovisning/Budgetering/Företagsvärdering, 9 hp / Financial accounting/Budgeting/Valuation, 9 ECTS 2. Affärssystem, 6 hp / ERP - Enterprise Resourse Planning systems, 6 ECTS 3. Självständigt arbete 7.5 hp och utbildningspraktik 7.5 hp / Degree project 7.5 ECTS and Internship, 7.5 ECTS Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Moment 1. Redovisning/Budgetering/Företagsvärdering, 9 hp Momentet syftar till att ge studenten kunskap om extern redovisning, budgetering samt företagsvärdering. Under momentets redovisningsavsnitt fokuseras på upprättande av årsbokslut. De områden som behandlas omfattar värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar samt olika typer av resultatreglerande åtgärder. Inom ramen för budgeteringsavsnittet behandlas likviditetsbudget, balansbudget och resultatbudget samt budgetens roll för den ekonomiska styrningen. Värderingsavsnittet på momentet tar upp olika vedertagna metoder för att värdera företag. Momentet behandlar också sambanden mellan redovisning, budgetering och värdering. Förväntat studieresultat: Efter genomgånget moment skall studenten kunna: • Upprätta ett årsbokslut där hänsyn tas till värderingsregler och resultatreglerande åtgärder • Upprätta likviditets-, balans- och resultatbudget samt redogöra för budgetens roll i det ekonomiska systemet • Redogöra för olika former av metoder för företagsvärdering samt dess syften och användning. • Praktiskt kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom värdering på ett mentorföretag eller ett annat företag. Undervisningens uppläggning: Undervisningen omfattar stödjande föreläsningar och övningstillfällen på momentets centrala delar. Momentet omfattar praktiska inlämningsuppgifter som innebär en fördjupning av något/några av momentets centrala delar. De skriftliga inlämningsuppgifterna presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Studenterna förväntas på egen hand arbeta med övningsuppgifter från kurslitteraturen. Examination: Examination sker i form av praktikfallsuppgifter och skriftlig tentamen. Praktikfallsuppgifter examineras genom en skriftlig rapport samt genom muntlig presentation. Se även nedan. Moment 2. Affärssystem, 6 hp Momentet syftar till att ge den studerande träning i att med utgångspunkt från ett företags behov och arbetsprocesser välja ut och tillämpa affärsstödssystem, inklusive genomföra nödvändiga organisatoriska anpassningar. I momentet ingår ett självständigt utredningsarbete där studenten får träna sig i att planera och genomföra en utredning, fatta beslut samt att rapportera vald lösning muntligt och skriftligt. Med stöd av datakonsulters kompetens avseende affärsstödssystem och processbeskrivning ska studenten självständigt beskriva sitt mentorföretagets arbetsprocesser för att därefter diskutera lämpliga affärsstödssystem och organisatoriska förändringar med mentorföretaget och datakonsulter. Studenten ska därefter självständigt fatta beslut vad gäller lämpligt affärsstödssystem och/eller organisationsförändringar. Studenten ska anta ett kritiskt perspektiv som innefattar både problem och möjligheter med vald lösning. Rapporten ska även innehålla en kalkyl som beräknar investeringskostnad, resurskrav och avkastningsmål samt beräknad tid för genomförandet av projektet både vad avser reell tid och mantimmar. Förväntat studieresultat: Efter genomgånget moment skall studenten kunna: • Planera ett utredningsarbete/projekt som tar hänsyn till den tid som finns till förfogande. • Analysera och redogöra för ett företags arbetsprocesser • Framställa en kalkyl som visar på kostnader för en investering i affärsstödssystem samt • Framställa beslutsunderlag avseende anpassning av organisation eller system som visar på förståelse för återverkningar och konsekvenser för företaget. • Muntligen och skriftligen presentera och argumentera för en föreslagen lösning avseende affärsstödssystem • Tillämpa beställarkompetens för affärsstödssystem Undervisningens uppläggning: Undervisningen innefattar stödjande föreläsningar när det gäller affärsstödssystem och processbeskrivningar. I momentet ingår även seminariebehandling av en självständigt framställd rapport. För att kunna framställa rapporten behöver studenten lära sig att söka vetenskapliga artiklar. Studenterna genomför individuellt ett utredningsarbete i ett företag. Utredningen genomförs i samarbete med ett företag vilka därför kommer att delta i lärprocessen. Studenten tränas genom denna undervisningsform i att, söka information, fatta beslut, presentera, diskutera och argumentera för valda lösningar. Examination: Momentet examineras vid seminarium där resultaten redovisas i form av en presentation. Studenten ska även framställa en skriftlig rapport som innefattar, verksamhetsbeskrivning, processredovisning, förslag till organisationsförändringar och/eller affärssystemsstöd, kalkyl, och konsekvenser av vald lösning. Rapporten och presentationen examineras individuellt. Moment 3. Självständigt arbete 7.5 hp och utbildningspraktik 7.5 hp Det självständiga arbetet syftar till att ge de studerande möjlighet till att utveckla den egna förmågan att initiera, genomföra och skriftligt dokumentera och rapportera ett valt projekt eller projektområde. I samband med arbetets genomförande ges den studerande vidare möjlighet att tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper inom ämnet företagsekonomi, särskilt entreprenörskap och företagande. Det enskilda projektet bör i normalfallet väljas på sådant sätt att de har en företagsnära/mentorföretags¬nära koppling för att därigenom ge möjlighet till såväl utbildningspraktik som mer traditionellt akademiskt självständigt arbete där särskilt metodologiska och metodiska förutsättningar betonas. Projektarbetet kan genomföras av en eller två personer. Förväntat studieresultat: Efter avslutat moment förväntas den studerande kunna: • visa självständighet i att definiera, avgränsa och problematisera ett utvecklingstema inom ramen för ett företagande. • systematiskt och på ett metodologiskt trovärdigt sätt insamla empiriskt material. • sammanställa och presentera ett empiriskt material på ett överskådligt sätt. • analysera det empiriska materialet i teoretisk belysning och utifrån dokumenterade kunskaper vunna inom programmets ramar. • presentera insamlat material i sammanhållen rapport samt försvara arbetet vid ett seminarium. Undervisningens uppläggning: Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Även inom detta kursmoment förutsättes nära kopplingar och arbete med affärssystem för att därigenom få tillräckliga och företagsrelevanta kopplingar. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro. Examination Det självständiga arbetet innefattar förutom skrivandet av rapporten även ett försvar av arbetet, granskning (opposition) på seminariekamrats arbete samt deltagande i alla seminarier där årsgruppens självständiga arbeten slutgiltigt behandlas. Se även nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Minst godkänt betyg i två av momenten i kursen Att utveckla en affärsverksamhet som ingår i Företagarprogrammet eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom 2-3 veckor för kurs som ges med normal studietakt, dock ej för moment 4 vårterminer. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle. Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Om något moment innehåller obligatoriska uppgifter som kan ge den studerande "extra-poäng" att lägga till resultatet på den skriftliga tentamen, kan dessa poäng endast tillgodogöras under huvudtentamen och omtentamen i anslutning till det aktuella kurstillfället. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. Gästföreläsningar under moment kan ligga till grund för examinationen. Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på moment. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts. Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande erhållit minst 75% av de enskilda momentens sammanlagda vägda poängsumma eller motsvarande TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen utgör fjärde terminen i Företagarprogrammet 120 hp vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 2

Moment 1. Redovisning och Företagsvärdering 9 hp

Kurslitteratur

Thomasson Jan
Den nya affärsredovisningen
18., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 387 s. :
Instuderingsfrågor, praktikfall, kunskapstester, fördjupnings- och bonusmaterial
ISBN: 978-91-47-09319-9 (korr.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thomasson Jan
Den nya affärsredovisningen. : Övningar
12. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 207 s. :
ISBN: 978-91-47-09493-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thomasson Jan
Den nya affärsredovisningen. : Lösningar till övningsbok
12. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 207 s. :
ISBN: 978-91-47-09494-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillkomer anvisat material.

Moment 2. Affärssystem 6 hp

Kurslitteratur

Projektarbete - en vägledning för studenter
Andersen Erling S., Schwencke Eva, Franzén Torkel
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 152 s. :
ISBN: 91-44-00890-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6 ; 330:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Affärssystem
Magnusson Johan, Olsson Björn
2., [utök. och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 233 s. :
ISBN: 978-91-44-05366-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den studerande förväntas söka vetenskapliga artiklar och litteratur för att genomföra ett utredningsupdrag vad avser företagsprocesser och affärsstödssystem.

Moment 3. Självständigt arbete 7,5 hp och utbildningspraktik 7,5 hp

Kurslitteratur

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6 ; 330:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 149 s. :
ISBN: 91-44-02288-3 : 278:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra relevanta metodböcker.