Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att bedriva en affärsverksamhet, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Conducting Business

Denna kursplan gäller: 2011-01-24 och tillsvidare

Kurskod: 2FE159

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2008-05-21

Reviderad av: lewi0001, 2010-10-12

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: 1. Inköp/förhandling/upphandling/avtalsrätt och praktik, 9.0 hp / Purchase/Negotiation and practical training, 9.0 ECTS 2. HRM/Organisation/Arbetsrätt och praktik, 6.0 hp / HRM/Organisation/Labor legislation and practical training, 6.0 ECTS 3. Intern styrning och praktik, 7.5 hp / Cost management and practical training, 7.5 ECTS 4. Logistik och praktik, 7.5 hp / Logistics and practical training, 7.5 ECTS Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer. Moment 1. Inköp/förhandling/upphandling/avtalsrätt och praktik, 9.0 hp Momentet syftar till att utveckla studentens förståelse för hur inköp genomförs, där det bland annat gäller att förstå rollen som inköpare och förhandlare, genomföra inköpsanalyser, välja leverantörer, förhandla priser, leveransvillkor samt avtalets innehåll. Häri innefattas att få förståelse för förhandlingsarbetets spelregler genom så väl förhandlingsstrategier, taktiska överväganden och ansvar i avtalsrättsliga hänseenden när inköp görs och avtal tecknas. Momentet behandlar således även avtalsrättsliga regler och partstvister. Inköp är vidare en företagsrutin som med fördel kan hanteras via affärssystem, varför inköpens planering, leverans och uppföljning i kursen praktiseras via användning av affärssystemslösningen. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska den studerande kunna • redogöra för affärsplattformen samt beskriva dess olika delar och kopplingar till varandra • redogöra för och diskutera implikationer av intressentmodellen • förklara olika begrepp som används vid produkt- och investeringskalkylering samt genomföra olika kalkyler • upprätta en budget för ett mindre tjänsteföretag • förstå och tolka ett mindre företags resultat- och balansräkning • redogöra för begreppen affärsidé, mål och strategier • redogöra för grundläggande begrepp inom organisation/ledarskap med fokus på affärsidé samt strategier Generiska kompetenser Momenetets uppläggning ger möjligheter till och ställer krav på att utveckla förmågan att: • planera eget och gruppens arbete • utifrån förvärvade teoretiska kunskaper omsätta dessa i praktiska färdigheter • förbättra förmågan att kommunicera såväl skriftligt som muntligt i grupp presentera lösningar på ett case inom avtalsområdet Undervisningens uppläggning Undervisningsformerna traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning, rollspel samt praktiktillämpande inslag där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ kommer att tillämpas. Examination Examinationsförfarandet är uppbyggt på skriftliga tentamina, litteraturseminarier, författande av PM och muntlig framställning. Se även punkt 6 nedan. Moment 2. HRM/Organisation/Arbetsrätt och praktik, 6.0 hp Momentet syftar till att förbereda studenterna för ledning av företag och grupper på en konkurrensutsatt marknad. Konkurrensen omfattar inte enbart varor och tjänster utan även arbetskraften. Företagets förmåga att attrahera och bibehålla en kompetent och välutbildad arbetskraft som är motiverad att ge sin förmåga i det dagliga arbetet blir en allt viktigare konkurrensfördel. I den effektiva och attraktiva organisationen ställs krav på att affärsidé och företagets strukturer och processer står i samklang med HRM arbetet. Den organisatoriska utformningen belyses med avseende på dess konsekvenser för styrning och ledarskap samt kapacitet för att möta förändringar. I det arbetet är det viktigt att ha kunskaper om människors beteenden men också olika former för påverkan av dessa. Detta gäller såväl kunskaper om individers beteenden enskilt som när dessa ingår som medlemmar i grupper och team. Här belyses även konsekvenser av hur informationsprocesser och belöningssystem utformas och används i företagen. Under momentet behandlas även olika vägar för att trygga företagets kompetensförsörjning i form av rekrytering och kompetensutveckling. Under momentet behandlas även det ramverk som omgärdar samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare i form av såväl svensk som europeisk arbetsrätt. Här behandlas regler kring anställningen, arbetsskyddet och arbetsmiljön samt olika former av förbud mot diskriminering i arbetslivet. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska den studerade kunna: • Identifiera och utvärdera företags organisatoriska utformning med avseende på affärsidén • Identifiera några viktiga motiv och drivkrafter hos individer och grupper • Beskriva viktiga faktorer för att främja flexibilitet i företag • Identifiera och känna igen på vilket sätt individer i organisationen påverkar varandra • Tillämpa kunskaper om individers beteende vid ledarskap i grupper och team • Beskriva det arbetsrättsliga ramverket och hur det kringgärdar människorna i organisationen • Identifiera olika val för företagets kompetensförsörjning och dess konsekvenser Undervisningens uppläggning Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning och rollspel samt praktiktillämpande inslag där studenterna får arbeta med något problem som identifierats hos mentorföretagen alternativt genom ett case. Examination Examination sker dels genom skriftlig tentamen dels i form av obligatorisk och aktiv närvaro vid rollspel, övningar och seminarier och slutligen genom författande och presentation av PM. Se även punkt 6 nedan. Moment 3. Intern styrning och praktik, 7.5 hp Momentet syftar till att ge den studerande grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för att kunna analysera, styra och följa upp transaktioner som återger händelser avseende resursanskaffning, resursförbrukning och resursomvandling i olika typer av företag och organisationer. Ett företag eller organisation har således ett stort antal utbyten med sin omgivning och via olika typer av interna/externa system registreras och analyseras dessa transaktioner. I detta fall främst de som har finansiella och ekonomiska konsekvenser. För att ge de studerande inblick och kunskap om hur man arbetar med dessa system i dess verkliga kontext kommer de mer tillämpande inslagen att ske via de mentorföretag som deltagande studenter har tillgång till. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska den studerande kunna: • genomföra och utvärdera olika investeringsalternativs kapaciteter och behov av kapital, • genomföra relevanta analyser av verksamhetens ekonomiska situation och utfall, såväl den egna som andras. • kalkylera olika produkter/tjänsters resurskrav i kostnadstermer och att kunna sätta ett riktigt pris på de varor/tjänster som produceras och säljs. • upprätta likviditets- och resultatbudget samt redogöra för budgetens roll i det ekonomiska systemet Undervisningens uppläggning Undervisningens uppläggning och genomförande kommer att ske via en kombination av traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning samt praktiktillämpande inslag (case) där den studerande – antingen enskilt eller i grupp – samlar in information, sammanställer och analyserar densamma och i förekommande fall redovisar beslut om lämpligt handlingsalternativ. Examination Momentet kommer att examineras via skriftliga tentamina, seminarier, författande av PM samt muntlig framställning. Se även punkt 6 nedan. Moment 4. Logistik och praktik, 7.5 hp Momentet syftar till begreppsförståelse samt att den studerande utvecklar sin förståelse för hur ett framgångsrikt logistikarbete kan bidra till företags lönsamhetsförutsättningar via en effektivare användning av befintliga resurser. Förståelsen har sin utgångspunkt i en analys av företags logistikupplägg, flödeskartläggning, användning av ekonomiska såväl som flödesrelaterade nyckeltal, applicering av olika logistiska verktyg samt styrning och planering av olika logistikaktiviteter för att skapa ökad konkurrenskraft. För att de studerande ska få kunskap om samt förståelse för hur logistikarbetet bedrivs i företag kommer de studerande att implementera sina förvärvade kunskaper i respektive mentorföretag. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska den studerande kunna: • redogöra för den logistiska begreppsapparaten • kartlägga och analysera företags logistiska flöden, processer och aktiviteter • omsätta logistisk teori i praktiska lönsamhets- och effektivitets¬bedömningar via de olika logistiska verktygen • självständigt identifiera, problematisera, analysera, strukturera samt presentera lösningar på logistiska problem • använda affärssystem som verktyg vid inköps- och lagerhantering. Undervisningens uppläggning Undervisningsformerna består av traditionella föreläsningar, gästföreläsningar, gruppövningar, seminarier, handledning, rollspel samt praktiktillämpande inslag där de studerande på egen hand samlar information, analyserar densamma och med hjälp av olika modeller fattar beslut om lämpliga handlingsalternativ kommer att tillämpas. Examination Examinationsförfarandet är uppbyggt på skriftliga tentamina, litteraturseminarier, författande av PM och muntlig framställning. Se även punkt 6 nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

Minst godkänt betyg i tre av momenten i kursen Att göra affärer A (2FE101) eller motsv

Undervisningens upplägg

Under samtliga moment kommer den studerande att arbeta med mentorer och mentorföretag i syfte att erhålla inblick i det praktiska/konkreta arbetet som bedrivs i ett företag. Se även ovan under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment. För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad, dock ej för moment 4 vårterminer. Därpå följande tentamensmöjlighet ges i regel i samband med att momentet ges följande termin/läsår. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle. Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. Om något moment innehåller obligatoriska uppgifter som kan ge den studerande "extra-poäng" att lägga till resultatet på den skriftliga tentamen, kan dessa poäng endast tillgodogöras under huvudtentamen och omtentamen i anslutning till det aktuella kurstillfället. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. För alla skriftliga inlämningar gäller att regler om akademiska texter och korrekt hantering av källor ska efterföljas. Föreläsningar är i normalfallet inte obligatoriska. Föreläsningar förutsättes dock hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial. Vad beträffar betygsättning på moment gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Samtliga delar i examinationen måste godkännas var för sig för att uppnå godkänt på moment. För att uppnå betyget godkänd på moment krävs att samtliga obligatoriska uppgifter godkänts samt att minst 50% (75% för Väl godkänd) av den sammanlagda maximala poängsumman på moments ingående delar har uppnåtts. Vad beträffar betygsättning på kursen gäller genomgående den tregradiga betygskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på kursen sätts först när alla prov och alla obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande erhållit minst 75% av de enskilda momentens sammanlagda vägda poängsumma eller motsvarande. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen Att bedriva en affärsverksamhet (2FE159 ersätter fr.o.m. vårterminen 2011 kursen Företagande B (2FE100). Ändringen avser endast namnbyte.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.