"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Academic Business Challenge-Introduction to Business Development, 7,5 hp

Engelskt namn: Academic Business Challenge-Introduction to Business Development

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 2FE157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-09-14

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-06-09

Innehåll

Kursen riktas till studenter som vill få en praktisk erfarenhet av affärsutveckling och akademiskt entreprenörskap. De studenter som går kursen kommer så långt som möjligt att arbeta i interdiciplinära grupper (med studenter från olika studieinriktningar) för att utvärdera en befintlig affärsidé. Denna affärsidé tillhandahålls av forskare vid Umeå Universitet. Studenterna kommer att genomföra en fördjupad förstudie av affärsidén som bland annat inbegriper marknadsanalys, identifikation av kundsegment, bransch och konkurrensanalys, etiska och/eller miljömässiga aspekter, distributionskanaler, organisation och ledarskapsutveckling, samt sätt att bygga upp hållbara konkurrensfördelar hos en affärsidé i ett tidigt skede. Resultatet av förstudien kommer att presenteras muntligt inför en expertpanel.

Kursen ges i samarbete mellan Handelshögskolan och Uminova Innovation. Deltagande i kursen innebär också deltagande i tävlingen Academic Business Challenge. All undervisning sker på engelska. Studietakten är halvfart.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • utvärdera potentialen hos en affärsidé i ett tidigt skede
  • analysera en affärsidé med hjälp av en specifik modell för utvärdering av affärsidéer
  • presentera en utvärdering av en affärsidé

Behörighetskrav

Matematik C eller Matematik 3b / 3c, samt minst 60 hp universitetsstudier

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom grupparbete med fokus på utveckling av en affärsidé som tillhandahålls och ägs av en forskare eller motsvarande. Studenterna delas i ämnesövergripande grupper och tilldelas en affärsidé. Ett antal föreläsningar och seminarier kommer att ges som stöd i processen. Processen och dess innehåll struktureras utifrån en i kurslitteraturen presenterad modell. Varje grupp får också olika former av handledning och/eller coaching.

All undervisning sker på engelska. Studietakten är halvfart.

Examination

Examinationen baseras på studenternas aktiva deltagande i och färdigställande av en utvärdering av en affärsidé och presentationen därav, en individuell skriftlig deltentamen samt inlämningsuppgifter kopplat till affärsidéutveckling/-värdering. Avsikten är att resultatet av utvecklingsarbetet ska hålla den kvaliteten att materialet skulle kunna utgöra grund för en ansökan om så kallade verifieringsmedel, det vill säga finansiering i tidiga faser.
För att bli godkänd på kursen måste studenten aktivt delta i grupparbeten, workshops, presentationer och i alla handledning- och coachningsaktiviteter som är obligatoriska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual[1]). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 3

Literature

Mullins John.
The new business road test : What Entrepreneurs and executives should do before launching a lean start-up.
4. ed. : Harlow : Pearson Higher Education : 2013. : 324 s. :
ISBN: 9781292003740
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional supplementary materials and reading material comprising between 60-80 pages will be added