Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Academic Business Challenge-Introduction to Business Development, 7,5 hp

Engelskt namn: Academic Business Challenge-Introduction to Business Development

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 till 2011-01-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-09-14

Reviderad av: lewi0001, 2010-10-29

Innehåll

Kursen riktas till studenter som vill få en praktisk erfarenhet av affärsutveckling och akademiskt entreprenörskap. De studenter som går kursen kommer att arbeta i interdiciplinära grupper (med studenter från olika studieinriktningar) för att utveckla en befintlig affärsidé. Denna affärsidé tillhandahålls av forskare vid Umeå Universitet. Studenterna kommer att genomföra en fördjupad förstudie av affärsidén som bland annat inbegriper marknadsanalys, identifikation av kundsegment, bransch och konkurrensanalys, distributionskanaler, organisation och ledarskapsutveckling, samt sätt att bygga upp hållbara konkurrensfördelar hos en affärsidé i ett tidigt skede. Resultatet av förstudien kommer att presenteras inför en expertpanel. Kursen ges i samarbete mellan Handelshögskolan och Uminova Innovation. Deltagande i kursen innebär också deltagande i tävlingen Academic Business Challenge

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs med betyget godkänt förväntas studenten kunna: Arbeta med och lösa uppgifter i interdiciplinära grupper Utvärdera potentialen i en affärsidé med hjälp av en specifik modell Presentera och sälja en affärsidé inför en expertpanel Analysera affärsidéer i ett tidigt skede Reflektera över en affärsutvecklingsprocess

Behörighetskrav

Matematik C, samt minst 60 hp universitetsstudier En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på grupparbete med fokus på utveckling av en affärsidé som tillhandahålls och ägs av en forskare. Studenterna delas i ämnesövergripande grupper och tilldelas en affärsidé. Ett antal föreläsningar och seminarier kommer att ges som stöd i processen. Processen och dess innehåll struktureras utifrån modellen ”the seven domains of attractive opportunities”. Varje grupp får också affärsstöd i form av en affärscoach från Uminova Innovation. Handledning under processen ges även av Handelshögskolan. All undervisning sker på engelska. Studietakten är halvfart.

Examination

Examinationen baseras på studenternas aktiva deltagande i och färdigställande av en utvärdering av en affärsidé, dugga samt inlämningsuppgifter kopplat till affärsidéutvecklingen. Avsikten är att resultatet av utvecklingsarbetet ska hålla den kvaliteten att materialet skulle kunna utgöra grund för en ansökan om så kallade verifieringsmedel, det vill säga finansiering i tidiga faser. På hela kursen ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att studenterna aktivt deltar i grupparbete, seminarier, presentationer samt närvaro på obligatoriska examinationsgrundande moment, där ingår också handledning och coaching. För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas För den som underkänts vid utvärderingsuppgiften eller inte deltagit vid obligatoriska aktiviteter krävs kompletterande uppgifter enligt givna instruktioner efter varje tillfälle. När en student har underkänts vid examinationen vid två tillgälle, har hon eller han rätt till byte av betygsättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle Betyg sätts först när alla prov och obligatoriska delar är godkända.

Övriga föreskrifter

Kursen är p.g.a. sin speciella inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser på A- eller B-nivå i företagsekonomi.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.