Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Krishanteringssystem i jämförande perspektiv, 15 hp

Engelskt namn: Systems of Crisis Management in Comparative Perspective

Denna kursplan gäller: 2014-05-19 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FO001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2014-05-19

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för ett arbetsliv inom området krishantering och fredsbyggande. Kursen ska utveckla kunskap och kompetenser som utgör ett underlag för befattningar inom Sverige, på nationell och kommunal nivå, samt på regional och internationell nivå. Kursen ska också förbereda studenter för fördjupade studier på forskarnivå.

Studierna innehåller avancerade litteraturstudier, övningar i utredningsarbete, vetenskaplig analys samt empiriska fallstudier.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beskriva och jämföra institutioner och processer för krishantering på lokal, regional, nationell och internationell nivå
  • diskutera och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och studerar krishantering
  • definiera och operationalisera begrepp som är viktig för ämnet samt använda dessa i utförandet av skriftliga och muntliga uppdrag
  • identifiera, insamla och bearbeta empiriska och teoretiskt material relevant för utförandet av skriftliga och muntliga uppdrag
  • självständigt utarbeta en krisberedskapsplanutföra självständiga analyser av olika aspekter på krishantering.
För detta ändamål ska studenten ha:
  • insikt i existerande litteratur om olika typer av kriser såväl antagonistiska som icke-antagonistiska
  • kompetens avseende beslutsprocesser i lokala, regionala, nationella och internationella krissituationer
  • förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera komplexa krissutationer
  • förmåga att tänka kritiskt och konstruktivt om konkurrerande vetenskapliga perspektiv
  • förmåga att hantera metodologifrågor och systematiskt informationsinsamlande

Behörighetskrav

Särskild behörighet: Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) inkl. självständigt arbete eller motsvarande.

Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av lektionsundervisning, seminarier, rapport- och essäskrivning, samt muntlig presentation.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, skrivuppgifter samt muntlig presentation.

Skriftlig hemtentamen/arbete individuellt: Kursens deltagare förväntas författa 3 kortare mer teoretiskt orienterade essäer under tre veckor, med omfång 4-5 sidor vardera. Skrivuppgifter är individuella och bär totalt 45% av det totala betyget på kursen.

Seminarium med muntlig redovisning/diskussion: Kursens deltagare förväntas i grupper om 2-4 skapa en projektplan för reform av ett krishanteringssystem. Seminariet avslutas med en muntlig redovisning där projektet presenteras och diskuteras. Seminariet bär 15% av det totala betyget på kursen.

Annan typ av examination: Kursens deltagare förväntas i grupper om 2-3 skapa en krishanteringsplan utifrån ett scenario om större händelse inom Sverige. Arbetet redovisas i en rapport med omfånget på 15-20 sidor. Arbetet med krisberedskapsplaner bär 40% av det totala betyget på kursen.

Studerande måste få minst betyget G på varje delexamination.

För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst 5 provtillfällen.

Den studiehandledning som presenteras vid kursstarten ger ytterligare vägledning om examination.

TILLGODORÄKNANDE
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs, som en del av ett Magister eller ett Mastersprogram eller som en del av utbildningen på forskarnivå. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Se utbildningsplanen för Mastersprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 21

Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis
Allison Graham T., Zelikow Philip D.
2. ed. : New York : Longman : 1999 : 416 s. : ill. :
ISBN: 0-321-01349-2
Se bibliotekskatalogen Album

Boin Arjen, et al.
The Politics of Crisis Management, Public Leadership under Pressure.
Cambridge : Cambridge University Press : 2005 :

Sword & Salve, Confronting New Wars and Humanitarian Crisis.
Hoffman J., Weiss Thomas G.
Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. : 2005 :

Key Readings in Crisis Management, Systemns and Structures for Prevention and Recovery
Smith Dennis, Elliot Dominic (eds)
London : London, Routledge : 2006 :

Artiklar och publikationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillkommer. Utöver den obligatoriska litteraturen ansvarar studenterna för inhämtning av relevant litteratur för det individuella examinationsarbetet.