Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Redovisning C, 15 hp

Engelskt namn: Accounting C

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2019-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE218

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-15

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp

Moment 1  behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Momentet behandlar främst redovisningsfrågor som är aktuella i större onoterade bolag och i noterade bolag. Moment 1 behandlar själva redovisningen medan moment 2 bygger vidare och behandlar framtagande av en koncernredovisning.

Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp
Moment 1 behandlar redovisningsfrågor i onoterade och noterade aktiebolag. Momentet innehåller även avsnitt om redovisningsteori och etiska frågor med anknytning till redovisning. De regler som gäller för noterade bolag finns samlade i IAS/IFRS. De regler som gäller för noterade bolag finns samlade i IAS/IFRS standarderna, och de regler som gäller för onoterade aktiebolag finns i K2 och K3 regelverken. Vi behandlar även skillnader i reglerna för koncern och juridisk person.

Förväntat studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
  • Redogöra för grunddragen i modern redovisningsteori, samt etiska överväganden i samband med uppskattningar i redovisningen och val av redovisningsprinciper.
  • Tillämpa färdigheter beträffande den redovisningsmässiga behandlingen av mera komplicerade affärstransaktioner och företeelser som exempelvis intäktsredovisning av tjänsteuppdrag och entreprenader, värdering och behandling av materiella och immateriella tillgångar, finansiell och operationell leasing, varulager, avsättningar, kassaflödesanalys m.m.
  • Diskutera och exemplifiera skillnader i redovisning i noterade och onoterade bolag.
  • Identifiera och analysera skillnaderna i redovisningen för mindre och större onoterade bolag
  • Redogöra för vad en revision innebär och vilket syfte den fyller
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, praktiskt anknutna övningsexempel, lärarledda diskussioner av praktikfall och handledningstillfällen.

Momentets examination
Examination sker genom ett individuellt och skriftlig övningsarbete om redovisning i mindre och större onoterade aktiebolag, ett obligatoriskt case i om etiska frågor i redovisning vilket diskuteras på PM-seminarier och en individuell salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd och närvaro vid PM-seminariet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp
Momentet inleds med att definiera koncernspecifika begrepp. Vidare behandlas de teoribildningar, lagar, rekommendationer och praxis som gäller vid upprättande av koncernbokslut. Därefter gås de värderingsproblem som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning igenom och olika elimineringstekniker behandlas. Ett avsnitt berör dotterföretag i utlandet och förståelse erhålls för omräkning av dess balansräkning och resultaträkning till svensk valuta. Under momentet diskuteras även olika slags konsolideringstekniker och i vilka situationer dessa är användbara.

Förväntat studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
  • Identifiera skillnader mellan K3:s regler och IFRS
  • Tillämpa skillnader i värdering av tillgångar och skulder i den juridiska personen jämfört med den värdering som görs i koncernredovisningen.
  • Upprätta koncernbokslut som innehåller intresseföretag, dotterföretag såväl som utländskt dotterföretag.
  • Analysera skillnaden mellan eget kapital i moderföretaget och i koncernen.
  • Analysera och presentera lösningar på koncernredovisningsproblem.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, övningstillfällen i grupp och handledning. Föreläsningarna och övningstillfällena är nära integrerade.Minst en obligatorisk praktikfallsuppgift ingår. I denna uppgift testas förmågan till kritisk reflektion kring centrala koncernredovisningsproblem.

Momentets examination
Examination sker genom praktikfallsuppgifter i grupp och individuell skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.
Se under innehåll i respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar helt eller delvis 2fe062 och kan därmed inte ingå i samma examen som kursen

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Moment 1

Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) (Vägledning till BNAR 2012:1) http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL12-1-K3-kons.pdf Av examinator anvisade delar. Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning in mindre företag(K2) (Vägledning till BFNAR 2016:10) http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf

Internationell redovisning : Teori och praxis
Sundgren Stefan, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan
3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2013 : 384 s. :
ISBN: 9789144083292
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

IFRS-volymen 2018
Femtonde upplagan : Stockholm : FAR : 2018 : 984 sidor :
ISBN: 9789188735034
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2

Koncernredovisning
Carlsson Jörgen, Sandell Niklas
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 329 sidor :
ISBN: 978-91-47-11351-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

IFRS-volymen 2018
Femtonde upplagan : Stockholm : FAR : 2018 : 984 sidor :
ISBN: 9789188735034
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur till kursen:

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Walkenbach John
Excel 2016 Bible [Elektronisk resurs]
Wiley :

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.