"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Entrepreneurship and Business Growth D, 7,5 hp

Engelskt namn: Entrepreneurship and Business Growth D

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2FE427

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

En viktig utmaning för nystartade och etablerade företag är att bibehålla entreprenörssandan och att skapa tillväxt. Kursen definierar tillväxt i små och medelstora företag och dessutom berörs skillnaden mellan en entreprenöriell orientering och en mer traditionell småföretagsorientering. Under Kursen kommer studenterna analysera entreprenörskap och hur professionella investerare uppfattar tillväxt hos nyetablerade företag. Kursen huvudteman berör (i) teorier kring entreprenörskap och dess kopplingar till företagstillväxt (ii) kunskap om betydelsen av motivation, risktagande och viljan att växa för entreprenörskap (iii) entreprenöriella strategier (iv) företagstillväxt i kontext samt (v) riskkapital och finansiella utmaningar. Litteraturen täcker dessa teman och kopplar dem till företag. Under kursen arbetar studenterna med case relaterade till dessa nämnda teman och utvecklar lösningar för de problem som beskrivs i fallen.
 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget kurs skall en studerande kunna

  • tillämpa teoretisk kunskap för att identifiera och utvärdera utmaningar i samband med, och etiska konsekevenser av, företags tillväxt
  • analysera drivkrafter för företags tillväxt och utveckla strategier för nya företags utveckling
  • analysera hur investerare utvärderar affärstillväxt och hur institutionell intervention påverkar mindre företags tillväxt
  • föreslå lösningar för att vända entreprenöriella företag i kris
  • tillämpa beslutfattande hos investerare för att utvärdera och förnya entreprenöriella företag.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar och seminarier som tillämpas med en stor betoning på studenternas aktiviteter, såväl muntligt som skriftligt genom olika uppgifter. Fokus läggs på presentationsteknik och grupparbete. Uppgifterna kommer att omfatta både praktiska analyser av tillväxtmöjligheter och vad som kan begränsninga tillväxt på olika teman under kursen. Studenten förväntas delta aktivt både individuellt och genom arbete i grupp under seminarier och uppgifter, samt i skriftliga och muntliga presentationer.

Examination

Examination
Examinationen består av praktisk "hands-on" -gruppresentationer" och fallrapporter, litteraturseminarier samt en individuell skriftlig hemtentamen. Godkänt betyg krävs för varje del. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs kan inte användas i samma examen som 2fe178, 2fe200, 2fe197, 2fe147

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 31

Litteratur

There will be about 20 scientific articles (approx 400-500 pages) to read for the module, which will be available from Umeå University library. Further readings will be added.

Further readings will be added.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual/

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization.
Crane Andrew, Matten Dirk, Glozer Sarah, Spence Laura J.
Fifth edition : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xxiv, 608 pages :
ISBN: 9780198810070
Se Umeå UB:s söktjänst

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.