Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Krishanteringssystem i jämförande perspektiv, 15 hp

Engelskt namn: Systems of Crisis Management in Comparative Perspective

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 till 2014-05-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FO001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-28

Innehåll

Syftet med kursen är att förebereda studenterna för ett arbetsliv inom området krishantering och fredsbyggande. Kursen ska utveckla kunskap och kompetenser som utgör ett underlag för befattningar inom Sverige, på nationell och kommunal nivå, samt på regional och internationell nivå. Kursen ska också förbereda studenter för fördjupade studier på forskarnivå. Studierna innehåller avancerade litteraturstudier, övningar i utredningsarbete, vetenskaplig analys samt empiriska fallstudier.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - beskriva och jämföra institutioner och processer för krishantering på lokal, regional, nationell och internationell nivå - diskutera och jämföra hur olika teorier definierar, förstår och studerar krishantering - definiera och operationalisera begrepp som är viktig för ämnet samt använda dessa i utförandet av skriftliga och muntliga uppdrag - identifiera, insamla och bearbeta empiriska och teoretiskt material relevant för utförandet av skriftliga och muntliga uppdrag - utföra självständiga analyser av olika aspekter på krishantering För detta ändamål ska studenten ha - insikt i existerande litteratur om olika typer av kriser såväl antagonistiska som icke-antagonistiska - kompetens avseende besluts-processer i lokala, regionala, nationella och internationella krissituationer - förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera komplexa krissutationer - förmåga att tänka kritiskt och konstruktivt om konkurrerande vetenskapliga perspektiv - förmåga att hantera metodologifrågor och systematiskt informationsinsamlande

Behörighetskrav

Särskild behörighet: Freds- och konflikstudier 90 hp (60p) inkl självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningens uppläggning: Undervisningen genomförs i form av lektionsundervisning, seminarier, rapportskrivning och muntlig presentation.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, skrivuppgifter samt muntlig presentation. För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst 5 provtillfällen. Den studiehandledning som presenteras vid kursstarten ger ytterligare vägledning om examination. TILLGODORÄKNANDE Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs, som en del av ett Magister eller ett Mastersprogram eller som en del av utbildningen på forskarnivå. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Se utbildningsplanen för Mastersprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Agrell W.
Förvarning och samhällshot.
Lund: Studentlitteratur : 2005 :

Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis
Allison Graham T., Zelikow Philip D.
2. ed. : New York : Longman : 1999 : 416 s. : ill. :
ISBN: 0-321-01349-2
Se bibliotekskatalogen Album

Boin Arjen, et al.
The Politics of Crisis Management, Public Leadership under Pressure.
Cambridge : Cambridge University Press : 2005 :

Sword & Salve, Confronting New Wars and Humanitarian Crisis.
Hoffman J., Weiss Thomas G.
Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. : 2005 :

Key Readings in Crisis Management, Systemns and Structures for Prevention and Recovery
Smith Dennis, Elliot Dominic (eds)
London : London, Routledge : 2006 :

Artiklar och publikationer från Krisberedskapsmyndigheten tillkommer. Utöver den obligatoriska litteraturen ansvarar studenterna för inhämtning av relevant litteratur för det individuella examinationsarbetet.