"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Advanced Financial Statement Analysis and Valuation D, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Financial Statement Analysis and Valuation D

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE208

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-04

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-11-03

Innehåll

Kursen syftar till att förse studenten med relevanta teorier, metoder och modeller för värdering av företag och dessas värdepapper, främst aktier. Kursen behandlar analys av redovisningsinformation och användandet av denna information vid strategianalys, prestationsutvärdering och investeringsbeslut. Redovisnings- och kassaflödesbaserade värderingsansatser diskuteras liksom prognosticering av utdelningar, vinster, kassaflöden och pro-forma analyser. Under kursen blir studenterna också introducerade till ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk.

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget kurs ska den studerande kunna:

  • värdera företags eget kapital, operationer och skulder med hjälp av olika värderingsmodeller och redovisningsinformation
  • analysera och reformulera årsredovisningar och relaterad information för att upptäcka företags affärsstrategier och värdedrivare och därmed underlätta prognosticering och värdering
  • analysera marknadsvärden, värdedrivare och finansiell mått, t.ex., lönsamhet, tillväxt, P/B och P/E tal, - samt dessas relation till estimerat fundamentalt värde
  • förklara förhållandena mellan redovisningsstandarder, t.ex. IFRS och US GAAP, redovisningsmetoder och värde
  • öva att arbeta i team i vilka medlemmarna kan skilja sig åt avseende ämnesspecialisering, kön, nationalitet och kulturell bakgrund
  • genomföra, skriva, presentera och kritiskt granska ett företagsvärderingsprojekt
  • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi, Företagsekonomi 75 hp varav företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande därav minst 7,5 hp inom ämnet redovisning eller 7,5 inom ämnet finansiering. och företagsekonomi C 15 hp.

Gymnasium Engelska B, Engelska.
 

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, litteratur dvs. lärobok och forskningsartiklar, fallarbeten och project. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla delar av kursen.

Examination

Examinationen baseras på en skriftlig tentamen, ett projektarbete och ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För den som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt tillfälle inom ca 1 månad. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Studenter som inte kan uppvisa en fotolegitimation vid den skriftliga examinationen kommer inte att få sina resultat registrerade.

Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i uppsatsmanualen, Thesis Writing in Business Administration). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor.

Föreläsningarna förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Course literature;

Penman Stephen H.
Financial statement analysis and security valuation
5th ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education : 2012 : 740 s. :
ISBN: 978-0-07-132640-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles will be added at the start of the course, approximately 40 pages in total.

Course Reference literature:

Umeå School of Business and Economics (latest edition). Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. Umeå: Umeå University. Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual/ Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete course assignments.

Supplementary Readings

Copeland T, Koller T, Murrin J, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, latest edition (a good introduction to valuation, written in English). Stickney P, Financial Reporting and Statement Analysis: A Strategic Perspective, Dryden Press, latest edition. (a good book about financial statement analysis).

White G, Sondhi A and Fried D, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, latest edition (a good book about financial accounting and financial statement analysis)