Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Redovisning C, 15 hp

Engelskt namn: Accounting C

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 till 2017-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE218

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-06-16

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp

Moment 1 behandlar redovisningsteori och praktik främst för större företag.  Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision ingår. Moment 1 behandlar själva redovisningen medan moment 2 bygger vidare på detta i framtagande av en koncernredovisning.

Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp
Moment 1 behandlar i de internationella redovisningsreglerna som finns samlade i??IAS/IFRS. Dessutom jämförs dessa regler med det svenska regelverket för större aktiebolag (K 3), samt med de regler som gäller i juridisk person. I momentet behandlas även grundläggande begrepp och metoder i revision.

Förväntat studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
  • redogöra för grunddragen i modern redovisningsteori, samt etiska överväganden i samband med uppskattningar i redovisningen och val av redovisningsprinciper.
  • tillämpa färdigheter beträffande den redovisningsmässiga behandlingen av mera komplicerade affärstransaktioner och företeelser som exempelvis intäktsredovisning av tjänsteuppdrag och entreprenader, värdering och behandling av materiella och immateriella tillgångar, finansiell och operationell leasing, varulager, avsättningar, kassaflödesanalys m.m.
  • diskutera och exemplifiera skillnader i redovisning i noterade och onoterade bolag.
  • utifrån en fallbeskrivning av ett företag bedöma risk och väsentlighet inom revision.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, lärarledda lektioner, praktiskt anknutna övningsexempel, handledningstillfällen och seminarier. Avsnittet revision behandlas dels i föreläsningar och dels i ett case med hjälp av ett större revisionsföretags standardrutiner. Externa revisorer handleder dessa aktiviteter.

Momentets examination
Examination sker genom individuell skriftlig deltentamen, ett obligatoriskt case i revision som redovisas gruppvis vid PM-seminarier och en individuell salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd och närvaro vid PM-seminariet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp
Momentet inleds med att definiera koncernspecifika begrepp. Vidare behandlas de teoribildningar, lagar, rekommendationer och praxis som gäller vid upprättande av koncernbokslut. Därefter gås de värderingsproblem som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning igenom och olika elimineringstekniker behandlas. Ett avsnitt berör dotterföretag i utlandet och förståelse erhålls för omräkning av dess balansräkning och resultaträkning till svensk valuta. Under momentet diskuteras även olika slags konsolideringstekniker och i vilka situationer dessa är användbara.

Förväntat studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
  • identifiera skillnader mellan K3:s regler och IFRS
  • tillämpa skillnader i värdering av tillgångar och skulder i den juridiska personen jämfört med den värdering som görs i koncernredovisningen.
  • upprätta koncernbokslut som innehåller intresseföretag, dotterföretag såväl som utländskt dotterföretag.
  • göra en avstämning av koncernens egna kapital och analysera skillnaden mellan eget kapital i moderföretaget och i koncernen.
  • analysera och presentera lösningar på koncernredovisningsproblem.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, övningstillfällen i grupp och handledning. Föreläsningarna och övningstillfällena är nära integrerade. Ett antal obligatoriska praktikfallsuppgifter ingår. Dessa syftar till att befästa kunskaper inom aktuellt område vilket görs genom tillämpning av de teoretiska och praktiska aspekter som behandlats på föreläsningar och gruppövningstillfällen.

Momentets examination
Examination sker genom praktikfallsuppgifter som genomförs i grupp och individuell skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 36

Moment 1

Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) (BNAR 2012:1) http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL12-1-K3-kons.pdf Av examinator anvisade delar.

IFRS-volymen 2016
[13., uppdaterade uppl.] : Stockholm : 2016 : 794 s. :
ISBN: 9789187387647
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Internationell redovisning : Teori och praxis
Sundgren Stefan, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan
3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2013 : 384 s. :
ISBN: 9789144083292
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 60 sidor tillkommer vid momentstart.

Moment 2

Lönnqvist Rune
Årsredovisning i koncerner
6., [utök. och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 402 s. :
ISBN: 978-91-44-08080-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

IFRS-volymen 2016
[13., uppdaterade uppl.] : Stockholm : 2016 : 794 s. :
ISBN: 9789187387647
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Internationell redovisning : Teori och praxis
Sundgren Stefan, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan
3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2013 : 384 s. :
ISBN: 9789144083292
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 20 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur till kursen:

Handelshögskolan Umeå universitet
Uppsatsskrivande i Företagekonomi. Uppsatsmanual. Företagsekonomi.
USBE Företagsekonomi, (senaste upplagan) :
Läsanvisning: Tillgänglig via: http://www.usbe.umu.se/enheter/fek/student/uppsatsarbete/uppsatsmanual/

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekets söktjänst

Walkenbach John
Excel 2013 bible [Elektronisk resurs]
Indianapolis : Wiley : 2013 : 1 online resource (xxxvii, 1012 p.) :
ISBN: 9781118491720 (e-book)
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.